Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜ.Ε. ΕΥΔΑΠ

ΑΡΘΡΟ 1
ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ -ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Ιδρύεται Ένωση Επαγγελµατικών Σωµατείων των εργαζοµένων στην “‘Εταιρεία Ύδρευσης & Αποχέτευσης Πρωτευούσης” (ΕΥΔΑΠ) µε την επωνυµία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ», και µε έδρα την Αθήνα. Η Ένωση αυτή αναφέρεται και µε τα συντοµογραφικά “ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ”. Έχει στρογγυλή σφραγίδα, η οποία κυκλικά αποτυπώνει τις λέξεις ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΥΔΑΠ, το έτος ίδρυσής της (1979) και φέρει στο κέντρο παράσταση ενός σιντριβανιού.

ΑΡΘΡΟ 2
ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ είναι:

 1. Η µελέτη, προστασία και προώθηση των συνδικαλιστικών, οικονοµικών, επαγγελµατικών, ηθικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών συµφερόντων των µελών της.
 2. Η συνένωση και ο συντονισµός των δυνάµεων των µελών σε ενιαία συνδικαλιστική δράση.
 3. Η προάσπιση και επέκταση του δικαιώµατος για την ενεργό συµµετοχή των εργαζοµένων στην ΕΥΔΑΠ στα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων.
 4. Η καλλιέργεια αλληλεγγύης και συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος των εργαζοµένων για τη µαζικοποίηση του συνδικαλιστικού κινήµατος.
 5. Η προάσπιση της αυτονοµίας του συνδικαλιστικού κινήµατος.
 6. Η συµπαράσταση και αλληλεγγύη στους αγώνες των εργαζοµένων.
 7. Η συµβολή στη βελτίωση της εργατικής και συνδικαλιστικής νοµοθεσίας.
 8. Η συµβολή στη διαφύλαξη και προαγωγή των δηµοκρατικών θεσµών της χώρας, η διατήρηση της ειρήνης και η προστασία του περιβάλλοντος. Η πραγµατοποίηση της αρχής της ισοτιµίας των δύο φύλων.
 9. Η µέριµνα για την εξάλειψη ή απάµβλυνση σωµατειακών διαφορών ανάµεσα σε µέλη της και λοιπά σωµατεία της ΕΥΔΑΠ µε πρωταρχικό κριτήριο την ενότητα του συνδικαλιστικού κινήµατος.
 10. Η συµβολή στη βελτίωση και ανάπτυξη της οργάνωσης και απόδοσης της ΕΥΔΑΠ στην εκτέλεση του κοινωφελούς της έργου και η διατήρηση αυτής υπό κρατικό έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΣΑ

Για την πραγµατοποίηση των σκοπών της η Οµοσπονδία µεταχειρίζεται όλα τα νόµιµα µέσα και ειδικότερα:

 1. Διαπραγµατεύεται την επίλυση των προβληµάτων των µελών της µε κάθε αρµόδιο όργανο ή πρόσωπο.
 2. Συµµετέχει ενεργά µε τους εκπροσώπους της στα κέντρα λήψης αποφάσεων που αφορούν τους εργαζόµενους στην ΕΥΔΑΠ, όπως η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, η Διοίκηση του Επικουρικού Ταµείου, τα Υπηρεσιακά Συµβούλια και σ’ οποιοδήποτε άλλο όργανο ή φορέα εκπροσωπείται.
 3. Μεριµνά για την κατάρτιση επιχειρησιακών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας.
 4. Συµµετέχει στα Διαιτητικά Δικαστήρια για την επίλυση των συλλογικών διαφορών.
 5. Προβαίνει σε κάθε είδους κινητοποιήσεις, απεργίες, συγκεντρώσεις, διαδηλώσεις, κλπ.
 6. Συµµετέχει σε ανώτερου βαθµού ενώσεις επαγγελµατικών σωµατείων εργαζοµένων.
 7. Συνεργάζεται µε κάθε βαθµού επαγγελµατικές ενώσεις εργαζοµένων και µετέχει σε ευρύτερες συµπαρατάξεις εργαζοµένων και εκφράζει την αλληλεγγύη της στους αγώνες τους.
 8. Συνεργάζεται και συµµετέχει σε διεθνείς επαγγελµατικές οργανώσεις και συνέδρια.
 9. Μεριµνά για τη µόρφωση συνδικαλιστικών στελεχών.
 10. Πραγµατοποιεί συγκεντρώσεις – εκδηλώσεις και εκδίδει ενηµερωτικά έντυπα για την πληροφόρηση, επικοινωνία και την ανάπτυξη της συνδικαλιστικής συνείδησης και µόρφωση των εργαζοµένων.
 11. Ιδρύει και ενισχύει προµηθευτικούς, καταναλωτικούς, παραγωγικούς και οικοδοµικούς συνεταιρισµούς για τους εργαζοµένους.
 12. Παρέχει νοµική προστασία στα µέλη της.
 13. Συµπαραστέκεται µε κάθε δυνατό τρόπο στις δυσχέρειες που συναντούν τα µέλη της.

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΟΡΟΙ

Πόροι της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ είναι:

 1. Οι µηνιαίες συνδροµές των Σωµατείων – Μελών είναι ίσες µε 1,5 ευρώ (511 δραχµές) επί τον αριθµό των γραµµένων µελών για κάθε σωµατείο – µέλος. Η συνδροµή αυτή µπορεί να αυξοµειωθεί µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου και επικυρώνεται στο πρώτο Συνέδριο των Αντιπροσώπων µετά την απόφαση. Ο τρόπος είσπραξης της µηνιαίας συνδροµής καθορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας.
 2. Το εισόδηµα από τα περιουσιακά στοιχεία της Οµοσπονδίας. 3. Οι οικονοµικές ενισχύσεις από την Εργατική Εστία και άλλους παρεµφερείς Οργανισµούς ή φορείς της χώρας µας ή Διεθνείς κατόπιν αποδοχής τους από το Διοικητικό Συµβούλιο.
 3. Δωρεές ή κληροδοτήσεις προς την ΟΜ.Ε. – ΕΥΔΑΠ
 4. Εισπράξεις από γιορτές, χοροεσπερίδες και λοιπές εκδηλώσεις της Οµοσπονδίας.
 5. Έκτακτες εισφορές για την αντιµετώπιση απροόπτων και επειγόντων προβληµάτων, που εισπράττονται από τα Σωµατεία – µέλη αναλογικά µε τη δύναµή τους, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Για έκτακτες εισφορές µεγαλύτερες από το 10πλάσιο ποσό που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 4 απαιτείται απόφαση του Συνεδρίου των Αντιπροσώπων.
 6. Οι εθελοντικές εισφορές των Σωµατείων – µελών και των εργαζοµένων.
 7. Κάθε άλλο νόµιµο έσοδο. Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Γενάρη και τελειώνει την 31η του Δεκέµβρη κάθε χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 5
ΜΕΛΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 1. Ιδρυτικά µέλη της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ είναι τα επαγγελµατικά σωµατεία που έχουν µέλη τούς εργαζόµενους στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και αποδέχονται το καταστατικό της.
 2. Ειδικά, σωµατείο που συνιστάται µετά την ίδρυση της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ για να γίνει µέλος της πρέπει να αριθµεί τουλάχιστον 150 µέλη. Αν µάλιστα συνιστάται µετά από διάσπαση άλλου ή άλλων Σωµατείων-µελών της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ , πρέπει και να περιλαµβάνει σαν µέλη του τουλάχιστον τα τρία τέταρτα (3/4) των µελών του αρχικού ή των αρχικών Σωµατείων και η εγγραφή του να αποφασίζεται από το Συνέδριο των Αντιπροσώπων.
 3. Για να γίνει µέλος της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ σωµατείο, που συνιστάται µετά την ίδρυσή της πρέπει να υποβάλλει σ’ αυτή:

α) Αίτηση εγγραφής του.

β) Απόσπασµα πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των µελών για την εγγραφή και την ανεπιφύλακτη αποδοχή του καταστατικού της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ

γ) Κυρωµένο αντίγραφο του ισχύοντος Καταστατικού του, όπου θα φαίνεται ο αριθµός καταχώρισης στο βιβλίο αναγνωρισµένων σωµατείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.

δ) Κατάσταση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του µε την ιδιότητα του καθένα και ονοµαστική κατάσταση των γραµµένων µελών του Σωµατείου.

ε) Πρακτικό και βεβαίωση Δικαστικού Αντιπροσώπου Αρχαιρεσιών και ανακήρυξης οργάνων και αντιπροσώπων καθώς και κατάσταση ψηφισάντων και βεβαίωση δικαστικού για την εκπροσώπηση του Σωµατείου στη ΓΣΕΕ µέσω ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ.

