Κώδικας λειτουργίας του ιστοχώρου

 1. To sekeseydap.gr είναι ιδιοκτησία της συλλογικότητας “Συμμετοχικό Ενωτικό Κίνημα Εργαζομένων & Συνταιούχων ΕΥΔΑΠ”
 2. To sekeseydap.gr έχει ως βασικό του σκοπό την διάδοση των αρχών, των θέσεων και των δραστηριοτήτων του ΣΕΚΕΣ καθώς και την ενημέρωση για θέματα που αφορούν στην ΕΥΔΑΠ (εταιρεία και φορείς της), το νερό, το περιβάλλον, την εργασία, την κοινωνία, τα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και τα κινήματα σχετικά με αυτά
 3. Τα βασικά έξοδα λειτουργίας του sekeseydap.gr (φιλοξενία, αγορά εργαλείων και θεμάτων) χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από πόρους του ΣΕΚΕΣ, ενώ η εργασία για την συντήρηση και λειτουργία του είναι εθελοντική.
 4. To sekeseydap.gr διαχειρίζεται τριμελής διαχειριστική – συντακτική ομάδα (ΔΣΟ)που ορίζεται, ανακαλείται και ελέγχεται από τη συνέλευση του ΣΕΚΕΣ
 5. Δικαίωμα ανάρτησης στο sekeseydap.gr έχει κάθε μέλος του ΣΕΚΕΣ, υπό την προϋπόθεση ότι θα είναι ενυπόγραφα. Καταχωρήσεις μελών του ΣΕΚΕΣ με ψευδώνυμο γίνονται μόνο σε πολύ ειδικές περιπτώσεις π.χ. για την προστασία της πηγής της πληροφορίας ή της προστασίας του συντάκτη και μόνο με την ομόφωνη έγκριση της ΔΣΟ. Δικαίωμα ανάρτησης έχουν και μη μέλη του ΣΕΚΕΣ υπό την προϋπόθεση ότι η καταχώρηση πριν την δημοσίευσή της θα εγκρίνεται από τη ΔΣΟ.
 6. Οι αναρτήσεις στο sekeseydap.gr διακρίνονται σε:
  1. Πρωτογενές υλικό όπως ανακοινώσεις – δραστηριότητες ΣΕΚΕΣ, ΕΥΔΑΠ, συλλόγων ΕΥΔΑΠ
  2. Ρεπορτάζ και ειδήσεις σχετικές με την ΕΥΔΑΠ ή το νερό
  3. Ρεπορτάζ, ειδήσεις, επώνυμα άρθρα, φωτογραφίες, σκίτσα, γελοιογραφίες με περιεχόμενο σχετικά με την παραγρ. 6.1
  4. Προτεινόμενα άρθρα, ειδήσεις ή ρεπορτάζ των μελών του ΣΕΚΕΣ
 7. Οι αναρτήσεις στο sekeseydap.gr:
  1. Της περίπτωσης 6.1 δημοσιεύονται από την ΔΣΟ χωρίς έγκριση και με όνομα συντάκτη «Διαχειριστής»
  2. Για τις περιπτώσεις 6.2. και 6.3 απαιτείται η αποστολή του σχετικού link στη λίστα του ΣΕΚΕΣ (με την ένδειξη «ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ») μέχρι τις 6 μ.μ.. Η ανάρτηση θα γίνεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχει τεθεί veto από μέλος του ΣΕΚΕΣ το αργότερο μέχρι τις 9 μ.μ. Οι αναρτήσεις αυτές δημοσιεύονται την ίδια ημέρα με όνομα συντάκτη «Αναδημοσίευση»
  3. Αναρτήσεις της περίπτωσης 6.4 αναρτώνται την ίδια ημέρα υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν σταλεί (με την ένδειξη «ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ») μέχρι τις 6 μ.μ. Οι αναρτήσεις αυτές θα δημοσιεύονται με όνομα συντάκτη το μέλος που τις προτείνει και θα αναφέρεται υποχρεωτικά η πηγή προέλευσης του δημοσιεύματος.
  4. Το όριο των ημερήσιων αναρτήσεων της περίπτωσης 6.3. είναι πέντε (5) (θα τηρείται σειρά προτεραιότητας) και της περίπτωσης 6.4, μία (1) ανά ημέρα ανά μέλος.