Ενημέρωση Μ. Αγγελάκη (εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ)

Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ
Αγγελάκης Μανώλης 

Αθήνα, 12 Φεβρουάριου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στο πλαίσιο της καθιερωμένης ενημέρωσης των συναδέλφων, όσον αφορά τα θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου, σας παραθέτω ορισμένες από τις Αποφάσεις που έλαβε το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ, το τελευταίο διάστημα. Επιπλέον θα βρείτε τις τοποθετήσεις μου για κάποια θέματα τα οποία κρίνω ότι είναι ιδιαίτερης βαρύτητας.

Αρχικά να ξεκινήσω με την ενημέρωση που έγινε στο ΔΣ, αναφορικά με τις τελικές εκθέσεις αλλά και τα σχέδια ελέγχων του Εσωτερικού Ελέγχου, και κατόπιν αυτών, η Διοίκηση εισηγήθηκε τη Σύσταση Επιτροπής, η οποία και θα εξετάσει τον τρόπο χορήγησης αμοιβών, επιδομάτων, αδειών και πειθαρχικών κυρώσεων, όπως επίσης και των έκτακτων αμοιβών, δεικτών απόδοσης και κατανομής του προσωπικού αλλά και την αξιολόγηση της θέσης τους σε αναλογία με τα προσόντα τους. Στόχος της επιτροπής ήταν να υποβάλλει προτάσεις στο ΔΣ,  που θα αποτυπωθούν σε ενιαίο κανονιστικό κείμενο.

Μετά από την έντονη αντίδραση της Ομοσπονδίας και των Εκπροσώπων Εργαζομένων στο ΔΣ, το θέμα αποσύρθηκε και ήρθε νέα εισήγηση όπου ο Διευθύνων Σύμβουλος, δίνει εντολή σε συγκεκριμένα στελέχη της Εταιρείας, να υποβάλουν προτάσεις για τα εν λόγω θέματα. Καταψήφισα και εξέφρασα τη πλήρη αντίθεσή μου επί του θέματος, διότι σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΥΔΑΠ και του Εσωτερικού Ελέγχου, την πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα των παραπάνω έχουν οι αρμόδιοι Γενικοί Διευθυντές, στους οποίους και θα πρέπει να διαβιβάζονται τα πορίσματα του ελέγχου και στη συνέχεια να προβαίνουν στις αντίστοιχες υπηρεσιακές ενέργειες.

 • Προσλήψεις μόνιμου Προσωπικού
  Μετά από μεγάλη καθυστέρηση, δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 9ης Φεβρουαρίου, η προκήρυξη για την πρόσληψη 209 μόνιμων υπαλλήλων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις 18 Απριλίου και ολοκληρώνεται στις 3 Μαίου.
 • Απόφαση 19530/05.02.2018 – Συγκρότηση Επιτροπής για τη ΣΣΕ
  Το Δ.Σ. έδωσε εξουσιοδότηση στο Διευθύνοντα Σύμβουλο προκειμένου να συγκροτήσει επιτροπή για τις διαπραγματεύσεις με την ΟΜΕ, για τη νέα ΣΣΕ. Θα πρέπει άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, ώστε να υπογραφεί η νέα ΣΣΕ.
 • Απόφαση 19490/10.01.2018 – Ομαδική Ασφάλιση Εργαζομένων
  Το Δ.Σ. αποφάσισε την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «Metlife ΑΕΑΖ», ως προσωρινού αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών προγράμματος ομαδικής ασφάλισης των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ. Θέσαμε το θέμα της καθυστέρησης της κάλυψης των εξόδων περίθαλψης των εργαζομένων, και η Διοίκηση δεσμεύτηκε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να αποζημιωθούν άμεσα οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι.
 • Απόφαση 19493/10.01.2018 – Ασφαλιστική Κάλυψη Περιουσιακών Στοιχείων ΕΥΔΑΠ