 1. Το Διοικητικό Συµβούλιο της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση εγγραφής του Σωµατείου µέσα σε δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της µε αιτιολογηµένη απόφαση του, που την κοινοποιεί στο ενδιαφερόµενο Σωµατείο µέσα σε δέκα πέντε(15) µέρες από τη λήξη της.
 2. Σε περίπτωση που η εγγραφή του απορρίφθηκε, το Σωµατείο έχει δικαίωµα και υποχρέωση να προσφύγει στο πρώτο επόµενο Συνέδριο της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ, µε έγγραφη αίτησή του κατατιθέµενη στο Διοικητικό Συµβούλιο.
 3. Στη σχετική συζήτηση, που γίνεται στο Συνέδριο πριν από την ηµερήσια διάταξη, δικαιούται να µετέχει και το ενδιαφερόµενο Σωµατείο µε δύο εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους του, χωρίς δικαίωµα ψήφου.

ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΓΡΑΦΗ

 1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ διαγράφεται από τη δύναµή της Σωµατείο-µέλος της που σε περίπτωση που:α) Χάνει την απόλυτη πλειοψηφία των εργαζοµένων, που σύµφωνα µε το καταστατικό του δικαιούνται να είναι µέλη του,
  β) Παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού ή απειθαρχεί στις αποφάσεις των οργάνων της Οµοσπονδίας,
  γ) Καθυστερεί αδικαιολόγητα πέρα από έξι (6) µήνες τη µηνιαία συνδροµή του. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η διαγραφή ανακαλείται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου µόλις αρθεί ο λόγος της, εκτός από περίπτωση υποτροπής, οπότε εφαρµόζονται αυτά που προβλέπονται για τις άλλες περιπτώσεις.
 2. Την περί διαγραφής απόφασή του κοινοποιεί το Διοικητικό Συµβούλιο της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ στο ενδιαφερόµενο Σωµατείο µέσα σε είκοσι (20) µέρες από τη λήψη της.
 3. Την περί διαγραφής του απόφαση µπορεί να προσβάλλει το ενδιαφερόµενο Σωµατείο µέσα σε είκοσι (20) µέρες από την σ’ αυτό κοινοποίησή της, µε κατατιθέµενη στο Διοικητικό Συµβούλιο της ΟΜΕ–ΕΥΔΑΠ προσφυγή του προς το Συνέδριό της. Η προσφυγή εισάγεται για συζήτηση από το Διοικητικό Συµβούλιο στο πρώτο τακτικό ή έκτακτο Συνέδριο, το οποίο και αποφασίζει οριστικά. Στη σχετική συζήτηση δικαιούται να συµµετάσχει και το ενδιαφερόµενο Σωµατείο µε δύο εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους του, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
 4. Η προσφυγή στο Συνέδριο δεν αναστέλλει την απόφαση διαγραφής και τα αποτελέσµατα της.
 5. Σωµατείο, που η διαγραφή του επικυρώθηκε από Συνέδριο, δεν µπορεί να επανεγγραφεί , παρά µόνο µετά από απόφαση του Συνεδρίου µε την επιφύλαξη του εδ. γ’ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Κάθε ταµειακά, τακτοποιηµένο µέλος της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ έχει τα εξής δικαιώµατα:

 • Διατηρεί τη διοικητική και οικονοµική αυτονοµία του.
 • Διατηρεί την αυτονοµία των επιδιώξεών του, εφόσον αυτές δεν συγκρούονται µε τα συµφέροντα, τις επιδιώξεις ή την τακτική της Οµοσπονδίας.
 • Επικαλείται την συµπαράσταση, καθώς και την ηθική ενίσχυση της Οµοσπονδίας στις κλαδικές του επιδιώξεις.
 • Επικαλείται τη διαδικασία των αρµοδίων οργάνων της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ για την εξοµάλυνση των διακλαδικών διαφορών.
 • Η αποχώρηση Σωµατείου – µέλους από την ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ είναι ελεύθερη και αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των µελών του µε την ίδια διαδικασία που αποφασίζεται και η προσχώρηση. Αποχωρεί από την Οµοσπονδία µε τις εξής προϋποθέσεις και όρους:

α) Ότι υπάρχει σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των τριών τετάρτων (3/4) των ταµειακώς εντάξει µελών του.

β) Υποβάλλει σχετική αίτηση που µνηµονεύει και την παραπάνω απόφαση.

γ) Ότι παραµένει υπόχρεο για τις εισφορές του χρονικού διαστήµατος που υπήρξε µέλος της Οµοσπονδίας.

δ) Ότι παραµένει υπεύθυνο απέναντι στην Οµοσπονδία για οικονοµικές υποχρεώσεις που είχαν αναληφθεί όσο ήταν µέλος της.

ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα µέλη της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

 1. Να αναγράφουν στην επωνυµία τους τη φράση «µέλος της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ».
 2. Να τηρούν το Καταστατικό της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ .
 3. Να καταβάλλουν τις οφειλόµενες στην ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ εισφορές.
 4. Να υποβάλλουν στην ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ, κάθε χρόνο και ένα µήνα πριν από το τακτικό της Συνέδριο, βεβαίωση για την αριθµητική δύναµή τους.
 5. Να ανακοινώνουν αµέσως στην ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ κάθε αλλαγή στη σύνθεση των διοικητικών τους οργάνων, των Αντιπροσώπων τους στην ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ και του Καταστατικού τους.
 6. Να πειθαρχούν στις αποφάσεις των οργάνων της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ.
 7. Σε γενικά θέµατα να µην ενεργούν µεµονωµένα, εκτός εάν η Οµοσπονδία έχει αποφασίσει να µην επιληφθεί.
 8. Να υποβάλλουν στην ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ τις ανακοινώσεις σύγκλησης των Συνελεύσεών τους και να δέχονται την παρουσία εκπροσώπου της µε δικαίωµα λόγου σε θέµατα που αφορούν την Οµοσπονδία, αλλά όχι ψήφου.
 9. Να ανακοινώσουν στην ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ όλες τις αποφάσεις των Συνελεύσεων και των Διοικητικών Συµβουλίων τους, εφόσον ζητηθούν.
 10. Να δέχονται τη µεσολάβηση της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ σε κάθε διακλαδικό ζήτηµα ανάµεσα σε µέλη της.
 11. Να παρέχουν κάθε στοιχείο που τους ζητείται από τα Όγρανα της Οµοσπονδίας, µε την προϋπόθεση ότι θα δικαιολογείται η χρησιµότητά του για την ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ.
 12. Να επιδιώκουν τη συνεργασία και συµπαράσταση της Οµοσπονδίας σε κάθε ενέργεια τους.
 13. Να αποφεύγουν κάθε ενέργεια και εκδήλωση που θα µπορούσε να βλάψει γενικά τα συµφέροντα των µελών της Οµοσπονδίας ή έρχεται σε σύγκρουση µε τις αποφάσεις των Οργάνων της Οµοσπονδίας.

ΑΡΘΡΟ 9
ΒΙΒΛΙΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ τηρεί τα παρακάτω βιβλία – στοιχεία:

 1. Μητρώο των Σωµατείων – µελών.
 2. Μητρώο των Συνέδρων.
 3. Βιβλίο πρακτικών των Συνεδρίων.
 4. Βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συµβουλίου.
 5. Βιβλίο πρακτικών της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 6. Βιβλίο πρακτικών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
 7. Βιβλίο εισπράξεων και πληρωµών, στο οποίο καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά οι εισπράξεις και οι πληρωµές.
 8. Βιβλίο περιουσίας, στο οποίο αναφέρονται τα περιουσιακά στοιχεία.
 9. Κάθε άλλο χρήσιµο κατά την κρίση του Διοικητικού Συµβουλίου βιβλίο ή στοιχείο.

ΑΡΘΡΟ 10
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ

Όργανα της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ είναι τα ακόλουθα:

 1. Το Συνέδριο των Αντιπροσώπων.
 2. Το Διοικητικό .Συµβούλιο.
 3. Η Εκτελεστική Επιτροπή.
 4. Η Ελεγκτική Επιτροπή.
 5. Το Συµβούλιο των Προεδρείων των Σωµατείων – µελών.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ (ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ) ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

 ΑΡΘΡΟ 11
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Το Συνέδριο των αντιπρόσωπων αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ και αποφασίζει για όλα τα ζητήµατα που έχουν σχέση µε την ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ και τα µέλη της και ειδικότερα:

 1. Εκλέγει µεταξύ των Αντιπροσώπων, το Διοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας, την Ελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους της για τις ανώτερου βαθµού συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζοµένων.
 2. Διενεργεί έλεγχο στις διοικητικές, οικονοµικές και γενικά όλες τις πράξεις του Διοικητικού Συµβουλίου.
 3. Εγκρίνει τον διοικητικό και οικονοµικό απολογισµό της προηγούµενης περιόδου.
 4. Εγκρίνει τον προϋπολογισµό του επόµενου ηµερολογιακού χρόνου.
 5. Διαµορφώνει το πρόγραµµα δράσης για την επόµενη περίοδο.
 6. Τροποποιεί, σύµφωνα µε τους σχετικούς νόµους, το Καταστατικό της Οµοσπονδίας.
 7. Αποφασίζει σε δεύτερο βαθµό για την εγγραφή και διαγραφή µελών της Οµοσπονδίας.
 8. Ανακαλεί σύµφωνα µε τις νόµιµες διαδικασίες τα µέλη της Διοίκησης µε απόφαση που λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία.
 9. Αποφαίνεται για όλα γενικά τα ζητήµατα που δεν προβλέπονται ρητά από το παρόν Καταστατικό.

