Τι είναι και τι θέλει το ΣΕΚΕΣ

1. Χρειαζόμαστε στην ΕΥΔΑΠ, άλλη μία συνδικαλιστική παράταξη;

 1. Το ΣΕΚΕΣ δεν είναι συνδικαλιστική παράταξη, αλλά μια νέα πρωτοβουλία διαφορετική από αυτές που έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα στην ΕΥΔΑΠ.
 2. Το ΣΕΚΕΣ είναι μια αυτόνομη κινηματική και ταξική συλλογικότητα εργαζομένων και συνταξιούχων της ΕΥΔΑΠ.
 3. Δεν έχει – και δεν θέλει να έχει – καμία άμεση ή έμμεση εξάρτηση από διοικούντες, συνδικαλιστικές παρατάξεις, κόμματα ή προσωπικές επιδιώξεις.
 4. Στη θέση της παραδοσιακής γραφειοκρατικής αντίληψης για την αντιπροσώπευση των εργαζομένων από το συνδικάτο και τις πελατειακές αντιλήψεις, προτείνουμε ως βασική αρχή συγκρότησης και λειτουργίας, την κοινή βούληση όσων συμμετέχουν, στη βάση συγκεκριμένων αρχών.
 5. Η άμεση δημοκρατία, η ενεργός συμμετοχή και η διαφάνεια στη λειτουργία και τη δράση του ΣΕΚΕΣ δεν είναι μόνο το μέσον για να πετύχει τους σκοπούς του αλλά και σκοπός της ύπαρξής του.

2. Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στο ΣΕΚΕΣ

 1. Οποιοσδήποτε εργαζόμενος ή συνταξιούχος της ΕΥΔΑΠ το επιθυμεί, αρκεί να συμφωνεί με τις βασικές αρχές του, να συμβάλει όσο μπορεί στη δράση του, να συνεισφέρει ανάλογα με τις δυνατότητές του στα έξοδά του και να μην αντιστρατεύεται με την στάση του αξίες όπως η ταξική αλληλεγγύη, η συναδελφικότητα, η ανιδιοτέλεια, η δημοκρατία, η αντίθεση στο ρατσισμό και το φασισμό.
 2. Στο ΣΕΚΕΣ δεν υπάρχει θέση για ηγέτες και «απλά μέλη».
 3. Η ισότιμη θέση των μελών του κατοχυρώνεται με την συμμετοχή όλων στη λήψη των αποφάσεων, στη διαφανή λειτουργία του απέναντι στα μέλη αλλά και τους συναδέλφους της ΕΥΔΑΠ. Οι συνελεύσεις του είναι ανοιχτές σε όλους.
 4. Μέλη Δ.Σ. σωματείων της ΕΥΔΑΠ ή επιτροπών, που έχουν εκλεγεί με την στήριξη του ΣΕΚΕΣ δεσμεύονται ότι:
  • α) θα εναλλάσσονται σε αυτές τις θέσεις και δεν θα θέτουν υποψηφιότητα (αν αυτό είναι εφικτό) μετά την εκλογή τους σε δύο συνεχόμενες θητείες.
  • β) θα αποδέχονται την ανάκληση τους από τις θέσεις τους, για σειρά λόγους αρχών, αξιών, συμπεριφορών, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΣΕΚΕΣ.
  • γ) θα αγωνίζονται για ριζική αναθεώρηση ή δραστικό περιορισμό στο καθεστώς των συνδικαλιστικών προνομίων
  • δ) θα ενημερώνουν για τα πάντα το ΣΕΚΕΣ και θα προτείνουν εκεί τις ληφθείσες από αυτό αποφάσεις
 5. Το ΣΕΚΕΣ έχει μόνο φανερούς οικονομικούς πόρους και δεν δέχεται οικονομική ενίσχυση από την διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, κόμματα ή άλλες παρατάξεις.

