Την απασχόληση σαράντα (40) μαθητευόμενων αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) στο πλαίσιο ένταξης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στις επιχειρήσεις/φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση της μαθητείας του σχολικού έτους 2017-2018.

Για τις ημέρες κανονικής αδείας, η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. θα καταβάλει ολόκληρο το ημερομίσθιο, ενώ στις περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 657 και 658 του Αστικού Κώδικα.

Από την πρώτη ημέρα της μαθητείας οι μαθητευόμενοι θα ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και θα τους παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, σύμφωνα με την παρ. γ’ του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, την παρ.1 του άρθρου 3 Ν.2335/1995 και την παρ.3 του άρθρου 14 του Ν.4186/2013 όπως ισχύει σήμερα. Οι εισφορές θα υπολογίζονται στο ήμισυ των πραγματικών αποδοχών.

Η δαπάνη για την αποζημίωση των παραπάνω μαθητευόμενων εκτιμάται στο ποσό των 50.731,00 €, και θα επιβαρύνει τον Κωδικό 60.00.22.000000, ενώ οι εργοδοτικές εισφορές εκτιμώνται στο ποσό των 24.806,00 €, και θα βαρύνουν τον Κωδικό 60.03.00.000005 του σκέλους του προϋπολογισμού των ετών 2017 και 2018. Έχουν προβλεφθεί ανάλογες πιστώσεις και στους δύο κωδικούς.

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ    ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017­2018

1. Α1 Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών 2
2. Α4 Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 4
3. Α5 Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού 2
4. Α11 Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών 13
5. Α12 Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής 8
6. Α13 Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων 7
7. Α14 Τεχνικός Οχημάτων 2
8. Α15 Τεχνικός Εφαρμογών Πληρορφορικής 2
ΣΥΝΟΛΟ 40

 

ΣΧΟΛΙΑ

Please enter your comment!
Please enter your name here