Παραλαβή Νέων Δικτύων Ύδρευσης. Εμπειρίες, σκέψεις και προτάσεις

Η έννοια της παραλαβής δικτύου:

Η πιο κρίσιμη έννοια, που πρέπει να ορίσουμε είναι η έννοια της παραλαβής δικτύου. Η έννοια αυτή καθορίζει και πολλές παραμέτρους κόστους αλλά κι επιπλοκές τεχνικές, οικονομικές, νομικές και κοινωνικές που προκύπτουν στην πορεία του χρόνου.
Τι ακριβώς παραλαμβάνουμε όταν λέμε ότι παραλαμβάνουμε το δίκτυο; (Δεν αναφέρομαι εδώ στο ερώτημα πλήρη εξαγορά κι ιδιοκτησία ή παραχώρηση στην ΕΥΔΑΠ για κάποιο διάστημα. Προσωπικά, τουλάχιστον για τα δίκτυα της Αττικής, είμαι υπέρ της άποψης της πλήρους ιδιοκτησίας. από μία Δημόσια ΕΥΔΑΠ)
o Παραλαμβάνουμε τους αγωγούς; Ποιους αγωγούς; Σε όσο μήκος απεικονίζονται στα σχέδια παραλαβής;
o Παραλαμβάνουμε τους μετρητές; Ποιους μετρητές; Όσους μας δώσει η οικονομική υπηρεσία του Δήμου; Όσους υδροδοτούνται από το, υποτίθεται, παραλαμβανόμενο δίκτυο; Και σε ποια απόσταση ή/και υψομετρική διαφορά από αυτό;
o Παραλαμβάνουμε δίκτυο και μετρητές που είναι στα διοικητικά ή/και γεωγραφικά όρια του συγκεκριμένου δήμου; Ή και σε περιοχές όμορων δήμων που υδροδοτούνται από το Δήμο, του υπό παραλαβή δικτύου, και είναι πελάτες του;
o Παραλαμβάνουμε την υδροδότηση των δημοτών του συγκεκριμένου δήμου, ανεξαρτήτως αν έχει αυτή τη στιγμή δίκτυο ή όχι με νερό ΕΥΔΑΠ, σε όλες τις περιοχές του (πχ πελάτες που υδροδοτούνται από δίκτυο με νερό γεώτρησης); Περιοχές που είναι είτε εντός είτε εκτός σχεδίου; Σε περιοχές που είναι εκτός σχεδίου και υπάρχει δίκτυο αλλά απαιτούνται επεμβάσεις;
Μάλλον απαιτείται ένας συνδυασμός κριτηρίων που θα καθορίζει την παραλαβή και θα αποτρέπει την ανάληψη κόστους που δεν αναλογεί στην ΕΥΔΑΠ.

Κριτήρια συσωρευτικά:
 •   Μήκος απεικονιζόμενων αγωγών και απόσταση πελατών από αυτούς.
 •   Πλήθος και μητρώο μετρητών.
 •   Χωροταξική διάταξη των πιο πάνω μετρητών σε σχέση με τους αγωγούς (αλλά και σε σχέση με τα υδροδοτούμενα ακίνητα).
 •   Ορισμός του γεωγραφικού χώρου, και των υψομέτρων που παραλαμβάνουμε.
 •   Ορισμός των διοικητικών ορίων που παραλαμβάνουμε.
 •   Διαπίστωση ότι όλο το παραλαμβανόμενο δίκτυο είναι διασυνδεδεμένο με το ίκτυο της ΕΥΔΑΠ.
  Το πιο πιθανό είναι ότι θα αναγκαστούμε, εκ των πραγμάτων, να αποδεχτούμε παραλαβή που θα υπερβαίνει τα κριτήρια που θα θέσουμε. Πρέπει όμως να το γνωρίζουμε, να ξέρουμε ότι αυτό έχει μη αυστηρά προϋπολογιζόμενο κόστος, παρά μόνο, ίσως, σαν κάποιο ποσοστό, απροσδιόριστου κόστους, επί του συνολικού προϋπολογισμού. Και να ορίσουμε τις αναγκαίες ρήτρες στις συμφωνίες με τους δήμους.Για το κόστος παραλαβής δικτύου.Τι καθορίζει το πραγματικό κόστος παραλαβής ενός δικτύου;

