Για την διεκδίκηση στην ΕΥΔΑΠ της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2015

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΛΗΣ (*)

Για την διεκδίκηση στην ΕΥΔΑΠ της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 2015 

Α. Τα δεδομένα

Έχουν περάσει σχεδόν πέντε μήνες από την λήξη της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της ΕΥΔΑΠ (υπογράφηκε στις 12/5/2012).

Με τη σύμβαση αυτή η Διοίκηση και η Ομοσπονδία Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ συμφώνησαν ότι «επί του μισθολογίου, ως αυτό διαμορφώνεται κατά την 31.12.2009… η Διοίκηση της Ε.ΥΔ.Α.Π. δεσμεύεται να εφαρμόσει και να υλοποιήσει τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 31 Ν. 4024/2011, με τρόπο ώστε το μέσο κατά κεφαλήν κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού κατά την υπογραφή της παρούσας να ισούται με το 65% του μέσου κατά κεφαλήν αντίστοιχου» και ότι «οι ανωτέρω περικοπές θα ισχύουν μέχρι τη λήξη του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής. Μετά τη λήξη της εφαρμογής του εν λόγω πλαισίου, όπως αυτό ορίζεται στους νόμους 3985/2011, 3986/2011 και 4024/2011, το μισθολόγιο του προσωπικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. επανέρχεται στο καθεστώς που ίσχυε κατά την 31.12.2009, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα παραπάνω».

Με την ΣΣΕ θεσμοθετήθηκε και στην ΕΥΔΑΠ η βασική κατεύθυνση της μνημονιακής πολιτικής, δηλαδή η υποτίμηση της εργασίας και η μεταφορά πόρων και ισχύος από την εργασία στο κεφάλαιο.

Η υλοποίηση στην πράξη της ΣΣΕ, οδήγησε σε μια τεραστίων διαστάσεων μεταφορά εισοδημάτων των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ προς τα ταμεία της ΕΥΔΑΠ, και από εκεί στους ιδιώτες μετόχους και το ελληνικό κράτος (ελληνικό δημόσιο + ΤΑΙΠΕΔ με σκοπό την αποπληρωμή του χρέους).

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της ΕΥΔΑΠ οι αμοιβές του προσωπικού για τα έτη 2009 – 2014 ήταν:

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (€)

2009: 164.867.000

2010: 134.301.000

2011: 115.868.000

2012: 88.959.000

2013: 83.763.000

2014: 81.743.000

Από τον ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι κατά την περίοδο 2010-2014 και σε σχέση με το 2009, η ΕΥΔΑΠ εξοικονόμησε από την μείωση των αποδοχών των εργαζομένων περί τα 319 εκατ. ευρώ και αν προσθέσουμε και τα προβλεπόμενα για το 2015, το ποσόν εκτοξεύεται περίπου στα 403 εκατ. ευρώ.

Ενώ ο κύκλος εργασιών της ΕΥΔΑΠ μειώθηκε (στο τέλος του 2015 η συνολική μείωση σε σχέση με το 2009 προβλέπεται να είναι της τάξης των 270 εκατ. ευρώ) η κερδοφορία η ΕΥΔΑΠ έφτασε σε ιστορικά υψηλότατα επίπεδα, ως αποτέλεσμα και μόνο της μείωσης τους εργασιακού κόστους.

ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΤΟΚΩΝ, ΦΟΡΩΝ, ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ (EBITDA) (€)

2009:48.328.000

2010: 63.187.000

2011: 77.564.000

2012: 108.152.000

2013: 83.604.000

2014: 87.637.000

Σύνολο κερδών 2010-2014: 420 εκατ. ευρώ (με πρόβλεψη μαζί μ το 2015 το ποσόν να φτάσουν  τα  490 εκατ. ευρώ)

ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡΔΗ (€)

2009: 2.130.000

2010: 4.260.000

2011: 18.105.000

2012: 21.300.000

2013: 40.470.000

2014: 21.300.000

Σύνολο διανεμηθέντων κερδών 2010-2014: 105.435.000 ευρώ (με πρόβλεψη μαζί μ το 2015 το ποσόν να φτάσουν τα 130 εκατ. ευρώ). Ειδικά οι ιδιώτες μέτοχοι αποκόμισαν την πενταετία αυτή 41 εκατ. ευρώ

Αποτέλεσμα, επίσης, της υψηλής κερδοφορίας της ΕΥΔΑΠ είναι η συσσώρευση αδιάθετων κερδών, (στο τέλος του 2014 έφτασαν τα 439 εκατ. ευρώ). Σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του 3ου μνημονίου πρέπει εντός του 2015 να επιστραφούν στους μετόχους με τη μορφή της επιστροφής κεφαλαίου.

Την ίδια περίοδο το μόνιμο προσωπικό της ΕΥΔΑΠ μειώθηκε από 3.320 άτομα το 2009 σε 2.340 το 2014.

Β. Τι διεκδικούμε

Εν όψει της υπογραφής της νέας συλλογικής σύμβασης υπάρχουν δύο επιλογές για τους συνδικαλιστικούς φορείς και το προσωπικό της ΕΥΔΑΠ.