ΑΡΘΡΟ 12
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 1. Το Συνέδριο (Γεν. Συνέλευση) απαρτίζεται από τους Αντιπροσώπους των Σωµατείων µελών, που έχουν δικαίωµα συµµετοχής σ’ αυτό, δηλαδή έχουν εκπληρώσει τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν διαγραφεί.
 2. Κάθε Σωµατείο εκπροσωπείται στο Συνέδριο από αριθµό Αντιπροσώπων σε αναλογία ενός Αντιπροσώπου για κάθε 25 ψηφίσαντες κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες µέλη του και σε περίπτωση που υπάρχει υπόλοιπο, το οποίο υπερβαίνει το µισό (1/2) συν ένα του µέτρου (13), εκλέγεται ένας ακόµη Αντιπρόσωπος.
 3. Η εκλογή των Αντιπροσώπων κάθε Σωµατείου γίνεται όπως καθορίζει το Καταστατικό του. Αν δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο οικείο Καταστατικό και υπάρχουν περισσότεροι συνδυασµοί, η εκλογή γίνεται µε το σύστηµα της απλής αναλογικής µε άµεση και καθολική ψηφοφορία.
 4. H θητεία των Αντιπροσώπων είναι τριετής, εκτός τυχόν αντίθετης ρύθµισης του καταστατικού του Σωµατείου – µέλους. Ειδικότερα αρχίζει από τη σύγκληση του πρώτου µετά την εκλογή τους τακτικού Συνεδρίου και λήγει µε τη σύγκληση του πρώτου τακτικού Συνεδρίου των µετά τριετία εκλεγόµενων νέων Αντιπροσώπων.
 5. Μετά τις αρχαιρεσίες των σωματείων υποβάλλονται στη Διοίκηση της Οµοσπονδίας τα πρακτικά της εκλογής ή και οποιοδήποτε άλλο σχετικό στοιχείο αποφασίσει η Διοίκηση να ζητήσει, τουλάχιστον 15 ηµέρες προ της ενάρξεως του Συνεδρίου, εκτός από τα Σωµατεία που πραγµατοποιούν µέσα στο τελευταίο 15νθήµερο αρχαιρεσίες, τα οποία µπορούν να τα προσκοµίσουν µέχρι 5 ηµέρες προ της έναρξης του Συνεδρίου.
 6. Εκπίπτουν από το αξίωµα και διαγράφονται αυτοδίκαια από το µητρώο των αντιπροσώπων αυτοί που το Σωµατείο που εκπροσωπούν έχει χάσει την ιδιότητα του µέλους της Οµοσπονδίας. Αντιπρόσωποι που δεν µπορούν για οποιοδήποτε λόγο να λάβουν µέρος στο συνέδριο, υποβάλλουν έγγραφη παραίτηση στο Διοικητικό Συµβούλιο του Σωµατείου που έχουν εκλεγεί. Το Σωµατείο υποχρεούται να ενηµερώσει τη Διοίκηση της Οµοσπονδίας για την παραίτηση ή τις παραιτήσεις των αντιπροσώπων. Αντιπρόσωποι, που για οποιοδήποτε λόγο χάνουν την ιδιότητά τους αυτή, αντικαθίστανται από τους αναπληρωµατικούς κατά σειρά επιτυχίας µε βάση τη βεβαίωση του δικαστικού αντιπροσώπου και το αντίγραφο του πρακτικού των αρχαιρεσιών. Αν εξαντληθούν και οι αναπληρωµατικοί, το σωµατείο εκπροσωπείται µε όσους έχουν αποµείνει ή πραγµατοποιεί συµπληρωµατική εκλογή αντιπροσώπων για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους.

ΑΡΘΡΟ 13
ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 1. Το Συνέδριο των Αντιπροσώπων συγκαλείται:

α) Τακτικά στο πρώτο εξάµηνο κάθε χρόνου. Ειδικά το τακτικό συνέδριο, στο οποίο πρόκειται να γίνουν και αρχαιρεσίες για εκλογή των οργάνων Διοίκησης της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ διαρκεί δύο (2) µέρες τουλάχιστον.

β) Έκτακτα:

   • Όταν το αποφασίσει το Διοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας.
   • Όταν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των Αντιπροσώπων, που έχουν δικαίωµα συµµετοχής.

Στην δεύτερη περίπτωση θα υποβάλλεται στο Διοικητικό Συµβούλιο σχετική αίτηση όπου θα αναφέρονται τα θέµατα για τα οποία ζητείται η έκτακτη σύγκληση και θα καθορίζονται οι αρµόδιοι εισηγητές. Το Διοικητικό Συµβούλιο έχει δικαίωµα να συµπεριλάβει στην ηµερήσια διάταξη και άλλα θέµατα, τα οποία όµως συζητούνται µετά από την εξάντληση των θεµάτων της αίτησης. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει και πραγµατοποιήσει το έκτακτο Συνέδριο µέσα σε ένα µήνα από την υποβολή της αίτησης.

 1. Η σύγκληση του Συνεδρίου προκηρύσσεται από το Διοικητικό Συµβούλιο, σε τριάντα (30) µέρες αν είναι τακτικό και είκοσι (20) µέρες αν είναι έκτακτο πριν από την ηµεροµηνία που ορίστηκε µε γραπτή πρόσκληση, υπογραµµένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα, που τοιχοκολλάται στα γραφεία της Οµοσπονδίας και αντίγραφό της αποστέλλεται σ’ όλους τους Αντιπροσώπους και σ’ όλα τα Σωµατεία-µέλη τουλάχιστον δέκα πέντε (15) µέρες πριν από την ηµεροµηνία σύγκλησης, µε φροντίδα του Διοικητικού Συµβουλίου και περιλαµβάνει:

α) Τον τόπο σύγκλησης.

β) Τον χρόνο σύγκλησης.

γ) Τον αύξοντα αριθµό του Συνεδρίου.

δ) Τη διευκρίνιση αν πρόκειται για τακτικό ή έκτακτο Συνέδριο.

ε) Τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης.

 1. Το Διοικητικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να συµπεριλάβει στην ηµερήσια διάταξη του τακτικού Συνεδρίου και όσα θέµατα προταθούν από το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των αντιπροσώπων, που έχουν δικαίωµα συµµετοχής. Η πρόταση πρέπει να είναι έγγραφη και να υποβληθεί δώδεκα (12) τουλάχιστον µέρες πριν από την έναρξη του Συνεδρίου.
 2. Τα έξοδα κίνησης των αντιπροσώπων για τη συµµετοχή τους στο Συνέδριο βαρύνουν την Οµοσπονδία.

ΑΡΘΡΟ 14
ΑΠΑΡΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 1. Το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία αν κατά την πρώτη µέρα είναι παρόν το ένα δεύτερο (1/2) των Αντιπροσώπων, που έχουν δικαίωµα συµµετοχής.
 2. Αν δεν υπάρξει απαρτία την πρώτη µέρα, το Συνέδριο συνέρχεται την επόµενη, οπότε βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόν το ένα τρίτο (1/3) των αντιπροσώπων που έχουν δικαίωµα συµµετοχής.
 3. Αν δεν υπάρξει απαρτία ούτε τη δεύτερη µέρα, το Συνέδριο µαταιώνεται και δεν µπορεί να συγκληθεί µε τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης πριν περάσουν δύο µήνες.
 4. Αν πρόκειται να ληφθεί απόφαση για τροποποίηση του καταστατικού, το Συνέδριο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον το ένα: δεύτερο (1/2) των Αντιπροσώπων, που έχουν δικαίωµα συµµετοχής. Ειδικά σε περίπτωση που πρόκειται να συζητηθεί το θέµα διάλυσης της ΟΜΕ- ΕΥΔΑΠ για την ύπαρξη απαρτίας πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των Αντιπροσώπων, που έχουν δικαίωµα, συµµετοχής.
 5. Η είσοδος στο χώρο του Συνεδρίου ελέγχεται από τον Γραµµατέα Οργανωτικού και η απαρτία διαπιστώνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή της Οµοσπονδίας, µε βάση ενηµερωµένη και έγκυρη κατάσταση των Αντιπροσώπων, που συντάσσεται µε ευθύνη της Εκτελεστικής Επιτροπής και υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γεν. Γραµµατέα και τον, Γραµµατέα Οικονοµικού. Την κατάσταση αυτή µονογράφουν δίπλα στο όνοµά τους οι Αντιπρόσωποι πριν από. την είσοδό τους στο χώρο του Συνεδρίου.
 6. Αν κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου υποβληθεί ένσταση απαρτίας από είκοσι (20) τουλάχιστον Αντιπροσώπους και διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, η συνεδρίαση λύνεται για την εποµένη αλλά οι αποφάσεις που έχουν ληφθεί µέχρι την υποβολή της ένστασης θεωρούνται έγκυρες, εκτός αν πρόκειται για τα κατά την παραπάνω παρ. 5 θέµατα, για τα οποία οι ληφθείσες αποφάσεις είναι έγκυρες µόνο εφόσον υπάρχει η προβλεπόµενη γι’ αυτά από το νόµο απαρτία.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 1. Μόλις διαπιστωθεί απαρτία, ο Πρόεδρος του απερχόµενου Διοικητικού Συµβουλίου κηρύσσει την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου, στο οποίο και προεδρεύει σε συνεργασία µε τα υπόλοιπα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, προκειµένου και µέχρι να εκλεγεί ο Πρόεδρος του Συνεδρίου.
 2. Ευθύς αµέσως εκλέγεται 3 µελής Επιτροπή διαλογής ψήφων για όλες τις ψηφοφορίες εκτός των αρχαιρεσιών.
 3. Στη συνέχεια εκλέγονται µε ανάταση του χεριού ή µυστική ψηφοφορία, αν έτσι αποφασίσει το Συνέδριο, µεταξύ των Αντιπροσώπων, σαν µέλη του Προεδρείου του Συνεδρίου:

