Μια σημαντική πρώτη νίκη. Αλλά ανεπαρκή και ως προς το πνεύμα της απόφασης (πρέπει να επανακρατικοποιηθεί το 50%+ των μετοχών) και ως προς την έμμεση ιδιωτικοποίηση.

Από την απόφαση του ΣτΕ
«Ο χαρακτήρας, όμως, της δημοσίας
επιχειρήσεως αναιρείται στην περίπτωση της αποξενώσεως του Ελληνικού Δημοσίου
από τον έλεγχο της ανωνύμου εταιρείας δια του μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι της
αποξενώσεώς του από εκείνο το ποσοστό των μετοχών (μεγαλύτερο του 50% σύμφωνα
με τις διατάξεις της νομοθεσίας και το καταστατικό) που εξασφαλίζει τα
ιδιοκτησιακά δικαιώματα και τη δυνατότητα εκλογής, από τη Γενική Συνέλευση
των μετόχων, της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο
είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της εταιρείας που διαμορφώνει τη
στρατηγική και πολιτική της ανάπτυξής της και διαχειρίζεται τα περιουσιακά
στοιχεία της. Στην περίπτωση αυτή η δημόσια επιχείρηση ιδιωτικοποιείται όχι
μόνον τύποις, δια της υπαγωγής της στις διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου που
διέπουν τις ανώνυμες εταιρείες, αλλά και κατ’ ουσίαν, μετατρεπόμενη σε
ιδιωτική επιχείρηση, διότι παρέχεται σε ιδιώτες επενδυτές η νομική δυνατότητα
συγκεντρώσεως του ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου που εξασφαλίζει τον
ιδιοκτησιακό έλεγχο και την εκλογή της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού
Συμβουλίου της εταιρείας. Η δε κατ’ ουσίαν μετατροπή της δημοσίας
επιχειρήσεως σε ιδιωτική, που λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος, καθιστά
αβέβαιη τη συνέχεια της εκ μέρους της παροχής προσιτών υπηρεσιών κοινής
ωφελείας, και δη υψηλής ποιότητας, η οποία δεν εξασφαλίζεται πλήρως με την
κρατική εποπτεία.»

ΣΧΟΛΙΑ

Please enter your comment!
Please enter your name here