Το Δ.Σ. αποφάσισε την κατακύρωση του διαγωνισμού που αφορά στην ασφαλιστική κάλυψη κατά παντός κινδύνου, των περιουσιακών στοιχείων της ΕΥΔΑΠ, στην «Interamerican Ελληνική Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζημιών ΑΕ» και «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕ Γενικών Ασφαλίσεων»

 • Απόφαση 19457/6.12.2017 – Υλοποίηση Αποφάσεων Υπηρεσιακού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. αποφάσισε την επικύρωση της υλοποίησης των αποφασισθέντων  από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ, όπως αποτυπώνονται στο υπ’ αριθμόν 2017-2/15.11.2017 Πρακτικό

 • Απόφαση 19462/13.12.2017 – Πολιτική Υγείας & Ασφάλειας ΕΥΔΑΠ

Το Δ.Σ. αποφάσισε την έγκριση της επικαιροποιημένης Δήλωσης Πολιτικής και Ασφάλειας της ΕΥΔΑΠ

 • Απόφαση 19527/31.01.2018 – Πρόσληψη 220 ατόμων ως εποχικού προσωπικού 8μηνης διάρκειας

Το Δ.Σ. αποφάσισε την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ 220 ατόμων ως εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας 8μηνης διάρκειας ως κάτωθι :

 • 50 ΔΕ Καταμετρητές
 • 15 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες
 • 10 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες
 • 25 ΔΕ Οδηγοί Γ Κατηγορίας
 • 15 ΔΕ Οδηγοί Γ, Δ Κατηγορίας
 • 2 ΔΕ Οδηγοί Γ,Δ,Ε Κατηγορίας
 • 21 ΔΕ Βοηθοί Τεχνίτες Υδραυλικών
 • 82 ΥΕ Εργάτες
 • Απόφαση 19522/31.01.2018 – Αντικατάσταση στόλου

Το Δ.Σ. αποφάσισε την προμήθεια 25 νέων οχημάτων για τη σταδιακή αντικατάσταση του στόλου της ΕΥΔΑΠ

 • Απόφαση 19524/31.01.2018 – Υπηρεσίες μεταφοράς προσωπικού

Το Δ.Σ. αποφάσισε τη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ

 • Απόφαση 19507/17.01.2018 – Είσπραξη οφειλών

Το Δ.Σ. αποφάσισε την εκκίνηση της διαδικασίας αναγκαστικής είσπραξης κατά του Δήμου Μεγαρέων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εταιρεία

 • Απόφαση 19507/17.01.2018 – Έγκριση έργου περιβαλλοντολογικού ενδιαφέροντος

Το Δ.Σ. αποφάσισε την έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου «Παρακολούθηση Οικοσυστήματος Εσωτερικού Σαρωνικού Κόλπου & Κόλπου Ελευσίνας υπό την επίδραση του ΚΕΛ Ψυτάλλειας & Θριασίου» που εκπονήθηκε από το ΕΛΚΕΘΕ. Όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, να σας ενημερώσω ότι κατόπιν αιτήματός μου, θα ακολουθήσει ενημέρωση σε επόμενο ΔΣ για το πόρισμα του εν λόγω έργου

 • Απόφαση 19529/05.02.2018 – Εγκύκλιος για το Ν. 4412/2016

Το Δ.Σ. αποφάσισε την έκδοση εγκυκλίου με θέμα «Προσαρμογή των Εταιρικών Διαδικασιών σε θέματα Προμηθειών ώστε να εξασφαλίζεται η εφαρμογή του Ν. 4412/2016»

 • Απόφαση 19471/13.12.2017 – Απαλλαγή Ασφαλισμένων

Το Δ.Σ. αποφάσισε την απαλλαγή ασφαλισμένων στην Υγειονομική Περίθαλψη της ΕΥΔΑΠ, από τα ποσά των υπερβάσεων έτους 2016 που προέκυψαν από τις δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης των προστατευόμενων μελών τους

 • Απόφαση 19486/20.12.2017 – Δωρεά Οχήματος

Το Δ.Σ. αποφάσισε τη διάθεση με μορφή δωρεάς  ενός φορτηγού βυτιοφόρου οχήματος για την εξυπηρέτηση των δημοτών του Δήμου Μύκης, της Περιφερειακής Ενότητας Θράκης