α) Ένας Πρόεδρος, που διευθύνει τις εργασίες του Συνεδρίου.

β) Ένας Αναπληρωτής Πρόεδρος που αντικαθιστά τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται.

γ) Ένας Γραµµατέας, που τηρεί τα πρακτικά του Συνεδρίου.

δ) Ένας Αναπληρωτής Γραµµατέας, που αντικαθιστά τον Γραµµατέα, όταν κωλύεται.

ε) Ένας έφορος όπως το καταστατικό.

 1. Τα πρακτικό στο τέλος της συνεδρίασης υπογράφονται από το Προεδρείο.
 2. Τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν µπορούν να εκλεγούν µέλη του Προεδρείου του Συνεδρίου, της Επιτροπής διαλογής ψήφων και της Εφορευτικής Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 16
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 1. Οι αποφάσεις του Συνεδρίου παίρνονται µονό για θέµατα της ηµερησίας διάταξης και µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων Αντιπροσώπων. Στις παρακάτω περιπτώσεις απαιτείται ειδική πλειοψηφία:

α) τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων για τροποποίηση του Καταστατικού.

β) πέντε έκτων (5/6) των παρόντων για την περίπτωση διάλυσης της Οµοσπονδίας.

2. Οι αποφάσεις που αφορούν αρχαιρεσίες, εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, ψήφο εµπιστοσύνης στη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας (Διοικητικού, Οικονοµικού Απολογισµού – Προϋπολογισµού), πειθαρχικά παραπτώµατα, προσωπικά θέµατα, και όποια άλλα ορίζει ο νόµος, παίρνονται µε µυστική και µε ψηφοδέλτιο ψηφοφορία.

Για οποιαδήποτε άλλα θέµατα ο τρόπος ψηφοφορίας καθορίζεται από το Προεδρείο και µπορεί να είναι µε ανάταση του χεριού ή µε ονοµαστική κλήση ποτέ όµως διά βοής.

Την ψηφοφορία και τη διαλογή των ψήφων διενεργεί n Εφορευτική Επιτροπή του άρθρου 18 υπό την προεδρεία Δικαστικού Αντιπροσώπου.

 1. Για κάθε απόφαση που παίρνεται µε ψηφοδέλτιο, η 3µελής Επιτροπή διαλογής ψήφων ή η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό που καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών του Συνεδρίου.

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 

ΑΡΘΡΟ 17
ΣΚΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

 1. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή µελών Διοικητικού Συµβούλιου της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων της Οµοσπονδίας σε ανώτερες συνδικαλιστικές ενώσεις εργαζοµένων διενεργούνται από την Εφορευτική Επιτροπή.
 2. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται κάθε τρία (3) χρόνια, στο αντίστοιχο τακτικό Συνέδριο. Ειδικά για το χρόνο εκλογής των Αντιπροσώπων της Οµοσπονδίας σε ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις επικρατούν τυχόν υφιστάµενες διαφορετικές διατάξεις των καταστατικών των ενώσεων αυτών.
 3. Οι αρχαιρεσίες είναι δυνατόν να διεξαχθούν και έκτακτα, αν στο µεταξύ παραστεί ανάγκη αναπλήρωσης µελών των παραπάνω οργάνων και δεν υπάρχουν αντίστοιχα αναπληρωµατικά ,µέλη, που έχουν αναδειχθεί από τακτικές αρχαιρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 18
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο σαν Πρόεδρο, τρεις (3) Συνέδρους σαν τακτικά µέλη και ισάριθµους σαν αναπληρωµατικά. Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος ορίζεται και ενεργεί όπως ορίζει ο νόµος.
 2. Για την ανάδειξη των µελών της Εφορευτικής Επιτροπής υποβάλλονται προτάσεις από µέλη του Συνεδρίου καθώς και αυτοπροτάσεις. Οι προτεινόµενοι πρέπει να είναι παρόντες την ώρα που προτείνονται και να δηλώσουν ότι αποδέχονται την υποψηφιότητα τους.
 3. Η εκλογή των µελών της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται από το Συνέδριο των Αντιπροσώπων αµέσως µετά την εκλογή του Προεδρείου, µε εποπτεία Δικαστικού Αντιπροσώπου και µε µυστική ψηφοφορία.
 4. Μετά την εκλογή τους, τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπή συγκροτούνται σε σώµα µε την εκλογή ενός Προέδρου, ενός Αντιπροέδρου και ενός Γραµµατέα
 5. Η εκλογή των µελών της Εφορευτικής Επιτροπής, αν υπάρχουν συνδυασµοί, γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 20 παρ. 4 περιπτ. α. Αν δεν υπάρχουν συνδυασµοί εκλέγονται οι πρώτοι κατά σειρά σε σταυρούς προτίµησης.
 6. Τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα σε κανένα από τα όργανα της Διοίκησης της Οµοσπονδίας, που εκλέγονται από το Συνέδριο, ούτε σαν Αντιπρόσωποι σε ανώτερου βαθµού επαγγελµατικές ενώσεις; εργαζοµένων.
 7. Η Εφορευτική Επιτροπή είναι µόνιµο όργανο και εκλέγεται από το τακτικό Συνέδριο, που συµπίπτει µε τακτικές αρχαιρεσίες. Η θητεία της αρχίζει από την εκλογή της και λήγει µε την εκλογή της επόµενης Εφορευτικής Επιτροπής. Διενεργεί όλες τις έκτακτες αρχαιρεσίες, που γίνονται κατά τη διάρκεια της θητείας της.
 8. Στην Εφορευτική Επιτροπή το Διοικητικό Συµβούλιο της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ είναι υποχρεωµένο να παραδίδει έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των Αντιπροσώπων, που έχουν δικαίωµα ψήφου και να της προσφέρει κάθε απαραίτητη βοήθεια ή στοιχείο κατά τη διάρκεια της θητείας της.

ΑΡΘΡΟ 19
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Εφορευτική Επιτροπή µε την παρουσία και του Δικαστικού Αντιπροσώπου:

 1. Ελέγχει την κατάσταση των Αντιπροσώπων που έχουν δικαίωµα ψήφου σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό.
 2. Δέχεται τις υποψηφιότητες.
 3. Φροντίζει για τον εφοδιασµό των Αντιπροσώπων µε επαρκή αριθµό ψηφοδελτίων.
 4. Εποπτεύει κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών για την οµαλή διεξαγωγή τους σύµφωνα µε το νόµο και το Καταστατικό.
 5. Δέχεται τις υποβαλλόµενες από τους υποψηφίους ενστάσεις και αποφαίνεται προσωρινά γι’ αυτές, µε την παρουσία του Δικαστικού Αντιπροσώπου.
 6. Επιλύει κάθε ζήτηµα που αναφύεται κατά τη διάρκεια των αρχαιρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 20
ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΛΟΓΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ

 1. Για την εκλογή των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων της Οµοσπονδίας σε ανώτερου βαθµού συνδικαλιστικές οργανώσεις, εφαρµόζεται το σύστηµα της απλής αναλογικής, εκτός αν δεν υπάρχουν συνδυασµοί, οπότε χρησιµοποιείται ενιαίο ψηφοδέλτιο και εφαρµόζεται το πλειοψηφικό σύστηµα. Η δύναµη του Διοικητικού Συµβουλίου ορίζεται σε δεκαεννέα (19) τακτικά µέλη, της δε Ελεγκτικής Επιτροπής σε τρία (3).
 2. Οι έδρες του Διοικητικού Συµβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και ο αριθµός των Αντιπροσώπων κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα µε την εκλογική τους δύναµη. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται µε τον αριθµό των εδρών του Διοικητικού Συµβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, ή µε τον αριθµό των Αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, παραλειπόµενου του κλάσµατος, αποτελεί το εκλογικό µέτρο. Κάθε συνδυασµός καταλαµβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συµβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους Αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό µέτρο στον αριθµό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
 3. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή µεγαλύτερο αριθµό ψήφων από το εκλογικό µέτρο καταλαµβάνει µία έδρα στο όργανο, για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος, εφ’ όσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
 4. Συνδυασµός που περιλαµβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν καταλαµβάνει τόσες µόνο έδρες ή εκλέγει τόσους µόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοι του.
 5. Οι έδρες που µένουν αδιάθετες και ο αριθµός των αντιπροσώπων, που δεν καλύπτεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων, κατανέµονται από µία στους συνδυασµούς εκείνους, που έχουν καταλάβει τουλάχιστον µία έδρα ή έχουν εκλέξει έναν αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο, ψηφοδελτίων µεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού µέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό µέτρο.
 6. Οι έδρες, που µένουν αδιάθετες ή ο αριθµός των αντιπροσώπων, που δεν καλύπτεται και µετά την εφαρµογή των διατάξεων της προηγούµενης παραγράφου, κατανέµονται µεταξύ των συνδυασµών, που έχουν το µεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από µία έδρα ή από έναν αντιπρόσωπο ανεξάρτητα αν πήραν ή όχι έδρα από τη πρώτη κατανοµή. Σε περίπτωση ισοδυναµίας γίνεται κλήρωση.
 7. Η εκλογή για την ανάδειξη του Διοικητικού Συµβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων σε οργανώσεις ανώτερου βαθµού, είναι µυστική και γίνεται µε ψηφοδέλτια
 8. Η κατάρτιση των ψηφοδελτίων γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή µε βάση τις σχετικές δηλώσεις υποψηφιότητας, στις οποίες θα πρέπει να καθορίζεται απαραίτητα και η παράταξη που ανήκει ο υποψήφιος ή να διευκρινίζεται ότι είναι ανεξάρτητος. Σε περίπτωση που όλοι οι υποψήφιοι είναι ανεξάρτητοι, συντάσσεται κοινό ψηφοδέλτιο. Η αναγραφή των ονοµάτων των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο γίνεται µε αλφαβητική σειρά.
 9. Τα ψηφοδέλτια µαζί µε τους φακέλους, που φέρουν τη σφραγίδα της Οµοσπονδίας, παραδίδονται από την Εφορευτική Επιτροπή στους ψηφοφόρους. Κάθε ψηφοφόρος εκφράζει την προτίµησή του προς τους υποψηφίους, βάζοντας ένα σταυρό δίπλα στο όνοµά τους. Ο µέγιστος αριθµός των σταυρών προτίµησης συµπίπτει µε τη δύναµη του αντίστοιχου οργάνου, όπως ορίζεται παραπάνω, εκτός από την Ελεγκτική Επιτροπή, όπου οι σταυροί προτίµησης είναι το πολύ τρεις (3). Στη συνέχεια ο ψηφοφόρος σφραγίζει το φάκελο και τον ρίχνει στη ψηφοδόχο, αφού ελεγχθεί από την Εφορευτική Επιτροπή η ταυτότητά του και καταχωρηθεί το όνοµά του στην κατάσταση εκείνων που ψήφισαν.
 10. Η διαλογή των ψηφοδελτίων γίνεται από την Εφορευτική Επιτροπή µετά το τέλος της ψηφοφορίας. ψηφοδέλτιο, στο οποίο υπάρχουν περισσότεροι σταυροί προτίµησης από τον επιτρεπόµενο µέγιστο αριθµό, θεωρείται έγκυρο για τον συνδυασµό, σε περίπτωση ύπαρξης παρατάξεων, αλλά οι αναγραφόµενοι σ’ αυτό σταυροί δεν λαµβάνονται υπόψη, ενώ αν το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο, θεωρείται άκυρο.
 11. Τακτικά µέλη εκλέγονται σε κάθε περίπτωση οι πλειοψηφούντες υποψήφιοι κατά σειρά σταυρών προτίµησης. Οι υπόλοιποι κατά σειρά ανακηρύσσονται Αναπληρωµατικά µέλη. Σε περίπτωση ισοψηφίας διεξάγεται κλήρωση
 12. Η αναπλήρωση µελών του Διοικητικού Συµβουλίου γίνεται από τους αναπληρωµατικούς κατά σειρά αριθµού προτίµησης και κατά συνδυασµό, σε περίπτωση ύπαρξης συνδυασµών.
 13. Κάθε παράταξη έχει δικαίωµα να παρευρίσκεται µε έναν αντιπρόσωπό της στο χώρο της ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και διαλογής ψήφων. Το ίδιο δικαίωµα έχουν και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι.
 14. Η ιδιότητα του µέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση εκλογής και στα δύο όργανα, ο υποψήφιος επιλέγει το ένα.
 15. Αντίγραφο του πρακτικού της Εφορευτικής. Επιτροπής δίνεται µέσα σε τρεις (3) µέρες σε οποιονδήποτε υποψήφιο υποβάλλει σχετική αίτηση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 21
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

 1. Τη Διοίκηση της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ ασκεί το Διοικητικό Συµβούλιο, που εκλέγεται για τρία χρόνια από το τακτικό Συνέδριο των Αντιπροσώπων.
 2. Μέσα σε δέκα (10) µέρες, αφότου του παραδοθεί το πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής, ο σύµβουλος που πλειοψήφησε συγκαλεί εγγράφως το Διοικητικό Συµβούλιο σε πρώτη συνεδρίαση.
 3. Αν ο πλειοψηφήσας σύµβουλος δεν συγκαλέσει εµπρόθεσµα το Συµβούλιο, τότε τα µέλη του νέου Διοικητικού Συµβουλίου συνέρχονται αυτοδικαίως την πέµπτη εργάσιµη µέρα µετά τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας στις 18.00 στα γραφεία της Οµοσπονδίας υπό την Προεδρία του πλειοψηφήσαντος συµβούλου των παρόντων.
 4. Στην πρώτη συνεδρίαση και µέχρι την εκλογή Προέδρου προεδρεύει ο πλειοψηφήσας σύµβουλος ή ο εκάστοτε πλειοψηφών σύµβουλος, της πιο πάνω παρ. 3, ο οποίος υποχρεούται να συγκαλεί ανά 5νθήµερο το βραδύτερο τα µέλη του Δ.Σ. µέχρι την εκλογή Προέδρου. Ο πλειοψηφών σύµβουλος του πλειοψηφήσαντος συνδυασµού συγκαλεί σε συνεδρίαση το νέο Δ.Σ., το οποίο συγκροτείται σε σώµα αναδεικνύοντας µε µυστική ψηφοφορία και µε απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των µελών κατά σειρά Πρόεδρο, Α’ Αντιπρόεδρο, Β’ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα, Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα, Γραµµατέα Οικονοµικού, Αναπληρωτή Γραµµατέα Οικονοµικού, Γραµµατέα Οργανωτικού, Αναπληρωτή Γραµµατέα Οργανωτικού, Γραµµατέα Διεθνών, Δηµοσίων Σχέσεων & Τύπου, και 3 µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 5. Το νέο Διοικητικό Συµβούλιο αναλαµβάνει τα καθήκοντά του αµέσως µετά τη συγκρότησή του σε σώµα.
 1. Η Εκτελεστική Επιτροπή του απερχόµενου Διοικητικού Συµβουλίου µέσα σε οκτώ (8) µέρες από τη συγκρότηση του νέου σε σώµα είναι υποχρεωµένη µε πρόσκληση του Προέδρου να παραδώσει µε πρωτόκολλο στη νέα Εκτελεστική Επιτροπή τη σφραγίδα, τα βιβλία, το αρχείο, το ταµείο, το εκλογικό υλικό και κάθε περιουσιακό στοιχείο της Οµοσπονδίας.
 2. Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου τερµατίζεται νωρίτερα από την τριετία και διενεργούνται αρχαιρεσίες προς εκλογή νέου εξ ολοκλήρου Διοικητικού Συµβουλίου αν:

α) τεθεί και ψηφιστεί σχετικό θέµα σε τακτικό ή έκτακτο συνέδριο.

β) παραιτηθεί ολόκληρο το Διοικητικό Συµβούλιο ή η πλειοψηφία των αρχικά εκλεγέντων τακτικών µελών.