  Γιατί θα έχει απόκλιση από το προϋπολογισθέν; Πώς αυτή η απόκλιση θα είναι ελάχιστη;

1). Η εμπειρία και η ικανότητα της ομάδα παραλαβής, λειτουργίας και ένταξης-ομαλοποίησης-βελτιστοποίησης (υδρονομειακή ομάδα) του δικτύου στη γενικότερη λειτουργία των δικτύων της ΕΥΔΑΠ, είναι ίσως η πλέον σημαντική παράμετρος του κόστους και του χρονικού διαστήματος (άρα, κόστους και πάλι) παραλαβής.
2). Η διάθεση κατάλληλου συνεργείου βλαβών αλλά και συνεργείου κατασκευής των αναγκαίων έργων, «γρήγορου ρυθμού».
3). Το γρήγορο κι έγκυρο «ρολάρισμα» της καταμέτρησης.
Απαιτείται από την ομάδα λειτουργίας αλλά και τα δύο κρίσιμα συνεργεία και τους καταμετρητές μια εντατική λειτουργία, στην αρχή με ημερήσιο σχεδιασμό και ανασχεδιασμό εργασιών.
4). Η ύπαρξη των πιστώσεων για τα αναγκαία έργα
5). Απαιτούνταιδιαδικασίεςλειτουργίαςόλωντωνεμπλεκόμενωνστηνπαραλαβή και όσων τους υποστηρίζουν, ειδικά από την ημέρα παραλαβής και μετά, πολύ ευέλικτες και καθόλου γραφειοκρατικές (αν περιμένουμε μια έγκριση για κάποιο έργο ή μια απόφαση, για ζητήματα που ανακύπτουν, με τους συνήθεις ρυθμούς και η διοικητική πυραμίδα δεν αντιλαμβάνεται τη διαφορά με το υπόλοιπο δίκτυο, δε μπορεί να πραγματοποιηθεί μια «σωστή και γρήγορη παραλαβή»).
6). Η, κατά το δυνατόν, άριστη μελέτη και προεργασία της παραλαβής («Πριν την παραλαβή»).
Όταν πρόκειται η ΕΥΔΑΠ να παραλάβει κάποιο δίκτυο όλες οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης και οι δαπάνες από τη μεριά των δήμων μένουν πίσω (συγκρατούνται), ενώ αυξάνονται υπέρμετρα οι προσδοκίες γρήγορης βελτίωσης της κατάστασης, άμεσης επίλυσης διάφορων προβλημάτων από τους πολίτες.
Η μελέτη των αναγκαίων έργων και παρεμβάσεων πρέπει να γίνει σε δύο επίπεδα:
Άμεσης βελτίωσης της κατάστασης.
 Γρήγορο περιορισμό του στοκ διαρροών
 Σχεδιασμός άμεσης πύκνωσης βανών για περιορισμό των μεγάλων σε έκταση ή κρισιμότητα απομονώσεων (τουλάχιστον σε μεγάλα τμήματα κατ’ αρχήν).
