Επίσημα αποτελέσματα αρχαιρεσιών Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού ΕΥΔΑΠ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ε.Υ∆.Α.Π
Αθήνα, 11 Ιουνίου 2018
Αρχαιρεσίες Συλλόγου Επιστηµονικού Προσωπικού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Τα αποτελέσµατα των αρχαιρεσιών του Συλλόγου Επιστηµονικού Προσωπικού, που έγιναν  στις 4 & 5 Ιουνίου 2018, έχουν ως εξής:

Επί συνόλου εγγεγραµµένων 260, ψήφισαν για:

Α) ∆ιοικητικό Συµβούλιο: 238 (Έγκυρα 226, Άκυρα – Λευκά 12)

Έλαβαν:

  • ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ & ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ: 93 ψηφοδέλτια, ποσοστό 41,2%
  • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ: 61 ψηφοδέλτια, ποσοστό 27%
  • ΣΕΚΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΥ∆ΑΠ: 47 ψηφοδέλτια, ποσοστό 20,8%
  • ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ: 23 ψηφοδέλτια, ποσοστό 10,2 %
  • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΣΑΝΕΚΛΙ∆ΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ: 2 ψηφοδέλτια, ποσοστό 0,8%

Β) Οµοσπονδία: 227 (Έγκυρα 215, Άκυρα – Λευκά 12)

Έλαβαν:

  • ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ & ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ: 86 ψηφοδέλτια, ποσοστό 40%
  • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ: 60 ψηφοδέλτια, ποσοστό 27,9%
  • ΣΕΚΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΥ∆ΑΠ: 45 ψηφοδέλτια, ποσοστό 20,9%
  • ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ: 24 ψηφοδέλτια, ποσοστό 11,2 %

Οι έδρες των Συνδυασµών και οι εκλεγµένοι για το αντίστοιχο αξίωµα υποψήφιοι, κατά σειρά επιτυχίας, έχουν ως εξής:

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (7 ΕΔΡΕΣ)

Τακτικά μέλη Αναπληρωµατικά Μέλη
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ & ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» (Εκλέγονται 3)
1.  Κυρίτσης Σπυρίδων

2.  Κορλός Ηλίας

3.  Τσαρής Κωνσταντίνος

1.  Αλµπούρα Μαριάννα

2.  Καριοφύλλη Παναγιώτα

3.  Κωλέτση Παναγιώτα

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ» (Εκλέγονται 2)
1.  Κοτσαλή Ευδοξία

2.  Νόση Αγγελική

1.  Χατζησταυρίδης Χρήστος

2.  Μπροτζάκη Ελένη

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΣΕΚΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΥ∆ΑΠ» (Εκλέγονται 2)
1.Φωτόπουλος Αθανάσιος

2. Λυµπέρης Κωνσταντίνος

1.  Αναγνώστου Μαρία

2.  Μαρής Μίνως

 

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (3 ΕΔΡΕΣ)

Τακτικά μέλη Αναπληρωµατικά Μέλη
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ & ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» (Εκλέγεται 1)
1. Γεωργακάκου Ελένη 1. Γεωργούσης Ιωάννης
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ» (Εκλέγεται 1)
1. Βρούβα – Πάλλα Σοφία
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΣΕΚΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΥ∆ΑΠ» (Εκλέγεται 1)
1.Καλλικούρδη Παναγιώτα

 

Γ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (9 ΕΔΡΕΣ)

Τακτικά μέλη Αναπληρωµατικά Μέλη
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ & ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» (Εκλέγονται 4)
1.  Κορλός Ηλίας

2.  Κυρίτσης Σπυρίδων

3.  Αλµπούρα Μαριάννα

4.  Καριοφύλλη Παναγιώτα

1.  Τσαρής Κωνσταντίνος

2.  Κωλέτση Παναγιώτα

3.  Αλεφάντου Καλλιόπη

 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ» (Εκλέγονται 2)
1.  Κοτσαλή Ευδοξία

2.  Νόση Αγγελική

1.  Χατζησταυρίδης Χρήστος

2.  Κοντόπουλος Βασίλειος (κατόπιν κλήρωσης)

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΣΕΚΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΥ∆ΑΠ» (Εκλέγονται 2)
1.Λυµπέρης Κωνσταντίνος

2. Φωτόπουλος Αθανάσιος

1.  Μαρής Μίνως

2.  Αναγνώστου Μαρία

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ» (Εκλέγεται 1)
1. Βλαστάρη Αικατερίνη (κατόπιν κλήρωσης) 2. Χαβάκης Γεώργιος

 

∆. ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑ (Ε∆ΡΕΣ 3)

Τακτικά Μέλη Αναπληρωµατικά Μέλη
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ & ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ» (Εκλέγεται 1)
1. Κορλός Ηλίας 1. Κυρίτσης Σπυρίδων
ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ» (Εκλέγεται 1)
1. Χατζησταυρίδης Χρήστος (κατόπιν παραίτησης της Κοτσαλή Ευδοξίας και της Νόση Αγγελικής) 1. Νικολάου Σωτήριος

 

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ «ΣΕΚΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΥ∆ΑΠ» (Εκλέγεται 1)
1.Λυµπέρης Κωνσταντίνος 1. Φωτόπουλος Αθανάσιος

 

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ελένη Βότση       Μαρία ∆ηµουλέα       Παναγιώτης Παπαϊωάννου

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here