Στην πρώτη περίπτωση το Συνέδριο αποφασίζει αµέσως και ορίζει ηµέρα αρχαιρεσιών προς εκλογή νέου Διοικητικού Συµβουλίου, µπορεί δε και να παρατείνει για το σκοπό αυτό τις εργασίες του. Στη δεύτερη περίπτωση υποχρεούται η Ελεγκτική Επιτροπή να συγκαλέσει, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της διατάξεως της παραγρ. 2 του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού έκτακτο Συνέδριο µε µοναδικό θέµα την εκλογή νέου Διοικητικού Συµβουλίου.

 1. Η θητεία του κατά την προηγούµενη παράγραφο εκλεγόµενου νέου Διοικητικού Συµβουλίου είναι όση το υπόλοιπο της θητείας του προηγούµενου.
 2. Μέλος του Διοικητικού Συµβουλίου εκπίπτει από την ιδιότητά του αυτή ύστερα από σχετική πράξη του Διοικητικού Συµβουλίου και εισήγηση του Οργανωτικού Γραµµατέα και αντικαθίσταται από τον πρώτο αναπληρωµατικό του, σε συνδυασµό και µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 20, αν:

α) Απουσιάσει αδικαιολόγητα από τρεις (3) διαδοχικές τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου.

β) Παύσει να εργάζεται στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. εκτός αν απολύθηκε για συνδικαλιστική δράση, οπότε η έκπτωση και αντικατάστασή του επέρχεται µόνο µετά την αµετάκλητη βεβαίωση της απόλυσής του.

 1. Το Διοικητικό Συµβούλιο διατηρείται και συνεχίζει τις εργασίες του µέχρι τη λήξη της θητείας του, εφόσον εξακολουθούν να µετέχουν σ’ αυτό τουλάχιστον δέκα (10) από τα αρχικά εκλεγµένα µέλη του. Σε περίπτωση όµως που τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου µειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10), τα αποµένοντα υποχρεούνται να συγκαλέσουν µέσα σε είκοσι (20) µέρες έκτακτο Συνέδριο προς διενέργεια αρχαιρεσιών για συµπλήρωση του Διοικητικού Συµβουλίου, εκτός αν πρόκειται να συνέλθει τακτικό Συνέδριο µέσα σε (3) µήνες, οπότε οι αρχαιρεσίες για τη συµπλήρωση του Διοικητικού Συµβουλίου γίνονται κατ’ αυτό.
  Εφόσον η µείωση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου σε λιγότερα των 10 συµβαίνει κατά το τελευταίο εξάµηνο της θητείας του, δεν είναι απαραίτητη η συµπλήρωσή του.
 1. Το µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας διατηρεί την ιδιότητά του αυτή µέχρι τη λήξη της θητείας του, έστω κι αν ανακληθεί και αντικατασταθεί µε απόφαση του αρµοδίου σωµατειακού του οργάνου από την ιδιότητά του σαν Αντιπροσώπου.

ΑΡΘΡΟ 22
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 1. Το Διοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά µία φορά κάθε δύο (2) µήνες µέσα στο πρώτο δεκαπενθήµερο του αντίστοιχου µήνα.
 2. Έκτακτα συνεδριάζει όταν το ζητήσουν:

α) Ο Πρόεδρος

β) Η Εκτελεστική Επιτροπή

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή για θέµατα της αρµοδιότητάς της

δ) Το ένα τέταρτο (1/4) των µελών του, δηλαδή 5 µέλη

 1. Η έκτακτη σύγκληση ζητείται εγγράφως και αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν. Ο Πρόεδρος, στην περίπτωση αυτή, είναι υποχρεωµένος να συγκαλέσει, το Διοικητικό Συµβούλιο µέσα σε πέντε (5) µέρες από την ηµέρα της υποβολής της αίτησης. Αν ο Πρόεδρος παραλείψει την υποχρέωσή του αυτή, τα µέλη συνέρχονται αυτόκλητα την έκτη µέρα στις 18.00 στα γραφεία της Οµοσπονδίας.
 2. Η σύγκληση του Συµβουλίου σε τακτική συνεδρίαση γίνεται µε έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που κοινοποιείται στα µέλη τουλάχιστον δύο (2) µέρες νωρίτερα µαζί µε τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. Σε επείγουσες περιπτώσεις αρκεί και η τηλεγραφική πρόσκληση του Προέδρου.
  Σε περίπτωση µη απαρτίας τα θέµατα συζητούνται ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, στην πρώτη επόµενη τακτική συνεδρίασή του.
 1. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα τρία πέµπτα (3/5) των µελών του, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραµµατέας ή οι αναπληρωτές του.
 2. Οι αποφάσεις παίρνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 3. Αποφάσεις για απεργία, για πειθαρχικά και για προσωπικά θέµατα και για όσα άλλα ορίζει ο νόµος και το παρόν Καταστατικό παίρνονται µε µυστική ψηφοφορία.
 4. Θέµατα για συζήτηση έχει δικαίωµα να εισάγει

α) Ο Πρόεδρος

β) Η Εκτελεστική Επιτροπή κατά πλειοψηφία.

γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή, για θέµατα αρµοδιότητας της.

δ) Τα ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.

 1. Τα θέµατα της Ελεγκτικής Επιτροπής συζητούνται κατά προτεραιότητα. Για τα άλλα τη σειρά καθορίζει το Διοικητικό Συµβούλιο.
 2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου δεν έχουν ψήφο σε ζητήµατα, που αφορούν αυτά τα ίδια ή συγγενείς τους µέχρι δευτέρου βαθµού.

ΑΡΘΡΟ 23
ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Το Διοικητικό Συµβούλιο αποφασίσει για όλα τα θύµατα της διοίκησης και διαχείρισης της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ. Ειδικότερα:

 1. Μεριµνά για την περιφρούρηση και προαγωγή των συµφερόντων της Οµοσπονδίας και µελετά και εφαρµόζει πρόγραµµα δράσης για την πραγµατοποίηση των σκοπών της.
 2. Εκλέγει τα µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής και τα αντικαθιστά.
 3. Ορίζει και αντικαθιστά τους εκπροσώπους της Οµοσπονδίας σε συλλογικό όργανα λήψης αποφάσεων που αφορούν τα µέλη της (Συµβούλια, Ταµεία, κλπ) εφόσον προβλέπεται εκπροσώπηση της σ’ αυτά.
 4. Συγκροτεί οµάδες εργασίας για τη µελέτη προβληµάτων της Οµοσπονδίας και των µελών της.
 5. Αντικαθιστά τα µέλη του, που απουσιάζουν αδικαιολόγητα σε τρεις (3) τακτικές διαδοχικές συνεδριάσεις.
 6. Ασκεί την οικονοµική διαχείριση των πόρων της Οµοσπονδίας και ειδικά:

α) Καταρτίζει τον προϋπολογισµό της επόµενης χρήσης και τον παρουσιάζει στο αντίστοιχο τακτικό Συνέδριο για έγκριση.

β) Αποφασίζει για όλες τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισµό και για έκτακτες, που δεν υπερβαίνουν τα µηνιαία έσοδα.

γ) Εκχωρεί δικαιοδοσία έγκρισης δαπανών στην Εκτελεστική Επιτροπή.

δ) Εγκρίνει τον αριθµό του υπαλληλικού προσωπικού και των συµβούλων της Οµοσπονδίας και το ύψος της αµοιβής τους.

 1. Καταγγέλλει την παραβίαση των κεκτηµένων δικαιωµάτων και των προστατευτικών διατάξεων υπέρ των εργαζοµένων που ανήκουν στη δύναµή της και αποφασίζει για διεκδικήσεις και κινητοποιήσεις για την προστασία και τη διεύρυνσή τους.
 2. Αποφασίζει για την κήρυξη και παύση του εργατικού αγώνα και αναθέτει στην Εκτελεστική Επιτροπή την κλιµάκωση του.
 3. Αποφασίζει την υπογραφή των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας.
 4. Ασκεί έλεγχο επί των µελών της Οµοσπονδίας και παίρνει τα αναγκαία µέτρα. Ειδικότερα:

α) παρακολουθεί και ελέγχει την εκτέλεση των αποφάσεων του Συνεδρίου και των δικών του αποφάσεων από την Εκτελεστική Επιτροπή καθώς και την οικονοµική διαχείριση.

β) ελέγχει τη δράση των µελών της Οµοσπονδίας µε τη βοήθεια του Οργανωτικού Γραµµατέα.

γ) αποφασίζει ύστερα από εισήγηση του Οργανωτικού Γραµµατέα τη διαγραφή µέλους, όταν αυτό χάσει την πλειοψηφία των εργαζοµένων που έχουν δικαίωµα να είναι µέλη του, όπως και την επανεγγραφή του κατόπιν αιτήσεώς του, όταν εκλείψει παραπάνω λόγος.