 Άμεση ζωνοποίηση όπου μπορεί να γίνει τεχνικά εύκολα
 Αντιμετώπιση αυξημένων απαιτήσεων των πελατών αλλά και φορέων.
Μεσομακροπρόθεσμου σχεδιασμού για τη βελτιστοποίηση του δικτύου.
 Σχεδιασμός μόνιμων ζωνών, πηγών τροφοδοσίας, τροφοδοτικών αγωγών κλπ
 Σχεδιασμός πύκνωσης βανών για σημαντικό περιορισμό της «έκτασης» των απομονώσεων, και της καλύτερης λειτουργίας του δικτύου.
 Βρογχοποίηση δικτύου, ενώσεις τερμάτων.
 Σχεδιασμός κατασκευής σημαντικών μηκών αγωγών για ολοκλήρωση ζωνών, τροφοδοσία περιοχών με ανεπαρκή παροχή, εναλλακτικές τροφοδοσίες, κλπ
Επειδή η μελέτη παραλαβής θα στηριχθεί στην απεικόνιση του δικτύου, που θα έχουν οι μελετητές, βάση των στοιχείων που θα προκύψουν από τη διαδικασίας «Πριν την Παραλαβή», αυτή θα είναι σε αμφισβήτηση έως ότου τα πραγματικά δεδομένα που θα προκύψουν, μετά την παραλαβή, επιβεβαιώσουν τη μελέτη.
Η μέχρι τώρα εμπειρία δείχνει πολύ σημαντικού βαθμού απόκλιση μεταξύ απεικόνισης και πραγματικότητας που παραλαμβάνουμε με συνέπεια την ανάγκη αναπροσαρμογής των σχετικών μελετών και πολλές φορές εν θερμώ, σε συνθήκες κρίσης ή υψηλού κόστους.
7). Τα δεδομένα που θα αποκομίσει η ομάδα λειτουργίας κατά τη φάση της πρώτης λειτουργίας του δικτύου αμέσως μετά την παραλαβή (όσο θα κυλάει ο χρόνος θα σμικρύνεται η απόκλιση απεικόνισης-πραγματικότητας και κατά συνέπεια η απόκλιση αναπροσαρμοσμένου προϋπολογισμού κόστους με το πραγματικό).
8). Αγωγοί και παροχές που διέρχονται εντός ιδιοκτησιών.
Το πραγματικό μέγεθος αυτού του προβλήματος μπορεί να είναι παράμετρος εξαιρετικά μεγάλου «κρυμμένου» κόστος. Αν και η εξυγίανση (κυρίως αγωγών) που κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις, συνήθως μας βοηθάει να γνωρίσουμε και βελτιώσουμε το δίκτυο αλλά και να αποκαλύπτουμε λαθραίες λήψεις σε βαθμό πολλές φορές, που τα έσοδα να εκτινάσσονται μετά από τέτοιου είδους εξυγιάνσεις.Πριν την παραλαβή:Δίκτυο:

