Παρασκευή 24/05/2019

Γ. Αλεξανδράκης: Ενημερωτικό Δελτίο για συμμετοχή του στο Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ

Δημοσιεύτηκε στις:

Εκπρόσωπος Εργαζοµένων στο Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΔΑΠ

Αλεξανδράκης Γιώργος

Αθήνα, 18.2.2019

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Συναδέλφισσες & συνάδελφοι 

Η επιτυχηµένη ολοκλήρωση της ΕΣΣΕ 2018 – 2021 αυξάνει τους βασικούς µας µισθούς & ηµεροµίσθια δηµιουργώντας  µια νέα αφετηρία για την σταδιακή ανάκτηση των απωλειών µας. Με την υπογραφή της ΕΣΣΕ δηµιουργείται µια νέα πραγµατικότητα ευρύτερων συναινέσεων στο συνδικαλιστικό κίνηµα της ΕΥΔΑΠ. Μια πραγµατικότητα που γεµίζει Ελπίδα του Εργαζόµενους αλλά σηµατοδοτεί ταυτόχρονα την ανάγκη να παρθούν πρωτοβουλίες για την προοδευτική αντιµετώπιση των προβληµάτων στο εγγύς µέλλον.

Προκύπτει εκ των πραγµάτων η ανάγκη δηµιουργίας ενός ευρύτερου προοδευτικού µετώπου και σε Πανελλαδικό επίπεδο που θα κληθεί να στηρίξει τον  κόσµο της µισθωτής εργασίας.

Σήµερα, καλούµαστε όλοι να αντιληφθούµε τη νέα  αυτή πραγµατικότητα, γυρίζοντας σελίδα και αφήνοντας πίσω µας τους εκφραστές του χθες που µάταια προσπαθούν να επανέλθουν διατηρώντας συνδικαλιστικές παρατάξεις σφραγίδες. Επένδυσαν στην δηµαγωγία, το λαϊκισµό και την ήττα των εργαζοµένων αλλά απέτυχαν, το µόνο που τους απέµεινε είναι να εκδίδουν ανακοινώσεις µε ψεύδη και ανακρίβειες ευτελίζοντας το δηµόσιο βίο και επενδύοντας ακόµη και στο συνδικαλισµό της κλειδαρότρυπας.

Συναδέλφισσες & συνάδελφοι 

Στο πλαίσιο της συµµετοχής µου στο Διοικητικό Συµβούλιο της ΕΥΔΑΠ και εκφράζοντας  πάντα την πλευρά των εργαζοµένων, έχω συµβάλει καθοριστικά στην επίλυση µια σειράς, αφενός αιτηµάτων που αφορούν τους εργαζόµενος και αφετέρου προβληµάτων που θα βελτιώσουν την εν γένει λειτουργία της ΕΥΔΑΠ.

Στήριξα µε τη θετική µου ψήφο κάθε θέµα που έκρινα ότι ήταν προς όφελος των συµφερόντων της ΕΥΔΑΠ,  των εργαζοµένων και του κοινωνικού συνόλου όπως :

Για τους εργαζόµενους 

 • Παροχή εξουσιοδότησης προς τον Διευθύνοντα Σύµβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Ιωάννη Μπενίση, για την υπογραφή της Συµπληρωµατικής Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ετών 2018-2021, µε την απόφαση 20013/9.1.2019.
 • Απαλλαγή ασφαλισµένων από υπερβάσεις δαπανών υγειονοµικής περίθαλψης έτους 2017, µε την απόφαση 20106 / 6.2.2019.
 • Προµήθεια ειδών ιµατισµού-Μέσων Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.), µε την απόφαση 20086/30.1.2019.
 • Χορήγηση εντόκων δανείων σε εργαζόµενους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., µε την απόφαση 20071/23.1.2019.
 • Σύναψη σύµβασης συνεργασίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. µε την Ιδιωτική Ειδική Οφθαλµολογική Κλινική «ATHENS EYE ΚΛΙΝΙΚΗ Α.Ε.», µε την απόφαση 20012/28.12.2018.
 • Έγκριση διενέργειας διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών προγράµµατος οµαδικής ασφάλισης των εργαζόµενων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., µε την απόφαση 19973/19.12.2018.
 • Ορισµός Μελών: α) Υπηρεσιακού Συµβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ., β) Α’ Συµβουλίου Προαγωγών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και γ) Β’ Συµβουλίου Προαγωγών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., µε την απόφαση 19968/19.12.2018.
 • Έγκριση πληρωµής για τους µήνες Οκτώβριο, Νοέµβριο και Δεκέµβριο 2018, των συµβασιούχων ιατρών και της επισκέπτριας υγείας, µε την απόφαση 19919/14.11.2018.
 • Ελαχιστοποίηση των προσωπικών δεδοµένων των εργαζοµένων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. που κοινοποιούµε σύµφωνα µε τον Γ.Κ.Π.Δ. 2016/679, µε την απόφαση 19890/24.10.2018.
 • Βεβαίωση του ύψους των εισπραχθεισών εισφορών ασθενείας για τους εισερχόµενους για πρώτη φορά στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. από 01.01.1993,
 • Πρόσληψη εβδοµήντα (70) ΥΕ Εργατών µέσω ΑΣΕΠ,µε την απόφαση 19860/26.9.2018.
 • Άρση περιορισµού µη καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση στους κατέχοντες θέση ευθύνης (παρ.1γ & 1δ της 11741/13.01.1999 απόφασης Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., µε την απόφαση 19889/ 24.10.2018.
 • Τροποποίηση –Ορθή Επανάληψη της από 13.09.2018 εισήγησης σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθ. 19850/19.09.2018 απόφασης του Δ.Σ. του διαγωνισµού Δ.5901 που αφορά στην παροχή υπηρεσιών για την µεταφορά προσωπικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. µε ταξί και λεωφορεία, µε την απόφαση 19887/ 24.10.2018.
 • Επικύρωση της υλοποίησης των αποφασισθέντων από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ως αυτά αναφέρονται στο υπ’ αριθ.2018-04/05.10.2018 Πρακτικό του, µε την απόφαση 19886/17.10.2018.
 • Συµµετοχή παιδιών των εργαζοµένων και συνταξιούχων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. µε ποσοστό αναπηρίας 50% σε κατασκηνωτικό πρόγραµµα, µε την απόφαση 19908/ 7.11.2018.