 1. Συγκαλεί το Συνέδριο, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και λογοδοτεί σε αυτό για κάθε απόφασή του. Ειδικά στο τακτικό Συνέδριο υποβάλλει το οικονοµικό απολογισµό και ισολογισµό: καθώς και τον απολογισµό της δράσης του.
 2. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι αλληλέγγυα και συνυπεύθυνα για κάθε ζηµία της Οµοσπονδίας, που µπορεί να προέλθει από απόφαση ή αµέλειά τους. Ευθύνη τους δεν υπάρχει για αποφάσεις που λαµβάνονται όταν απουσιάζουν ή µε διαφωνία τους που καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

ΑΡΘΡΟ 24
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Ο Πρόεδρος, ο Α’ Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραµµατέας και ο Γραµµατέας Οικονοµικού µαζί µε άλλα τρία µέλη που αναδεικνύονται κατά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου σε σώµα, αποτελούν την 7µελή Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται κατ’ απόλυτη αναλογία της δύναµης των παρατάξεων και των µεµονωµένων υποψηφίων στο Διοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο άρθρο 20 περί εκλογής οργάνων. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν συµπληρώνονται οι θέσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συµβούλιο. συµπληρώνει αυτές. κατ’ απόλυτη αναλογία, σύµφωνα µε την δύναµη των παρατάξεων ή των µεµονωµένων υποψηφίων.
 2. Η Εκτελεστική Επιτροπή έχει την ευθύνη εκτέλεσης των αποφάσεων Συνεδρίου και του Διοικητικού Συµβουλίου.
 3. Αναπτύσσει πρωτοβουλία για την επίτευξη των σκοπών της οµοσπονδίας και την περιφρούρηση των διαφερόντων της.
 4. Εγκρίνει δαπάνες στα όρια του εγκεκριµένου προϋπολογισµού, µέχρι του ανώτατου ορίου που καθορίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο.
 5. Επιλέγει, προσλαµβάνει και απολύει το προσωπικό και τους συµβούλους της Οµοσπονδίας, που δεν επιτρέπεται να ανήκουν στα µέλη Οµοσπονδίας, και καθορίζει την αµοιβή τους.
 6. Λογοδοτεί στο Διοικητικό Συµβούλιο.
 7. Η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε δεύτερη εβδοµάδα και έκτακτα όταν το ζητήσουν:

α) ο Πρόεδρος

β) τρία µέλη της

γ) η Ελεγκτική Επιτροπή για θέµατα της αρµοδιότητας της

 1. Η έκτακτη σύγκληση ζητείται έγγραφη και αναφέρονται τα θέµατα που θα συζητηθούν, οπότε ο Πρόεδρος είναι υποχρεωµένος να τη µέσα σε δύο (2) µέρες.
 2. Η Εκτελεστική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα 4 της, µεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραµµατέας.

ΑΡΘΡΟ 25
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 1. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις

α) Στο Διοικητικό Συµβούλιο
β) Στην Εκτελεστική Επιτροπή
γ) Στο Συµβούλιο Διοικήσεων

 1. Μαζί µε τον Γεν. Γραµµατέα εκπροσωπεί την Οµοσπονδία, σ’ όλες τις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις της.
 2. Συγκαλεί όλα τα Συµβούλια που προεδρεύει, καταρτίζει µαζί µε τον Γεν. Γραµµατέα την ηµερήσια διάταξη και εισηγείται τα σχετικά θέµατα.
 3. Συνυπογράφει µε τον Γεν. Γραµµατέα όλα τα έγγραφα της Οµοσπονδίας.
 4. Συνυπογράφει µε τον Γραµµατέα Οικονοµικού και τον Γεν. Γραµµατέα όλα τα εντάλµατα πληρωµής, δαπανών, αποδείξεις, γραµµάτια, συναλλαγµατικές, επιταγές, παραστατικά δαπανών και όλα τα έγγραφα, που έχουν σχέση µε την διαχείριση.
 5. Μπορεί να αναθέτει στους Αντιπροέδρους µέρος από τα καθήκοντά του ύστερα από εισήγησή του και σχετική έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής.
 6. Αποφασίζει µαζί µε τον Γεν. Γραµµατέα έκτακτες δαπάνες µέχρι ποσού που καθορίζεται από, το Διοικητικό Συµβούλιο.
 7. Ο Πρόεδρος αναπληρώνει τον Γραµµατέα Οικονοµικού ή τον Αναπληρωτή Γραµµατέα Οικονοµικού όταν κωλύονται.

ΑΡΘΡΟ 26
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ

 1. Ο Α’ Αντιπρόεδρος βοηθεί τον Πρόεδρο, όταν του ζητεί και τον, αναπληρώνει όταν εµποδίζεται ή απουσιάζει.
 2. Συγκαλεί σε τακτική συνεδρίαση τα Συµβούλια της Οµοσπ6νδίας, αν ο Πρόεδρος αδρανήσει για χρονικό διάστηµα διπλάσιο από το κανονικό σύµφωνα µε το Καταστατικό.
 3. Ο Β’ Αντιπρόεδρος βοηθεί τον Πρόεδρο και αναπληρώνει τον A’ Αντιπρόεδρο όταν εµποδίζεται ή απουσιάζει.

ΑΡΘΡΟ 27
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 1. Ο Γενικός Γραµµατέας έχει την επιµέλεια της αλληλογραφίας και συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόµενα έγγραφα, που πρέπει να αναγράφουν την επωνυµία της Οµοσπονδίας και τον αριθµό εγγραφής στα βιβλία επαγγελµατικών ενώσεων
 1. Τηρεί το αρχείο και την σφραγίδα της Οµοσπονδίας Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου, του Συµβουλίου Διοικήσεων και της Εκτελεστικής Επιτροπής, τα εγγράφει στα αντίστοιχα βιβλία και, τα συνυπογράφει µε τον Πρόεδρο και µε τα λοιπά µέλη.
 2. Διατηρεί τον σφραγισµένο φάκελο µε το εκλογικό υλικό, που του παραδόθηκε από την Εφορευτική Επιτροπή µέχρι τη λήξη της θητείας του αντίστοιχου Συνεδρίου.
 1. Ασκεί την διεύθυνση στα γραφεία και το προσωπικό της Οµοσπονδίας.
 2. Φροντίζει για την τήρηση όλων των βιβλίων της Οµοσπονδίας, εκτός των διαχειριστικών και των µητρώων.

ΑΡΘΡΟ 28
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 1. Ο Αναπληρωτής Γραµµατέας βοηθεί τον Γεν. Γραµµατέα, όταν του το ζητήσει και τον αναπληρώνει, όταν εµποδίζεται ή απουσιάζει.
 2. Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία.

ΑΡΘΡΟ 29
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 1. Ο Οργανωτικός Γραµµατέας φροντίζει για όλα τα θέµατα οργάνωσης της Οµοσπονδίας.
 2. Μεριµνά για τη διακίνηση των εντύπων της Οµοσπονδίας.
 3. Φροντίζει για την οργάνωση των συγκεντρώσεων και τη σύνδεση της Οµοσπονδίας µε τους χώρους δουλειάς.
 4. Ενηµερώνει την Εκτελεστική Επιτροπή, το Διοικητικό Συµβούλιο και το Συνέδριο σχετικά µε τα παραπάνω.
 5. Σε περίπτωση που εµποδίζεται ή αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Οργανωτικό Γραµµατέα.

ΑΡΘΡΟ 30
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 1. Ο Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραµµατέας φροντίζει για όλα τα θέµατα καλής λειτουργίας της Οµοσπονδίας.
 2. Τηρεί το µητρώο µελών των Συνέδρων
 3. Ασκεί έλεγχο της δύναµης των µελών των Σωµατείων-µελών και εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο της διαγραφής ενός Σωµατείου από τα µέλη της Οµοσπονδίας, αν το Σωµατείο χάσει την πλειοψηφία των εργαζοµένων που έχουν δικαίωµα να είναι µέλη του. Αντίστροφα εισηγείται την επανεγγραφή του όταν εκλείψει ο παραπάνω λόγος.
 4. Διαχειρίζεται και συντηρεί τα έπιπλα και σκεύη της Οµοσπονδίας, καθώς και την ακίνητη περιουσία της.
 5. Τηρεί τα βιβλία µητρώου και απογραφής, καθώς και τους τίτλους ιδιοκτησίας κάθε περιουσιακού στοιχείου.
 6. Εισηγείται στο Διοικητικό Συµβούλιο την αντικατάσταση µέλους του στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 21 παρ. 9.
 7. Ενηµερώνει την Εκτελεστική Επιτροπή, το Διοικητικό Συµβούλιο και το Συνέδριο σχετικά µε τα παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 31
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ

 1. Φροντίζει για την ανάπτυξη των σχέσεων της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ µε οργανώσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού καθώς και τη λειτουργία της στα πλαίσια των διεθνών οργανώσεων στις οποίες ανήκει.
 2. Τηρεί αρχείο δηµοσιευµάτων σχετικών µε την Οµοσπονδία και τα µέλη της τα συνδικαλιστικά θέµατα και κάθε τι που αφορά τους εργαζόµενους στην ΕΥΔΑΠ.
 3. Είναι υπεύθυνος της εθιµοτυπίας για τις κοινωνικές εκδηλώσεις στη χώρα µας, την οργάνωση σεµιναρίων, εορτών, συνεδρίων και εκδηλώσεων στα πλαίσια διµερών σχέσεων µε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις του εξωτερικού.
 4. Μεριµνά για την έκδοση των διαφόρων εντύπων που αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή.
 5. Συνεργάζεται µε εκπροσώπους των µελών για την διοργάνωση εκδηλώσεων µε τις οποίες προάγονται η αλληλεγγύη και η κοινωνική συνένωση των εργαζοµένων.
 6. Φροντίζει για την οργάνωση και λειτουργία παραθεριστικών κέντρων.
 7. Ενηµερώνει την Εκτελεστική Επιτροπή, το Διοικητικό Συµβούλιο και το Συνέδριο σχετικά µε τα παραπάνω.