 •   Καταγραφή δικτύου (αγωγοί –υλικό, διατομή, μήκος-, ζώνες, σημεία υδροδότησης-αντλίες, δεξαμενές, PRV-)
 •   Έλεγχος της υδραυλικής στεγανότητας των ζωνών που μας παραδίδονται.
 •   Καταγραφή ιδιωτικών δικτύων ή δικτύων γεωτρήσεων και πιθανών σημείων διασυνδέσεων αυτών των δικτύων με αγωγούς ύδρευσης.
 •   Καταγραφή περιοχών ή σημείων κρίσιμων δραστηριοτήτων (πχ υδροβόρες βιομηχανίες και γενικά μεγάλοι καταναλωτές, αγροτικές περιοχές –που μπορεί να σημαίνει πηγάδια, γεωτρήσεις- καταυλισμοί τσιγγάνων ή προσφύγων, γειτονιές με χαμηλές πιέσεις και δεξαμενές, νοσοκομεία η μηχανογραφικά κέντρα και γενικά ευαίσθητα ως προς το νερό σημεία του δικτύου).
 •   Επιβεβαίωση (με τομές, δειγματοληπτικά, καταγραφικά στα χαμηλά σημεία ζωνών κλπ). Είναι σύνηθες, κυρίως, η διατομή αλλά και το υλικό και τα μήκη των παραληφθέντων αγωγών να διαφέρουν σημαντικά από τα απεικονιζόμενα.
 •   Καταγραφή πελατών χωρίς μετρητή (δημόσιοι, δημοτικοί χώροι, πλατείες, γήπεδα, πολιτιστικά, εκκλησίες κλπ)
 •   Καταγραφή Πυροσβεστικών κρουνών (καθώς και διατομή και πίεση αγωγού λήψης)
 •   Καταγραφή τμημάτων του δικτύου που διέρχονται μέσα σε ευαίσθητα πεδία κυρίως για μόλυνση (αγωγοί ομβρίων ή λυμάτων, βόθρους, χωματερές, ρέματα κλπ) ή για σοβαρούς κινδύνους ασφάλειας (νταμάρια, ηλεκτροφόρα καλώδια, φυσικό αέριο κλπ) ή άλλους λόγους (αρχαιολογικοί χώροι, δασικές εκτάσεις κλπ)
 •   Καταγραφή τμημάτων του δικτύου που διέρχεται εντός ιδιοκτησιών.
  Μετρητές:
   Καταγραφή της χωροταξίας των προς παραλαβή μετρητών (ακριβής θέση και απόσταση από τον παραλαμβανόμενο αγωγό).
 •   Παραλαβή ενδείξεων και όχι μόνο καταναλώσεων για παρελθόντα έτη. Πολλάκις η έλλειψη ενδείξεων υποκρύπτει μη καταμέτρηση και άρα εικονικές καταναλώσεις. Όταν, λοιπόν ξεκινάνε οι λογαριασμοί της ΕΥΔΑΠ (και δεδομένου ότι κάποιοι Δήμοι, για διάφορους λόγους και με διάφορους τρόπους δεν πληρωνόταν το πρέπον αντίτιμο από τους δημότες) εμφανίζονται φαινόμενα κατεστραμμένων, θολών, ανάποδων, χαμένων κλπ μετρητών. Μία καταμέτρηση, από εμάς, πριν την παραλαβή θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη.
 •   Συσχέτιση του μετρητή με κάποιο ακίνητο (διεύθυνση) και όχι μόνο με όνομα πελάτη.
 •   Παραλαμβάνουμε μόνο μετρητές που υδροδοτούνται από υπό παραλαβή αγωγούς και όχι από άλλα δίκτυα.
  Διαπίστωση ότι όλοι οι προς παραλαβή αγωγοί και μετρητές έχουν νερό, και είναι της ΕΥΔΑΠ, πριν την παραλαβή (επιβεβαίωση ότι δεν παραλαμβάνουμε εικονικό δίκτυο – δήθεν αγωγούς ή μετρητές χωρίς αγωγό
 • Σχέδια:
Η συνδεσμολογίες του δικτύου και η υδραυλική αλλά και γεωγραφική θέση των βανών είναι από τα πλέον μεγάλα ζητούμενα της καθημερινής διαχείρισης του δικτύου (απομονώσεις δικτύου), και ειδικά στα νεοπαραλαμβανόμενα δίκτυα όπου η ανάγκη διαμόρφωσης κι αναδιαμόρφωσης ζωνών και ο περιορισμός των απομονώσεων είναι πολύ πιο έντονη.
Εδώ υπήρχε μια αξιόλογα θετική εμπειρία με φωτογραφική απεικόνιση της γεωγραφικής θέσης των βανών κατά την παραλαβή των δικτύων Ασπροπύργου- Ελευσίνας αλλά αξιόλογα αρνητική ως προς την απεικόνιση της υδραυλικής τους θέσης και των συνδεσμολογιών του δικτύου.
Η καταγραφή των παραπάνω και η ύπαρξη «αξιόπιστων» υδρονομιακών σχεδίων είναι κρίσιμα για την «πιο εύκολη» παραλαβή των δικτύων από την ομάδα λειτουργίας δικτύου (υδρονομείο) και τη «γρήγορη» πρώτη ομαλοποίηση της λειτουργίας του δικτύου.Δεσμεύσεις Δήμου:Ο Δήμος θα πρέπει να δεσμεύεται ότι θα επιτρέπει την τοποθέτηση κοινόχρηστων παροχών, σε χρέωση Δήμου, για καταυλισμούς ομάδων που διαβιούν στα όρια του και χρήζουν πρόσβασης σε καθαρό νερό.
Και ότι θ’ αναλαμβάνει κόστος-συνέπειες για σημαντικές αποκλίσεις στις καταγραφές-αποτυπώσεις.