3. Tο συνδικαλιστικό κίνημα γενικά, αλλά και στην ΕΥΔΑΠ, αντιμετωπίζει πρόβλημα αξιοπιστίας.  Τι προτείνει το ΣΕΚΕΣ για την αναβάθμισή του; 

 1. Οι παράγοντες του απαξιωμένου κομματικού και πελατειακού συστήματος, με την εμμονή τους στην προώθηση των ίδιων φθαρμένων και ξεπερασμένων πρακτικών και προσώπων, συνεχίζουν σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.
 2. Όσοι μέχρι σήμερα στήριξαν ή ανέχθηκαν την φθορά του συνδικαλιστικού κινήματος στην ΕΥΔΑΠ, δεν μπορούν να ανακηρύσσονται αυριανοί εγγυητές ή αναμορφωτές του.
 3. Αγωνιζόμαστε για ένα ενιαίο, σωματείο όλων των εργαζομένων στην ΕΥΔΑΠ.
 4. Είναι άμεσα εφικτό και υλοποιήσιμο να κάνουμε παρελθόν την πολυδιάσπαση σε 14 συλλόγους. Για να δώσουμε ώθηση στην ενότητα και τη δύναμη για την αποτελεσματικότερη υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας. Για να αντιμετωπίσουμε τον παραγοντισμό και την παραταξιοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος.
 5. Πεποίθηση μας είναι ότι σκοπός ύπαρξης του συνδικάτου δεν είναι η συντήρηση μηχανισμών, θέσεων, προνομίων και διαπλοκών κάθε είδους. Είναι να αποτελεί τη μάχιμη και συλλογική οργάνωσή μας για την προστασία των εργασιακών, μισθολογικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών αναγκών και δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ.
 6. Στο νέο ενιαίο σωματείο πρέπει να υπάρχει καταστατική πρόβλεψη για δυνατότητα περιορισμού των συνεχόμενων θητειών των εκλεγομένων στα όργανά του καθώς και της δυνατότητας ανάκλησής τους από τη Γενική Συνέλευση.
 7. Αγωνιζόμαστε για να υπάρξει πανελλαδικός συντονισμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την διαχείριση του νερού (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, δημοτικές επιχειρήσεις κ.α.)

4. Έχει το ΣΕΚΕΣ προτάσεις για το παρόν και το μέλλον της ΕΥΔΑΠ;

Οι θέσεις μας για την εξασφάλιση, αναβάθμιση και ενίσχυση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ, με σκοπό να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών ώστε να καλύπτουν τις διευρυμένες ανάγκες των πολιτών είναι:
 1. Η διαχείριση του νερού (φυσικό και κοινωνικό αγαθό), η παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης, πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από δημόσιες επιχειρήσεις. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με την παραχώρηση μετοχών της ΕΥΔΑΠ σε ιδιώτες. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με την εισαγωγή μετοχών της ΕΥΔΑΠ στο χρηματιστήριο.
 2. Η ΕΥΔΑΠ, ως δημόσια και κοινωνικού σκοπού επιχείρηση, δεν μπορεί να είναι κέλυφος ιδιοτελών ιδιωτικών συμφερόντων, μηχανισμός εξυπηρέτησης πελατειακών σχέσεων και κομματικών συμφερόντων.
 3. Απαιτείται ένα νέο μοντέλο δημόσιας ΕΥΔΑΠ, που θα λειτουργεί με κοινωνικό έλεγχο. Με θεσμοθέτηση της δημόσιας λογοδοσίας των διοικήσεων και ετήσιες απολογιστικές εκθέσεις.
 4. Πρέπει να οριστούν με σαφήνεια οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της ΕΥΔΑΠ σε σχέση της με το κράτος και την κοινωνία, στη βάση της λειτουργικής, διοικητικής και διαχειριστικής της αυτοτέλειας. Χρειάζονται κριτήρια αποτελεσματικότητας και αξιολόγησής, που δεν θα περιορίζονται στα οικονομικά αποτελέσματα με όρους πλεονάσματος (κέρδος), αλλά θα περιλαμβάνουν δείκτες κοινωνικής αποτελεσματικότητας, που θα αναφέρονται στην τιμολογιακή πολιτική και την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης.
 5. Χρειάζεται η κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου πενταετούς ορίζοντα με αιχμή τα θέματα ανάπτυξης, προσλήψεων, προστασίας του περιβάλλοντος, λειψυδρίας, ενεργειακής πολιτικής, αποχέτευσης κλπ
 6. Οι εργασιακές σχέσεις και η κατανομή ρόλων μεταξύ εργασίας και διεύθυνσης θα πρέπει να ανασυγκροτηθούν στην κατεύθυνση της εμπέδωσης αρχών δημοκρατίας και συμμετοχής των εργαζομένων. Ο σχεδιασμός της οργάνωσης της εργασίας, οι μέθοδοι εργασίας και βελτίωσης της ποιότητας και της απόδοσης δεν αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της διεύθυνσης, αλλά εμπλέκουν και τους λειτουργικούς εργαζομένους, εκείνους δηλαδή που έχουν την πρακτική γνώση της λειτουργίας του παραγωγικού συστήματος.