Η πρώτη επιλογή είναι να επαναληφθεί η τακτική του 2012, δηλαδή η συναίνεση στη λογική του μνημονιακού κατεστημένου. Στην πολιτική, που όπως αποδείχτηκε, οδήγησε στην μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, στην παράδοση των υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ σε ιδιώτες με την πρόφαση της έλλειψης προσωπικού, στην σταδιακή μετατροπή ενός σημαντικού μέρους των απασχολούμενων στην ΕΥΔΑΠ σε συμβασιούχους ορισμένου χρόνου και ενοικιαζόμενους.

Η πολιτική αυτή είναι που οδήγησε στην αύξηση της ανεργίας και στην μείωση του ΑΕΠ, αφού σύμφωνα με οικονομετρικές εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ που περιέχονται στην μελέτη «Η επίδραση της λειτουργικής διανομής του εισοδήματος στην συναθροιστική ζήτηση της ελληνικής οικονομίας», η ζήτηση στην Ελλάδα ωθείται από τους μισθούς. Η αύξηση του μεριδίου των μισθών έχει θετική συμβολή στην ιδιωτική κατανάλωση, και παρά το γεγονός ότι έχει αρνητική επίπτωση στις επενδύσεις και στις καθαρές εξαγωγές, η επίπτωση αυτή είναι πολύ μικρή για να αντισταθμίσει την θετική επίπτωση των αυξήσεων των μισθών στην κατανάλωση. Έτσι, οι αυξήσεις των μισθών έχουν συνολικά θετική επίπτωση στο ΑΕΠ. Ως γνωστό, έτσι αυξάνεται και η απασχόληση.

Η δεύτερη επιλογή αμφισβητεί ευθέως τον μνημονικό μονόδρομο της λιτότητας, της ύφεσης και της ανεργίας. Την κατευθυντήρια γραμμή όλων των προηγούμενων και της σημερινής κυβέρνησης να βλέπουν την ΕΥΔΑΠ ως φορέα μεταφοράς πόρων από την κοινωνία προς το ιδιωτικό κεφάλαιο και τους δανειστές, αντί για μια δημόσια επιχείρηση εργαλείο για την παραγωγική ανασυγκρότηση, που τόσο έχει ανάγκη σήμερα η  χώρα και οι πολίτες της.

Η ΣΣΕ που θα δεσμεύει και τις δύο πλευρές (Διοίκηση και εργαζόμενοι) πρέπει να είναι σε κατεύθυνση που θα αντιμετωπίζει της αιτίες της οικονομικής κρίσης, με μια πολιτική ανασυγκρότησης της ΕΥΔΑΠ προς όφελος της κοινωνίας, των εργαζομένων και του δημόσιου χαρακτήρα της.

Η πολιτική αυτή πρέπει να βασίζεται στην αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων και της κερδοφορίας της ΕΥΔΑΠ για:

  1. Ανάκτηση υπηρεσιών και αντικειμένων που έχουν παραδοθεί στους ιδιώτες
  2. Επενδυτικό πρόγραμμα βελτίωσης και επέκτασης των υποδομών και των υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ.
  3. Κοινωνική πολιτική (κοινωνικό τιμολόγιο, κριτήρια διακοπής – μη διακοπής υδροδότησης, διακανονισμοί οφειλών).
  4. Την πλήρη κάλυψη των αναγκών της ΕΥΔΑΠ με μόνιμο προσωπικό.
  5. Βελτίωση των εισοδημάτων των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, κυρίως των χαμηλόμισθων συναδέλφων, η οποία θα προκύψει αυτόματα με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, αφού θα μειωθεί το μέσο εργασιακό κόστος.

Γ. Πώς διεκδικούμε

Είναι αυτονόητο ότι μια διαπραγμάτευση με τη διοίκηση της ΕΥΔΑΠ που θα ξεφεύγει από τον στενό κορσέ της εφαρμοζόμενης περιοριστικής πολιτικής, δεν θα είναι εύκολη. Δεν μπορεί να γίνει όμως χωρίς ένα σαφές και τεκμηριωμένο διεκδικητικό πλαίσιο. Και, κυρίως, δεν μπορεί να γίνει περιορίζοντάς την στα γραφεία του τριγώνου Αθηνάς-Λαοδικείας-Περισσός.

Χωρίς άλλη αναβολή χρειάζεται άνοιγμα στην κοινωνία με δημοσιότητα των προτάσεών μας (συνέντευξη τύπου, συντονισμό με άλλους κλάδους εργαζομένων σε μια τέτοια κατεύθυνση) αλλά και ανοιχτές συζητήσεις κατά χώρους δουλειάς, Συνέδριο της ΟΜΕ και γενική συνέλευση του προσωπικού και γιατί όχι, αν χρειαστεί, δημοψηφισματική διαδικασία για την τελική έγκριση από όλο το προσωπικό.

 

11 Οκτωβρίου 2015

(*) Το παρόν είναι κείμενο συμβολής, στη λογική των προτάσεων

που κατέθεσε το ΣΕΚΕΣ για τη διεκδίκηση υπογραφής νέας ΣΣΕ   

Αλέκος Μερσινιάς, μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Εργαζομένων

Κώστας Λυμπέρης, μέλος Δ.Σ. Επιστημονικού Συλλόγου

Πέτρος Μπαστέας, μέλος Δ.Σ. Συλλόγου Προσωπικού

[divider]

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΕΙMENO ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here