«Τη νύχτα της παραλαβής»:

Δεν παραλαμβάνουμε «ξεχασμένα» δίκτυα, μια λίστα που «μπερδεύτηκε» και δε δόθηκε, μια γεώτρηση που δεν ήξερε κανένας, κάποιους μετρητές που «είχαν παραπέσει» και δεν είχαν μπει στο μηχανογραφικό του Δήμου κλπ κλπ.
Όχι ότι κάποια απ’ αυτά είναι αδύνατο να συμβαίνουν αλλά πρέπει να αποτραπεί η εμφάνιση «μαζικών» τέτοιων «φαινομένων», που συνήθως, υποκρύπτει πολύ μεγάλο «κρυφό» κόστος, και δύσκολες υδραυλικές-υδρονομιακές, τεχνικές, οικονομικές ή νομικές περιπτώσεις
Πρέπει να υπάρχουν ρήτρες κόστους και ανάληψης ευθύνης ευρύτερων συνεπειών για όποιες πραγματικές τέτοιες περιπτώσεις υπάρξουν. Μπορεί, για παράδειγμα να μένει ένα ίδρυμα αναπήρων χωρίς νερό, ή να υπάρξει θέμα μόλυνσης από αγωγό που διέρχεται σε χωματερή, λύματα, όμβρια κλπ εξαιτίας τέτοιας περίπτωσης, με σοβαρές συνέπειες κοινωνικού και εταιρικού αντίκτυπου, μπροστά στις οποίες το οικονομικό κόστος να είναι αμελητέο. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα συνοικισμός στη Ζοφριά του Δήμου Φυλής, όμορος με το ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής.
Ο βαθμός βέλτιστης υλοποίησης των διαδικασιών «Πριν την παραλαβή» και «Τη νύχτα της παραλαβής» καθορίζει:
a)το μέγεθος της απόκλισης προϋπολογιζόμενου και πραγματικού κόστους παραλαβής και
b) την ευκολία ή τη δυσκολία παραλαβής για την υδρονομειακή ομάδα και όλους τους εμπλεκόμενους μετά (καταμέτρηση, περιφερειακό κλπ)
Γενικά ισχύει όσο πληρέστερη δουλειά «Πριν» τόσο ευκολότερη κι αποδοτικότερη δουλειά «Μετά».
Όσο πιο ανακριβής δουλειά «Πριν» τόσο πιο δύσκολη, χρονοβόρα και κοστοβόρα δουλειά «Μετά».

Αμέσως μετά την παραλαβή:

Η υδρονομειακή ομάδα παράλληλα με την αντιμετώπιση της «καθημερινότητας» αυτών των δικτύων, και την επίμονη διερευνητική – διαπιστωτική δουλειά, απαιτείται να προβεί, με μετρήσιμο τρόπο, στην υλοποίηση των κάτωθι

 •   Μείωση του στοκ διαρροών.
 •   Υλοποίηση της άμεση Ζωνοποίησης του δικτύου.
 •   Εντοπισμός και επισκευή των αφανών διαρροών.
 •   Έλεγχος παραπόνων για εντοπισμό προβληματικών σημείων του δικτύου.
 •   Έλεγχος σημείων τροφοδοσίας δικτύου (αντλιοστάσια, αυτόματες δεξαμενές)
  για επαρκή ή όχι λειτουργία. Επισκευές, αντικαταστάσεις καταργήσεις

     (κυρίως αντλιοστασίων για μείωση κόστους).
 •   Πύκνωση βανών για περιορισμό απομονώσεων (τουλάχιστον σε μεγάλα τμήματα
  κατ’ αρχήν).
 •   Αντικατάσταση προβληματικών βανών.
 •   Βρογχοποίηση δικτύου, ενώσεις τερμάτων.
 •   Αυτοψίες, διαπιστώσεις. Εντοπισμός των διαφοροποιήσεων από τα σχέδια που μας παραδόθηκαν και διόρθωση αυτών.
 •   Ενημέρωση GIS
 •   Τοποθέτηση μετρητών σε δημόσιους χώρους χωρίς μετρητή.
 •   Τοποθέτηση Πυροσβεστικών Γερανών
 •   Εντοπισμός ενώσεων με δίκτυα γεωτρήσεων (μας πήρε 2,5 χρόνια μέχρι
  οριστικής κατάργησης όλων των ενώσεων στο Δήμο Ασπροπύργου). Πολύ σοβαρό πρόβλημα μερικές φορές (ποιότητας, απώλειας νερού, μη απομόνωσης τμημάτων του δικτύου κλπ).
  Και, φυσικά όλα αυτά τελούν σε διαδικασία επανεκτίμησης της κατάστασης κι αναπρογραμματισμού, βάση των διαπιστώσεων που γίνονται.