5. Ποια είναι τα οικονομικά και θεσμικά αιτήματα που στηρίζει το ΣΕΚΕΣ για τους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

 1. Αγωνιζόμαστε ώστε να μην γίνει καμία παραπέρα μείωση των μισθών και να καταβληθούν όλα τα δεδουλευμένα
 2. Ζητάμε αναπλήρωση των απωλειών των εισοδημάτων μας.
 3. Να μην γίνει καμία απόλυση ή διαθεσιμότητα ή αλλαγή εργασιακής σχέσης εργαζομένου
 4. Λέμε όχι στη μείωση των ωρών εργασίας με παράλληλη μείωση μισθού
 5. Ζητάμε να προσληφθεί άμεσα το απαραίτητο προσωπικό και να σταματήσει η ανάθεση υπηρεσιών της ΕΥΔΑΠ σε εργολάβους.
 6. Απαιτούμε την διατήρηση του θεσμού των Ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και την διατήρηση της μετενέργειας των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

6. Το ΣΕΚΕΣ έχει άποψη για την οικονομική κρίση; Πως κατά, τη γνώμη του πρέπει να αντιμετωπιστεί;

Η παγκόσμια οικονομική κρίση, που ξέσπασε και στη χώρα μας,, είναι κρίση του καπιταλιστικού συστήματος. Η κρίση αυτή αξιοποιήθηκε από το οικονομικό και πολιτικό κατεστημένο, ως ευκαιρία για να μεταφερθούν τα βάρη για την αντιμετώπισή της στις πλάτες εργαζομένων, ανέργων, νέων, συνταξιούχων.
Καταπατήθηκαν βάναυσα τα εργασιακά δικαιώματα και οι εργατικές κατακτήσεις, το κοινωνικό κράτος οδηγείται στη διάλυση, ο δημόσιος τομέας συρρικνώνεται, το παραγωγικό κομμάτι του δημόσιου τομέα της οικονομίας και η δημόσια περιουσία ξεπουλιούνται στους ιδιώτες και στους δανειστές μας.
Τα συνεχή μνημόνια, από την πρώτη στιγμή συνάντησε την καθολική αντίδραση των εργαζομένων και του λαού. Αναπτύχθηκαν μεγάλοι αγώνες, στις πλατείες, στους δρόμους και τους χώρους δουλειάς.
Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων και στην ΕΥΔΑΠ, συνειδητοποίησε ότι η συνέχιση αυτής της πολιτικής είναι καταστροφική. Τα μνημόνια μπορούν και πρέπει να ακυρωθούν.
Συγκεκριμένα:
 1. Κατάργηση της δυνατότητας που καθιερώθηκε με το νόμο 3899 του 2010 για υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων με μισθούς χαμηλότερους από τις κλαδικές συμβάσεις.
 2. Κατάργηση των προεδρικών διαταγμάτων του 2010 που προβλέπουν την αύξηση του ορίου απολύσεων καθώς και τη μείωση των αποζημιώσεων.
 3. Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο τομέα.
 4. Ανάκληση όλων των μειώσεων που επιβλήθηκαν στο δημόσιο τομέα από το 2010
 5. Κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών εργασίας.
 6. Καμιά απόλυση σε δημόσιο τομέα, ΔΕΚΟ
 7. Υπογραφή νέας ΕΓΣΣΕ με κατάργηση των μειώσεων που προβλέπει για το κατώτερο μεροκάματο ο εφαρμοστικός νόμος 4046
 8. Κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών εργασίας.
Η πορεία της χώρας και των εργαζομένων προς την καταστροφή μπορεί να αντιστραφεί.
 