 • Απόφαση 19467/13.12.2017

Το Δ.Σ. αποφάσισε τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας για τη σύναψη Συμφωνίας – Πλαισίου 3ετούς διάρκειας για την παροχή υπηρεσιών υποβοήθησης στην είσπραξη πάσης φύσεως λογαριασμών της ΕΥΔΑΠ με την ανανέωση των σχετικών συμβάσεων

 • Απόφαση 19477/20.12.2017

Το Δ.Σ. αποφάσισε τη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης των Υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ, διάρκειας 2 χρόνων, με την ανανέωση των σχετικών συμβάσεων

 • Απόφαση 19478/20.12.2017

Το Δ.Σ. αποφάσισε την έγκριση της παρασχεθείσας παροχής υπηρεσιών για διοικητική και τεχνική υποστήριξη των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνση Οικονομικού με την ανανέωση των σχετικών συμβάσεων

Τοποθέτησή μου επί των ως άνω αποφάσεων για τις συμβάσεις 
Παρά το γεγονός ότι πάγια θέση μου είναι οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, στο θέμα των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, ψήφισα υπέρ αφενός γιατί τα άτομα τα οποία απασχολούνται σε αυτές τις θέσεις, καλύπτουν πάγιες και επιτακτικές ανάγκες της Εταιρείας και αφετέρου γιατί πιστεύω ότι ως Εκπρόσωπος των Εργαζομένων, καθήκον μου είναι να στέκομαι δίπλα σε όλους τους εργαζομένους. Υποχρέωσή μου είναι, η εξασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων και η εύρυθμη λειτουργία της Εταιρείας. Στην αντίθετη περίπτωση οι συνέπειες θα ήταν τραγικές, με άμεσες απολύσεις των συγκεκριμένων συναδέλφων που κατέχουν άριστη εμπειρία και τεχνογνωσία αλλά και οι δραματικές επιπτώσεις στη λειτουργικότητα της Εταιρείας.

Ενημέρωση για τους 131 εργαζόμενων που περιλαμβάνονται στις υπ΄αριθμόν 12754/2012 και 6099/2013 Αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

 • Απόφαση 19459/06.12.2017

Το Δ.Σ ενέκρινε την καταβολή των αποδοχών των 131 εργαζόμενων χωρίς τις περικοπές του νόμου 4024/2011, έως ότου εκδικαστεί η απόφαση για την κύρια αγωγή
Προσωπική τοποθέτηση επί του θέματος των 131  
Η διεκδίκησή τους για επαναφορά των μισθών τους σε προ μνημονίων επίπεδα έχει ήδη ικανοποιηθεί. Έχουν λάβει αναδρομικά όλες τις αποδοχές τους σε ποσά προ μνημονίων. 33 συνάδελφοι έχουν ήδη επιστρέψει τα χρήματα. Οι υπόλοιποι, παρά το γεγονός ότι ικανοποιήθηκε το αίτημά τους, μέσα στην εβδομάδα ξεκινούν νέα σειρά δικαστικών προσφυγών, στις οποίες ζητούν τις αποδοχές που ήδη έχουν λάβει καθώς και τις ποινικές ρήτρες. Ενώ έχουμε σοβαρά και φλέγοντα θέματα τα οποία τρέχουν, όπως το Υπερταμείο και η ΣΣΕ, συνεχίζει να υφίσταται ο κίνδυνος να επιβαρυνθούν όλοι οι εργαζόμενοι με μεγάλες μισθολογικές απώλειες.