   Ο Υποτομέας Ασπροπύργου:

  Ο Υποτομέας ανέλαβε το Φεβρουάριο του 2005 τα δίκτυα των Δήμων Ασπροπύργου κι Ελευσίνας , το 2007 το δίκτυο της περιοχής Βλυχάδα του Δήμου Μεγάρων (από τον Τομέα Πειραιά) και το 2008 τα δίκτυα του Δήμου Ν. Περάμου (εκτός του Αγ. Παντελεήμονα) και περιοχών του Δήμου Μεγάρων(Ν. Ζωή, Καταδρομών, Γκίκα).
  Ο Υποτομέας Ασπροπύργου (και η 8χρονη εμπειρία μας) αποτελεί, για την ΕΥΔΑΠ, παρακαταθήκη καλής παραλαβής και γρήγορης ένταξης νεοπαραλαμβανόμενων δικτύων στη γενικότερη λειτουργία των δικτύων της ΕΥΔΑΠ, αλλά και σημαντικής εμπειρίας για τη μεθοδολογία εμπλοκής «Πριν, Κατά και Μετά την Παραλαβή» των υπόλοιπων εμπλεκόμενων υπηρεσιών και τμημάτων και τρόπου ποιοτικής λειτουργίας των συνεργείων που δραστηριοποιούνται σε αυτά τα δίκτυα.
  Ο τρόπος λειτουργίας της υδρονομειακής ομάδας του Υποτομέα, όχι ως κλασικό υδρονομείο, είναι μια σημαντική παράμετρος της επιτυχούς ένταξης αυτών των δικτύων. Η ομάδα αυτή εκτός της «συνήθους» υδρονομειακής δουλειάς και της ειδικής δουλειάς «Μετά την παραλαβή», στην πραγματικότητα, λειτουργεί σαν ένας «μικρός Τομέας», κάνοντας (εν πολλής εξ ανάγκης για να μπορεί να γίνει η δουλειά, και φυσικά, στο μέτρο του δυνατού) εργασίες τμημάτων ερευνών, κατασκευών, μετρητών, καταμετρητών, λαθραίων, δειγματοληψιών, υπηρεσίας ΑΚΛ, κλπ.
  Επιπλέον οι πελάτες αλλά και τοπικοί φορείς απευθύνονται, για οποιοδήποτε θέμα ΕΥΔΑΠ, στον Υποτομέα. Και όλες οι υπηρεσίες της ΕΥΔΑΠ, που αποκτούν αντικείμενο στην περιοχή (μελετών, τοπογραφήσεων, τηλεπικοινωνίες, μετρητές, κτιριακών, Η/Μ, κλπ) , απευθύνονται, για λόγους άγνοιας του δικτύου και της περιοχής, αλλά και για λόγους απόστασης και επικοινωνίας στον Υποτομέα, τουλάχιστον για ένα μεγάλο αρχικό