Για το Κοινωνικό Σύνολο

 • Έγκριση των βασικών Οικονοµικών Όρων για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Παράδοσης-Παραλαβής του δηµοτικού δικτύου ύδρευσης του Δήµου Σαλαµίνας, µε την απόφαση 20090/ 1.2.2019.
 • Έγκριση των βασικών Οικονοµικών Όρων του Σχεδίου Σύµβασης για την µεταβίβαση και παράδοση στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. των δηµοτικών δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, συµπεριλαµβανοµένου και του Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων, του Δήµου Μεγαρέων, µε την απόφαση 20091 / 1.2.2019.
 • Κατακύρωση σύµβασης του έργου «Υδροδότηση Οικισµού Κινέττας Μεγάρων-Α’ Φάση: α) εξωτερικός αγωγός ύδρευσης, β) κεντρική Δεξαµενή», εργολαβία Ε.870, µε την απόφαση 20064 / 23.1.2019.
 • Πρακτική άσκηση φοιτητών των ΑΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το έτος 2019, µε την απόφαση 19974 / 19.12.2018.
 • Χορήγηση Φιλανθρωπικού Τιµολογίου στην παροχή µε Α.Μ. 626089, µε την απόφαση 19929 / 21.11.2018.
 • Ρύθµιση οφειλών σε µηνιαίες δόσεις για την παροχή µε Κωδικό (Μητρώο) 329836, µε την απόφαση 19931 / 21.11.2018.
 • Έγκριση άτοκης δοσιακής ρύθµισης για την παροχή µε Κωδικό (Μητρώο) 2012869, µε την απόφαση 19930 / 21.11.2018.
 • Συνέχιση χορήγησης Φιλανθρωπικού Τιµολογίου στην παροχή µε Α.Μ. 811361, µε την απόφαση 19928 / 21.11.2018.
 • Έγκριση της Πολιτικής Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Καταναλωτών Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., µε την απόφαση 19922 / 21.11.2018.
 • Μείωση κατά 60% του πληρωτέου λογαριασµού χρονικής περιόδου 30.11.2010-29.05.2017 της παροχής µε Α.Μ. 1844658, µε την απόφαση 19883 / 17.10.2018.
 • Παροχή πόσιµου νερού ενίσχυσης δικτύου από τις συγκεκριµένες δύο
 • (02) παροχές που υδροδοτούν τις πληγείσες από τις πυρκαγιές της 23.07.2018 περιοχές του Δήµου Μαραθώνα (Μάτι και Νέο Βουτζά), µε την απόφαση 19872 / 03.10.2018.
 • Παροχή αρωγής στην κατανάλωση νερού µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23.07.2018 στον Δήµο Ραφήνας- Πικερµίου, µε την απόφαση 19888 / 24.10.2018.
 • Μείωση οφειλών στην παροχή µε Α.Μ. 869030, µε την απόφαση 19884 / 17.10.2018.
 • Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης της οφειλής του Δήµου Φυλής, µε την απόφαση 19918 / 14.11.2018.
 • Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης της οφειλής του Δήµου Κορυδαλλού, µε την απόφαση 19916 / 14.11.2018.
 • Την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης της οφειλής του Δήµου Διονύσου, µε την απόφαση 19915 / 14.11.2018.

Για τη λειτουργία της ΕΥΔΑΠ

 • Έγκριση της «Πολιτικής Διαχείρισης Ιστορικού Αρχείου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.», µε την απόφαση 19964 /19.12.2018.
 • Έγκριση διενέργειας ανοικτού, δηµόσιου διαγωνισµού για την προµήθεια και εγκατάσταση φ/β σταθµού ισχύος 1,971 MW στις Αχαρνές Αττικής, µε την απόφαση 19935 /28.11.2018.
 • Κατακύρωση του δηµόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισµού Δ. 5999, που αφορά στην προµήθεια-µεταφορά και διανοµή φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Επεξεργασίας Λυµάτων Ψυττάλειας, µε την απόφαση 19904/7.11.2018.
 • Προµήθεια οχηµάτων για την σταδιακή ανανέωση του υπολειπόµενου παλαιού στόλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε, µε την απόφαση 21310/16.10.2018.
 • Έγκριση και άµεση εφαρµογή του Κώδικα Εταιρικής
 • Διακυβέρνησης-Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας (Κανονισµός) – Έκδοση 6 της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., καθώς και του αναµορφωµένου Οργανογράµµατος της Εταιρείας, µε την απόφαση 19899 / 31.10.2018.
 • Ανακαλεί την υπ’ αριθ. 19782/08.08.2018 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Εγκρίνει την τροποποίηση, µε τις απαραίτητες προσαρµογές, των εγκεκριµένων µε την υπ’ αριθ. 19310/27.09.2017 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., Οριστικών Μελετών µε τίτλο: α) επικαιροποίηση υδραυλικής µελέτης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε. Ανθούσας, β) επικαιροποίηση υδραυλικής µελέτης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε. Παλλήνης, γ) επικαιροποίηση υδραυλικής µελέτης εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων Δ.Ε. Γέρακα (δευτερεύον δίκτυο αποχέτευσης), µε την απόφαση 19893/26.10.2018.

Καταψήφισα  

 • Τροποποίηση της υφιστάµενης σύµβασης ρύθµισης ληξιπρόθεσµων οφειλών µεταξύ της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και του Οικοδοµικού Συνεταιρισµού Βουλευτών «Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ», µε την απόφαση 19902/31.10.2018.
  Αιτιολογία: (Αδικαιολόγητα  ευνοϊκή αντιµετώπιση από τη Γεν. Διεύθυνση Πελατών )  
 • Έγκριση: α) του τεύχους διακήρυξης και των παραρτηµάτων της, β) διεξαγωγής διαγωνισµού για την σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για την υποστήριξη των υπηρεσιακών µονάδων της Διεύθυνσης Δικτύου Ύδρευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στην υλοποίηση τεχνικών ενεργειών και γ) µεταφορές κονδυλίων για το έργο «Παροχή υπηρεσιών για την υποστήριξη των υπηρεσιακών µονάδων της Διεύθυνσης Δικτύου Ύδρευσης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στην υλοποίηση Τεχνικών Ενεργειών», µε την απόφαση
 • 20066/23.1.2019.
  Αιτιολογία: (Εκχώρηση αντικειµένου εργασίας από τη Γεν. Διεύθυνση Ύδρευσης).
 • Σύναψη σύµβασης έργου για την τοποθέτηση νέων παροχών δικτύου ύδρευσης και εργασίες δικτύου ύδρευσης σε περιοχές αρµοδιότητας Α’ Τοµέα Αθήνας, µε την απόφαση 20097/6.2.2019.
  Αιτιολογία: (Εκχώρηση αντικειµένου εργασίας από τη Γεν. Διεύθυνση Ύδρευσης).
 • Σύναψη σύµβασης έργου για την τοποθέτηση νέων παροχών δικτύου ύδρευσης και εργασίες δικτύου ύδρευσης σε περιοχές αρµοδιότητας Β’ Τοµέα Πειραιά, µε την απόφαση 20096/6.2.2019
  Αιτιολογία: (Εκχώρηση αντικειµένου  εργασίας από τη Γεν. Διεύθυνση Ύδρευσης).
 • Μίσθωση κτηρίου επί της οδού Παλαιολόγου και Φωσκόλου 1, στο Χαλάνδρι Αττικής, µε την απόφαση 20104/6.2.2019.
  Αιτιολογία: (Αυξηµένο µηνιαίο µίσθωµα και ενοικίαση χώρου µεγάλου εµβαδού της Δ/σης νοµικών υπηρεσιών σε σχέση µε τον αριθµό των εργαζοµένων που θα εγκατασταθούν).
530ΥποστηρικτέςΚάντε Like
90ΑκόλουθοιΑκολουθήστε
20ΣυνδρομητέςΓίνετε συνδρομητής

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here