ΑΡΘΡΟ 32
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 1. Ο Γραµµατέας Οικονοµικού έχει την επιµέλεια της διαχείρισης οικονοµικών της Οµοσπονδίας.
 2. Τηρεί το βιβλίο εισπράξεων και πληρωµών.
 3. Μεριµνά για την έγκαιρη είσπραξη των πόρων της Οµοσπονδίας εκδίδοντας διπλότυπες αποδείξεις αριθµηµένες και σφραγισµένες.
 4. Ενεργεί εµπρόθεσµα όλες τις πληρωµές της Οµοσπονδίας µε εντάλµατα που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραµµατέα ή τους αναπληρωτές τους.
 5. Κρατεί τα µετρητά του Ταµείου, τα χρεόγραφα και τα αποδεικτικά εισπράξεων και πληρωµών.
 6. Καταθέτει σε καθοριζόµενη από το Διοικητικό Συµβούλιο στη Τράπεζα στο όνοµα της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ κάθε χρηµατικό ποσό, που βρίσκεται στα χέρια του, πέραν εκείνου που καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικό Συµβουλίου µε την κατάρτιση και έγκριση του τακτικού προϋπολογισµού.
 7. Κάνει αναλήψεις από την παραπάνω Τράπεζα µε εξουσιοδότηση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραµµατέα ή τους αναπληρωτές τους.
 8. Για τα καθηµερινά µµικροέξοδα µπορεί να βοηθιέται, υπ’ ευθύνη του, από υπάλληλο της Οµοσπονδίας, που τον εφοδιάζει µε σχετική προκαταβολή.
 9. Καταρτίζει µε τον Πρόεδρο τον προϋπολογισµό και απολογισµό και εισηγείται στο τακτικό Συνέδριο για την έγκριση τους.

ΑΡΘΡΟ 33
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Όταν απουσιάζει ή εµποδίζεται ο Γραµµατέας Οικονοµικού αναπληρώνεται από τον αναπληρωτή Γραµµατέα Οικονοµικού και εάν αυτός κωλύεται αναπληρώνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 34
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή είναι τριµελής και έχει θητεία ισόχρονη µε τη θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου της Οµοσπονδίας.
 2. Τα µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής στην. πρώτη συνεδρίασή της εκλέγουν Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραµµατέα.
 3. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά δύο (2) φορές το χρόνο και µάλιστα στο τέλος κάθε εξαµήνου, µε πρόσκληση του Προέδρου της.
 4. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει έκτακτα όταν το ζητήσουν:

α) δύο από τα µέλη της

β) ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου

γ) η Εκτελεστική Επιτροπή

δ) το Διοικητικό Συµβούλιο

 1. Βρίσκεται σε απαρτία µε δύο (2) µέλη, από τα οποία το ένα πρέπει να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος.
 2. Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονοµική διαχείριση και ειδικά:

α) αν οι οικονοµικές αποφάσεις του Διοικητικού Συµβουλίου, Εκτελεστικής Επιτροπής και του Προέδρου είναι µονότυπες και σύµφωνες µε το Καταστατικό.

β) αν οι οικονοµικές πράξεις του Ταµία είναι νοµότυπες και σύµφωνα µε το καταστατικό και τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων.

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει έκθεση ελέγχου σε κάθε τακτικό Συνέδριο. 8. Αν η Ελεγκτική Επιτροπή διαπιστώνει, διαχειριστικές ανωµαλίες

α) πρέπει να τις αναφέρει στο Διοικητικό Συµβούλιο.

β) µπορεί να ζητήσει σύγκληση της Εκτελεστικής Επιτροπής ή του Διοικητικού Συµβουλίου, για να ζητήσει εξηγήσεις και να εισηγηθεί µέτρα για θέµατα της αρµοδιότητας της.

 1. Η Ελεγκτική Επιτροπή µπορεί να ζητεί ,κάθε πληροφόρηση και ενηµέρωση από τα αρµόδια όργανα, σχετικά µε όλα τα βιβλία και έγγραφα της Οµοσπονδίας, για θέµατα της αρµοδιότητάς της.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

ΑΡΘΡΟ 35
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

Η Διοίκηση της Οµοσπονδίας κατά τη διάρκεια της θητείας της έχει σαν Συµβουλευτικό Όργανο το «Συµβούλιο των Προέδρων» που αποτελείται από τους εκάστοτε Προέδρους των Σωµατείων – µελών που συνέρχονται τακτικά κάθε τετράµηνο και έκτακτα όταν το ζητήσει η Διοίκηση της Οµοσπονδίας ή το ζητήσουν µε αποφάσεις των Διοικητικών Συµβουλίων τους, Σωµατεία – µέλη της που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον τα δύο πέµπτα (2/5) του όλου αριθµού των οικονοµικά τακτοποιηµένων Σωµατείων µελών της.

Το Συµβουλευτικό αυτό όργανο συγκαλείται µε επιµέλεια του Προέδρου και του Γενικού Γραµµατέα της Οµοσπονδίας οι οποίοι και αποτελούν το Προεδρείο και τη Γραµµατεία του Συµβουλίου, µπορεί δε να εκφράσει γνώµη για όλα τα ζητήµατα που από το Νόµο και το Καταστατικό της Οµοσπονδίας, οι δε εισηγήσεις της πλειοψηφίας του Συµβουλίου αυτού µεταφέρονται στη Διοίκηση της Οµοσπονδίας προκειµένου να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από τη Διοίκηση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΑΡΘΡΟ 36
ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗΣ

Το παρόν Καταστατικό τροποποιείται και η παρούσα Οµοσπονδία διαλύεται µε απόφαση του Συνεδρίου των Αντιπροσώπων σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου και του παρόντος Καταστατικού.

Για τη λήψη απόφασης τροποποίησης του Καταστατικού απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον των Αντιπροσώπων και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Για τη λήψη απόφασης διάλυσης της Οµοσπονδίας απαιτείται η παρουσία των δυο τρίτων (2/3) των Αντιπροσώπων και η πλειοψηφία των πέντε έκτων (5/6) των παρόντων.

ΑΡΘΡΟ 37

Σε περίπτωση διάλυσης της ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ η καθαρή περιουσία της περιέρχεται σε κρατικό ίδρυµα ή σε όποιο ταµείο αρωγής των εργαζοµένων της ΕΥΔΑΠ .

ΑΡΘΡΟ 38

Η ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ γιορτάζει κάθε χρόνο την Πρωτοµαγιά, σε συνεργασία µε τα Σωµατεία – µέλη της.

ΑΡΘΡΟ 39

Η Οµοσπονδία αποτελεί τµήµα της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Δύναται επίσης να αποτελεί τµήµα Διεθνούς Οργάνωσης του Κλάδου και διατηρεί σχέσεις µε Εθνικές και Παγκόσµιες Συνδικαλιστικέ Οργανώσεις.

ΑΡΘΡΟ 40

Το παρόν Καταστατικό που είχε αρχικά συνταχθεί από τα ιδρυτικά µέλη, εγκρίθηκε νοµίµως µε την υπ’ αριθ. 114/79 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και τροποποιήθηκε µε τις π’ αριθ. 1060/81 και 1252/83 αποφάσεις του ανωτέρω δικαστηρίου. Ήδη τροποποιηθέν εκ νέου από την Γεν. Συνέλευση της 12/13-6-2001 και αποτελούµενο από 40 άρθρα θα ισχύει από της εγκρίσεως του από το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών και την καταχώριση του στο οικείο βιβλίο των επαγγελµατικών σωµατείων.

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2001

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ – ΕΥΔΑΠ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΥΤΑΦΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΣ