Η απόφαση του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ για τα ασφαλιστικά μέτρα των 131 υπαλλήλων

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΠΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΓΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ
Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΦΑΣΗ 19389

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην 1233η Συνεδρίασή του, της 25ης Οκτωβρίου 2017,
αφού έλαβε υπόψη του:
α. Την από 26.09.2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών,
β. Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Ιωάννη Μπενίση,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Σε σχέση με τους 131 υπαλλήλους, που περιλαμβάνονται στις υπ’ αριθ. 12754/2012 και 6099/2013 Αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων (πλην των Νικολάου Βασιλειάδη, Μιχαήλ Βρούτση και Ιωάννη Τουρνάρα):

1. Εγκρίνει την αναδρομική (και νομιμότοκη, με το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας, από το τέλος κάθε μήνα που αφορούν οι αποδοχές αυτές) καταβολή στους αντιδίκους υπαλλήλους των περικοπεισών αποδοχών τους, ως προς μεν τους 37 εργαζόμενους της υπ’ αριθ. 12754/2012 Απόφασης από το μήνα Ιανουάριο του 2013 έως και σήμερα, ως προς δε τους 94 εργαζόμενους της υπ’αριθ. 6099/2013 Απόφασης από το μήνα Ιούνιο του 2013 έως και σήμερα, με το προ της εφαρμογής των περικοπών του Ν.4024/2011 καθεστώς, ως εξής:

• Στις 26.10.2017 θα καταβληθεί έναντι, στους λογαριασμούς μισθοδοσίας καθενός εξ αυτών των εργαζομένων, ποσό 15.000,00 €, με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις: α) στον Θεόδωρο Τζώρτζη, να καταβληθεί το ποσόν των 2.265,00 €, β) στον Ηλία Σιατούνη 3.000,00 €, γ) στον Δημήτριο Φαλίδα 3.000,00 €, δ) στον Γεώργιο Τσιμπράκη 7.513,00 €, ε) στον Δημήτριο Κλιάφα 8.115,00 €, στ) στον Κωνσταντίνο Νικόδημο (Νικοντίνοβιτς) 3.744,00 € και η) στην Αθανασία Σαγροπούλου 3.045,00 €.

• Η εκκαθάριση των αποδοχών τους θα πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά στον αμέσως επόμενο μήνα μισθοδοσίας, από την Υπηρεσία Μισθολογίου.

2. Προς τους εργαζομένους αυτούς θα δηλωθεί ότι: «η καταβολή των αποδοχών σας
χωρίς την περικοπή του Ν.4024/2011 γίνεται αποκλειστικά και μόνο προς συμμόρφωση στην δικαστική Απόφαση με αριθμό 12754/2012 ή 6099/2013, κατά περίπτωση, του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασίας Ασφαλιστικών Μέτρων (κατά της οποίας δεν προβλέπεται ένδικο μέσο) και επιφυλάσσεται ρητώς η ΕΥΔΑΠ του δικαιώματος της να αναζητήσει και επανεισπράξει με κάθε νόμιμο μέσο τις κατ’ αυτόν τον τρόπο καταβαλλόμενες υπερβάλλουσες αποδοχές, νομιμοτόκως,
εφόσον η κύρια αγωγή σας απορριφθεί».

3. Εφόσον κάποιος από τους ανωτέρω δεν επιθυμεί την είσπραξη των αναδρομικώς
καταβαλλόμενων μισθολογικών διαφορών, θα πρέπει να το δηλώσει εγγράφως στην
Υπηρεσία Μισθολογίου και να επιστρέψει τα ως άνω καταβληθέντα, ώστε να
αποφευχθεί η αναδρομική και νομιμότοκη αναζήτησή τους εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ σε
περίπτωση απορρίψεως της κυρίας αγωγής του. Φυσικά κάθε εργαζόμενος δικαιούται
να επιφυλάσσεται στην αίτησή του των δικαιωμάτων του, εφόσον η κύρια αγωγή του
ευδοκιμήσει.

Την παροχή εξουσιοδότησης στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ.
Ιωάννη Μπενίση, να γνωστοποιήσει στους εργαζόμενους αυτούς την κατά τα άνω
συμμόρφωση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προς το διατακτικό των εν λόγω δικαστικών Αποφάσεων.

Αθήνα 25 Οκτωβρίου 2017
Ο Πρόεδρος του ΔΣΑ της ΕΥΔΑΠ
Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

 

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here