  διάστημα.
ΟΛΗ η ΕΥΔΑΠ στην περιοχή ήταν ο Υποτομέας, και ειδικά μέχρι να λειτουργήσει το Περιφερειακό, στην Ελευσίνα. Και για τις τοπικές κοινωνίες αλλά και για όλη την υπόλοιπη ΕΥΔΑΠ.
Ο υποτομέας Ασπροπύργου είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα καλής παραλαβής νέων δικτύων και ένταξης τους στο γενικότερο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Να ληφθεί δε υπόψη, ότι ειδικά όσον αφορά τον Ασπρόπυργο, μιλάμε για ένα δίκτυο (και σε μια περιοχή, και για ένα ΟΤΑ) που δύσκολα θα βρεθεί συγκρίσιμο μαζί του. Όλες οι παράμετροι (δίκτυο, περιοχή, κοινωνία, πληθυσμοί, δημόσιες υπηρεσίες, περιβάλλον, οδικό δίκτυο, ασφάλεια, εγκληματικότητα) είναι ταυτόχρονα υποβαθμισμένες στο μέγιστο.
Πριν ολοκληρώσω, θα έλεγα πώς θα ήταν τουλάχιστον χρήσιμο, για τον Υποτομέα Ασπροπύργου αλλά και για τις επόμενες παραλαβές δικτύων, να εξαχθούν κάποιοι δείκτες παραγωγικότητας, αποτελεσματικότητας (δαπάνες προσωπικού/συνολικό κόστος, συνολικό παραχθέν έργο/ προσωπικό, αύξηση εσόδων / προσωπικό και χρόνο, ρυθμός εσόδων/εξόδων κ.α. ) και μάλιστα σε συνάρτηση με κάποιους ποιοτικούς δείκτες (δυσκολίας, συνθηκών, κοινωνικού έργου) Δεν είναι στους σκοπούς αυτού του άρθρου, κι επιπλέον απαιτούνται αναλυτικά στοιχεία και κατάλληλα εργαλεία για τέτοιους υπολογισμούς αλλά αν αυτό γίνει, εικάζω ότι τα συμπεράσματα θα είναι εντυπωσιακά.
Τέλος να επισημάνω ότι παρά τις δυσκολίες της παραλαβής που αντιμετωπίσαμε τα πρώτα χρόνια, και τους κινδύνους της περιοχής και της εποχής που συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε, το υδρονομείο Ασπροπύργου λειτουργεί πάντα ομαδικά, με θέληση όλων για καλή λειτουργία του δικτύου κι άμεση εξυπηρέτηση των πελατών, με διάθεση της δυνατότητας τους από όλους τους συναδέλφους και αξιοποίηση της ικανότητας του καθενός, με σχεδόν ανύπαρκτα, διαχρονικά, ενδοεργασιακά προβλήματα, με τη συμβολή και την άριστη, παρά τις μεγάλες αποστάσεις, συνεργασία των μισθωμένων –οδηγών, με την πολύ καλή συνεργασία με τα συνεργεία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, με πάθος και προσπάθεια από όλους για την επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος (όπως κι έγινε).
page6image16792 page6image16952 page6image17112

Κώστας Λυμπέρης

Αύγουστος, 2013

page6image18152

Υδρονομέας, επικεφαλής της υδρονομιακής ομάδας του Υποτομέα Ασπροπύργου (Υπηρεσία Τομέα Πειραιά της ΔΔΥ)
Μηχανικός Βάρδιας στο Επιχειρησιακό Κέντρο Λειτουργίας.
Μαθηματικός, Msc στην Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα
ΥΓ1: Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να παρουσιάσει, με μια γενικότητα, και από οπτική σχεδιασμού υλοποίησης έργου, ζητήματα που σχετίζονται με τις παραλαβές δικτύων. Απ ́ αυτήν την άποψη (και για λόγους οικονομίας κειμένου) αρκετά ζητήματα παρουσιάζονται χωρίς αναλυτική τεκμηρίωση.
ΥΓ2: Το παρόν κείμενο στηρίζεται ισχυρά στην εμπειρία της μακροχρόνιας προσωπικής εμπλοκής στην παραλαβή και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης των Δήμων της Δυτικής Αττικής (Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Ν. Περάμου και περιοχών των Μεγάρων).
ΥΓ3: Το παρόν άρθρο παραδόθηκε στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ κ. Σταυρίδη, το Φεβρουάριο 2013, στα πλαίσια του 3ου Συμβουλίου Δυναμικής Ανάπτυξης.

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Κώστας Λυμπέρης
Κώστας Λυμπέρης
Εργάζεται στην ΔΔΥ. Μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού ΕΥΔΑΠ. Μέλος της Γραμματείας του ΣΕΚΕΣ

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here