Αγωνιζόμαστε για:
 1. Άρνηση πληρωμής και διαγραφή του χρέους, αφού η αποπληρωμή του απορροφά μεγάλο μέρος του πλούτου που κάθε χρόνο παράγουμε.
 2. Αντίσταση στις πολιτικές της Ε.Ε. και της Ευρωζώνης, που θίγουν κεκτημένα δικαιώματά μας και το κοινωνικό κράτος.
 3. Υπεράσπιση του δημόσιου τομέα με εθνικοποιήσεις τραπεζών, επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας και ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων.
 4. Δραστική αύξηση της φορολογίας του µεγάλου κεφαλαίου, µε καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής με αντίστοιχη μείωση της φορολογίας των εργαζοµένων. Κατάργηση των χαρατσιών

7. Το ΣΕΚΕΣ έχει όργανα. Πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις;

 1. Για όλα τα ζητήματα που απασχολούν το ΣΕΚΕ&Σ αποφασίζει η Συνέλευση των μελών, η οποία συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα και έκτακτα όποτε το ζητήσει η Γραμματεία ή το 1/10 όσων το συναπαρτίζουν. Τις εργασίες της Γ.Σ. διευθύνει εναλλασσόμενο προεδρείο (Πρόεδρος & Γραμματέας)
 2. Οι συνελεύσεις είναι δημόσιες.
 3. Μία φορά το χρόνο η Συνέλευση εκλέγει Γραμματεία και Συντονιστή της Γραμματείας. Η Γραμματεία συντονίζει τη δουλειά του ΣΕΚΕΣ.
 4. Τον αριθμό των μελών της Γραμματείας αποφασίζει η Συνέλευση. Οι συνταξιούχοι συμμετέχουν στη Γραμματεία σε αναλογία όχι μικρότερη του 25%. Τα μέλη της Σ.Ε. ανανεώνονται σε ετήσια βάση τουλάχιστον κατά 50%
 5. O Συντονιστής της Γραμματείας, συντονίζει τη δουλειά της Γραμματείας και του ΣΕΚΕΣ και εκπροσωπεί το ΣΕΚΕΣ προς τα έξω. Η θητεία του Συντονιστή είναι ετήσια και δεν μπορεί να επανεκλεγεί για δεύτερη συνεχόμενη φορά.
 6. Οι θέσεις των μελών της Γραμματείας είναι ανά πάσα στιγμή ανακλητές από τη Συνέλευση.
 7. Οι αποφάσεις στο ΣΕΚΕΣ (Συνέλευση και Γραμματεία) λαμβάνονται συναινετικά και συνθετικά. Στην περίπτωση που χρειάζεται ψηφοφορία απαιτούνται τα 3/5 των παρόντων που δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τo 1/4 των μελών.

ΜΑΙΟΣ 2012

 

 

ΣΕΚΕΣ: Προτάσεις ενόψει της διαπραγμάτευσης για την νέα Συλλογική Σύμβαση

Στις 9 Μαΐου 2021 λήγουν οι Συλλογικές Συμβάσεις που υπογράφτηκαν τον Αύγουστο 2018 και τον Ιανουάριο 2019. Με την συμπληρωματική σύμβαση (1ος /2019) επιλύθηκε ένα σημαντικό θεσμικό μισθολογικό θέμα (η ενσωμάτωση της ΑΤΑ) και παράλληλα αποδόθηκε στους εργαζόμενους το μεγαλύτερο μέρος των μνημονιακών περικοπών.

ΣΕΚΕΣ: Καταδικάζουμε την επίθεση σε συνάδελφο στην Ελευσίνα

Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση που δέχτηκε συνάδελφος στο Περιφερειακό Κέντρο Ελευσίνας, από πελάτη κάτοικο της περιοχής. Του ευχόμαστε να επιστρέψει γερός και δυνατός και ελπίζουμε να είναι ο τελευταίος σε μια σειρά ανάλογων επιθέσεων στο πρόσφατο παρελθόν, τις οποίες θεωρούμε απαράδεκτες.

ΣΕΚΕΣ: “Ιστορική δικαστική απόφαση – Μεγάλη νίκη του αντιφασιστικού κινήματος”

Τα καθάρματα είχαν φωνάξει μέσα στο δικαστήριο στη Μάγδα Φύσσα: "Πού είναι ο Παύλος σου τώρα;" Η απάντηση δόθηκε σήμερα από χιλιάδες κόσμου στην πλειοψηφία τους νέοι και νέες. «Εδώ είναι ο Παύλος της… Εμείς είμαστε ο Παύλος της. Σήμερα, αύριο και για πάντα».  Ο Παύλος νίκησε! Ο Παύλος τσάκισε τους Ναζί! Το αντιφασιστικό κίνημα έγραψε ιστορία! 

ΣΕΚΕΣ: Η εποχή των πιστοποιητικών πολιτικών και κοινωνικών φρονημάτων έχει περάσει.

Καμία ανοχή δεν μπορεί να υπάρχει σε οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια και δράση ενάντια σε οποιονδήποτε άνθρωπο και για αυτό οι Ναζί εγκληματίες  της ΧΑ πρέπει να μπουν βαθιά στα φυλακή. Ο φασισμός όμως κι όλες οι εκφάνσεις του πρέπει να καταδικαστούν και στη λαϊκή συνείδηση για να μην έχει χώρο το «αυγό του φιδιού» να εκκολαφτεί ξανά και ξανά.

ΣΕΚΕΣ: Όλοι την Τετάρτη 7/10 στο Εφετείο – “Δεν είναι αθώοι – Οι Ναζί στη φυλακή”

Η μεγάλη ώρα της απόφασης στη δίκη της ναζιστικής Χρυσής Αυγής έφτασε!  Την Τετάρτη 7 Οκτώβρη, η σύνθεση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων θα ανακοινώσει την απόφαση του δικαστηρίου για τις επιμέρους επιθέσεις των ταγμάτων εφόδου όσο και συνολικά για την κατηγορία της διεύθυνσης κι ένταξης σε εγκληματική οργάνωση.

“Έφυγε” ο συνάδελφος και συναγωνιστής Γιώργος Βάρσος

Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον εκλεκτό συνάδελφο και συνοδοιπόρο μας στην πορεία του ΣΕΚΕΣ, Γιώργο Βάρσο που έφυγε μετά από μακροχρόνια και άνιση μάχη με τον καρκίνο.

ΣΕΚΕΣ: “Μέτρα προστασία της υγείας όλων των εργαζομένων χωρίς εκπτώσεις”

Ο χρόνος που εξοικονομήθηκε, με αρκετές θυσίες από τους εργαζόμενους, με το καθολικό lockdown την Άνοιξη, σπαταλήθηκε από την κυβέρνηση χωρίς να βελτιωθεί η κατάσταση του συστήματος υγείας. Προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού δεν έγιναν. Δεν δημιουργήθηκε ο επαρκής αριθμός κλινών ΜΕΘ για την αντιμετώπιση της νέας έξαρσης του κορονοϊού. Η οργάνωση της πρωτοβάθμιας υγείας είναι ανύπαρκτη. Πολιτικές προληπτικής προστασίας της δημοσίας υγείας με αλλαγή διατροφικών προτύπων ειδικά στους μαθητές δεν υλοποιούνται.

ΣΕΚΕΣ: “Το χουντικής έμπνευσης νομοσχέδιο για τις συγκεντρώσεις δεν πρέπει να περάσει” 

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ετοιμάζεται να περάσει από τη Βουλή το πιο επικίνδυνο νομοσχέδιο της Μεταπολίτευσης: Έναν νόμο «εκσυγχρονισμού» του «πλαισίου των συναθροίσεων» που καθιστά οποιαδήποτε διαδήλωση δυνητικά «απαγορευμένη», καθώς θέτει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι στα χέρια της αστυνομίας, δίνοντας της παράλληλα υπερεξουσίες μέσω της προκλητικής αοριστολογίας αλλά και των χουντικής έμπνευσης υποχρεώσεων των διαδηλωτών. Η πιο πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τις διαδηλώσεις στην Ελλάδα είναι το νομοθετικό διάταγμα 794/1971 της Χούντας των Συνταγματαρχών. 