Ενημέρωση για τη μεταβίβαση του Δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Σαλαμίνας

 • Έγκριση του σχεδίου Σύμβασης για τη μεταβίβαση και παράδοση στην ΕΥΔΑΠ του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σαλαμίνας

Προσωπική τοποθέτηση επί του Δήμου Σαλαμίνας  
Υπερψήφισα το συγκεκριμένο θέμα γιατί όπως αναφέρεται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Έργων Τομέα Ύδρευσης της ΓΔΥ, με την απόφαση αυτή:
α) προάγεται  ο κοινωνικός χαρακτήρας της  ΕΥΔΑΠ, η οποία ως εταιρεία παροχής κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών, οφείλει να συμβάλλει στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, β)αυξάνονται τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΥΔΑΠ, γ)εξαλείφεται ο κίνδυνος δημιουργίας περαιτέρω οφειλών από το Δήμο Σαλαμίνας προς την Εταιρεία και δ) η παραλαβή του δικτύου ύδρευσης όπως αναφέρεται στην εισήγηση αποτελεί -σύμφωνα με την συνημμένη μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Πελατών-, μια συμφέρουσα από οικονομική άποψη επένδυση.
Επιπλέον προάγονται οι αρχές της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ενώ η ανάληψη από την Εταιρεία μας, του υπολοίπου τμήματος του δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σαλαμίνας, θα έχει καθαρά βελτιωτικό αποτέλεσμα στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής.
Απαραίτητες και βασικές προϋποθέσεις για την παραλαβή του δημοτικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Σαλαμίνας είναι ότι: α) το κόστος των έργων που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα προκειμένου να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη και επαρκής υδροδότηση και η διασφάλιση των εσόδων της ΕΥΔΑΠ, δεν θα πρέπει να υπερβεί το ποσό του 1.341.175,00 € και β) το κόστος των έργων που θα υλοποιηθούν εντός της δεκαετίας 2019-2028 δεν θα πρέπει να υπερβεί το ποσό των 7.311.143,00 €, ποσά τα οποία αναγράφονται στη σχετική εισήγηση.
Τέλος, κρίνω ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό Κέντρο Κόστους για την παρακολούθηση και αποτύπωση επακριβώς όλων των δαπανών του επενδυτικού προγράμματος αλλά και του κόστους συντήρησης και λειτουργίας του υπό παραλαβή δικτύου ύδρευσης της Σαλαμίνας.

Τοποθέτηση επί της συνέντευξης του Διευθύνοντος Συμβούλου
Με πολύ μεγάλη έκπληξη ακούσαμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να δηλώνει προ ημερών σε συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Epsilon, ότι το Υπερταμείο θα είναι πολύ θετικό για την Εταιρεία μας και θα συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό αλλά και στην αξιολόγηση του Προσωπικού. Υπενθυμίζουμε ότι στις 5/2/2018 στη συνάντηση με το Σύλλογο Μηχανικών, δήλωσε ότι το Υπερταμείο, είναι μια πορεία προς το άγνωστο και είχε τονίσει παλαιότερα στη Βουλή ότι είναι υπέρμαχος του δημόσιου χαρακτήρα του Νερού, παρόλα αυτά δηλώνει όμως σήμερα ότι το Υπερταμείο έχει θετικό χαρακτήρα. Το Υπερταμείο που για 99 χρόνια θα διαχειρίζεται τα κέρδη με μόνο σκοπό την εμπορευματοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τις ολέθριες συνέπειες που αυτή θα επιφέρει και στους πολίτες αλλά και στους εργαζόμενους, και θα εκποιεί την Εταιρεία και όλη τη δημόσια περιουσία. Κατανοούμε την σκοπιμότητα αυτών των δηλώσεων, αλλά στην ουσία επιβεβαιώνεται για μια ακόμη φορά με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, ο καθαρά μνημονιακός χαρακτήρας της Κυβέρνησης αλλά και των εκπροσώπων της.

Τέλος θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι, όσον αφορά τα θέματα της Αποχέτευσης και της αγοράς οικοπέδου αξίας 1.750.000 ευρώ για το ΚΕΛΜ, σύμφωνα με την εισήγηση του αρμόδιου Γενικού Διευθυντή, θα επανέλθω με νέα αναλυτική και λεπτομερή μου ενημέρωση, προκειμένου να παραθέσω όλα τα στοιχεία  των εν λόγω θεμάτων.<

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here