Γ. Αλεξανδράκης: «Ενημερωτικό δελτίο για τη συμμετοχή μου στο Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ»

Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ
Αλεξανδράκης Γιώργος

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Συναδέλφισσες & συνάδελφοι 

Τα σημαντικότερα θέματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι :

 • H εξασφάλιση ότι μέσω της ανανέωσης της Σύμβασης της ΕΥΔΑΠ ΠΑΓΙΩΝ με την ΕΥΔΑΠ ΑΕ δεν θα επιβαρυνθεί η τελευταία με μία τιμή πρώτης ύλης στο ακατέργαστο νερό που θα απειλήσει το Δημόσιο και

Κοινωνικό χαρακτήρα της, τη Βιωσιμότητα και την Οικονομική της Αυτοτέλεια. Ως εκπρόσωπος των Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο θα διεκδικήσω την δίκαιη διαπραγμάτευση μίας συμφωνίας που θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρίας στο μέλλον.

 • Η οριστική επαναπρόσληψη των συναδέλφων υδρονομέων. Διεκπεραιώνοντας με συνέπεια το ρόλο της εκπροσώπησης των Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο έχω στηρίξει το δικαίωμα στην εργασία, έχω στηρίξει το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Μετά τις επιτυχείς κινητοποιήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο προχώρησε στις 13.6.2018 με την απόφαση 19690 στην επαναπρόσληψη των συναδέλφων. Όλοι μαζί καταφέραμε να πετύχουμε με αποφασιστικότητα, αγωνιστικότητα και υπευθυνότητα μια συλλογική νίκη που μας φέρνει πολύ κοντά στη δικαίωση των 23 συναδέλφων υδρονομέων.
 • Η υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Η εξασφάλιση των βέλτιστων όρων για τους εργαζόμενους αποτελεί το στόχο της δράσης μου ως μέλος του Διοικητικού Συμβούλιου. Ενισχύοντας με το θεσμικό μου ρόλο την προσπάθεια της Ομοσπονδίας για την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ευελπιστώ ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις και θα οδηγηθούμε σε μια συμφωνία, που δεδομένων των συνθηκών θα ικανοποιεί την πλευρά των εργαζομένων.

Συναδέλφισσες & συνάδελφοι

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ και εκφράζοντας  πάντα την πλευρά των εργαζομένων, στήριξα με τη θετική μου ψήφο κάθε θέμα που έκρινα ότι ήταν προς όφελος των συμφερόντων τους, του κοινωνικού συνόλου, της  ΕΥΔΑΠ,  όπως :

Για τους εργαζόμενους

Για το Κοινωνικό Σύνολο

Για τη λειτουργία της ΕΥΔΑΠ

 • Μη άσκηση δικαιώματος προτίμησης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ATTICA BANK, με την απόφαση 19649/11.5.2018.
 • προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός (1) αυτόματου δοκιμαστηρίου υδρομετρητών dn15 έως dn40 και εκπαίδευση του προσωπικού του εργαστηρίου υδρομετρητών, με την απόφαση 19648/11.5.2018.
 • Έγκριση διενέργειας ανοικτού, δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 για την προμήθεια και εγκατάσταση λαμπτήρων LED και άλλων απαραίτητων αυτοματισμών σε 5 κτήρια της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 192.000,00 € πλέον Φ.Π.Α., καθώς και του σχετικού τεύχους Διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, με την απόφαση 19621/25.4.2018.
 • Έγκριση του Γενικού Σχεδίου Επαναχρησιμοποίησης των Επεξεργασμένων Εκροών των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ) Ανατολικής Αττικής, με την απόφαση 19596/4.4.2018.  
 • Πρόταση συμμετοχής της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας : «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία ΕλλάδαςΚίνας», ερευνητικό έργο «Ανάπτυξη Νέου Πολυλειτουργικού Νανοσωματιδίου-Μικροπορώδες Πλαίσιο Σύνθετης Νανοαρχιτεκτονικής για Εφαρμογές Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης», με την απόφαση 19580/21.3.2018.

Επιπλέον Καταψήφισα

 • Αιτήσεις ακύρωσης της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κλπ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την απόφαση 19638/8.5.2018. Αιτιολογία: (Απόφαση που έρχεται σε αντίθεση με την προσπάθεια των εργαζομένων για μια Δημόσια & Κοινωνική με Οικονομική Αυτοτέλεια ΕΥΔΑΠ )
 • Προμήθεια συστήματος διαχείρισης εργασιακού προγράμματος με χρήση εταιρικής κάρτας-ταυτότητας εργαζομένου, με την απόφαση 19635/2.5.2018. Αιτιολογία : (Απόφαση που αποσκοπεί στην Εντατικοποίηση της εργασίας ).
 • Διανομή μερίσματος κερδών χρήσης 2017, με την απόφαση 19593/28.3.2018.  Αιτιολογία: (Αντιπρότεινα το ποσό του αυξημένου μερίσματος να χρησιμοποιηθεί για τις επενδυτικές δραστηριότητες της ΕΥΔΑΠ).
 • Προσάρτηση οικοπέδου εμβαδού 5.930τ.μ., μετά του επ’αυτού κτίσματος εμβαδού 5.353τ.μ. και οικοπέδου εμβαδού 779τ.μ., όμορων του οικοπέδου των εγκαταστάσεων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης (Κ.ΕΛ.Μ.), ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΕΜΠΡΙΜΑΪΚΗ Ε.Π.Ε.», λόγω της αναγκαιότητας κατασκευής των προβλεπόμενων εκ των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του Κ.Ε.Λ.Μ., νέων έργων επέκτασης, αναβάθμισης και υποδοχής οικιακών βοθρολυμάτων και βιομηχανικών βιοαποικοδομήσιμων υγρών αποβλήτων, με την απόφαση 19588/28.3.2018. Αιτιολογία : (Δεδομένης της αναγκαιότητας  αγοράς του οικοπέδου για τον εκσυγχρονισμό του ΚΕΛΜ αντιπρότεινα την πιθανή διερεύνηση και άλλων λύσεων για την απόκτηση του). 
 • Έγκριση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας με την σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Έργων Ανατολικής Αττικής της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την απόφαση 19688/13.6.2018. Αιτιολογία : (Εκχώρηση αντικειμένου εργασίας & απασχόληση εργαζομένων με ευέλικτες μορφές εργασίας) 
 • Έγκριση διενέργειας δημόσιου, διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων και τευχών δημοπράτησης για «Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής Υποστήριξης στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.», με την απόφαση 19655/16.5.2018. Αιτιολογία : (Εκχώρηση αντικειμένου εργασίας & απασχόληση εργαζομένων με ευέλικτες μορφές εργασίας)
 • Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο παροχής υποστηρικτικών εργασιών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Αποχέτευσης, στο πεδίο αρμοδιότητας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την απόφαση 19645/9.5.2018. Αιτιολογία : (Εκχώρηση αντικειμένου εργασίας & απασχόληση εργαζομένων με ευέλικτες μορφές εργασίας).
 • Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη ΣυμφωνίαςΠλαίσιο παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών «Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Ύδρευσης στο πεδίο αρμοδιότητας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. , με την απόφαση 19617/25.4.2018. Αιτιολογία : (Εκχώρηση αντικειμένου εργασίας & απασχόληση εργαζομένων με ευέλικτες μορφές εργασίας).

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here