ΣΕΚΕΣ: “Η κυβέρνηση έχει μόνο μία επιλογή: Να ακυρώσει κάθε σχέδιο για ΣΔΙΤ στο κύκλο του νερού”

Με την επιτυχημένη απεργία της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ, τη μαζική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 25 Ιουνίου 2020 και την συνέντευξη τύπου την 1 Ιουλίου 2020, κλείνει ένας πρώτος κύκλος του αγώνα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του κύκλου του νερού στην Αττική, που επιχειρεί η κυβέρνηση με την παραχώρηση σε ιδιώτες μέσω ΣΔΙΤ του Εξωτερικού Υδροδοτικού Σύστηματος (Ε.Υ.Σ.)

ΣΕΚΕΣ: Όλοι στην Απεργία (25/6) και την συγκέντρωση στο Υπουργείο Υποδομών

ΠΕΜΠΤΗ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ - 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΛΟΥΜΕ: ΟΛΟΥΣ τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ Της ΕΥΔΑΠ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-06-2020. ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΝΑ ΣΤΑΘΟΥΜΕ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ, ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΕΡΑ, ΣΤΙΣ 12:00 ΜΜ. ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ.

Γρ. Τύπου ΣΕΚΕΣ: “Τεράστιας σημασίας νίκη! To ΣτΕ κρίνει αντισυνταγματική την ένταξη ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ στο Υπερταμείο”

Με δύο ιστορικές, μεγάλης νομικής και πολιτικής σπουδαιότητας, αποφάσεις του (1223/2020 και 1224/2020), το Δ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις του νόμου 4389/2016, με τις οποίες μεταβιβάστηκε η πλειοψηφία (50,003%) των μετοχών της ΕΥΔΑΠ και της ΕΥΑΘ στην «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» (Υπερταμείο). 

ΣΕΚΕΣ: Η ενότητα και αποφασιστικότητα εργαζομένων και κοινωνίας θα αποτρέψει την ιδιωτικοποίηση μέσω ΣΔΙΤ

Το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα της Αττικής (φράγματα και ταμιευτήρες Ευήνου, Μόρνου, Μαραθώνα, λίμνη Υλίκης, γεωτρήσεις Πάρνηθας και Βοιωτικού κάμπου, υδραγωγεία, δίκτυα μεταφοράς 400 χλμ, αντλιοστάσια) είναι μια κύρια υποδομή στον κύκλο του νερού, ζωτικής σημασίας για την επιβίωση του λεκανοπεδίου της Αθήνας. Όποιος ελέγχει το νερό, ελέγχει την ζωή της κοινωνίας και των πολιτών της. 

ΣΕΚΕΣ: Αδιανόητο, αντί να βελτιώνονται, να χειροτερεύουν οι συνθήκες εργασίας και οι εργασιακοί χώροι

Ο σχεδιασμός αναδιάταξης του προσωπικού στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ γίνεται ερήμην των ίδιων των εργαζομένων και χωρίς να τηρούνται οι μετρικές αποστάσεις, η πυκνότητα των εργαζομένων ανάλογα με το εμβαδό κάθε αίθουσας και ο εξαερισμός που τίθενται από το νόμο για την προστασία της υγείας εργαζομένων, προμηθευτών, επισκεπτών και υδροδοτούμενων.

Απολύθηκε εργαζόμενη στην ΕΥΔΑΠ μέσω εργολάβου, που ήταν σε άδεια λοχείας 

Εργαζόμενη επί έξι (6) συνεχόμενα χρόνια, μέσω εργολάβου στη Δ.Δ.Υ. της ΕΥΔΑΠ πήρε, όπως προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία, άδεια εγκυμοσύνης και λοχείας. Την ημέρα που επρόκειτο να επιστρέψει στην εργασία της, την ενημέρωσαν ότι «έχει αντικατασταθεί και δεν μπορεί να επιστρέψει».

ΣΕΚΕΣ: “Εκτός από τον κορονοϊό υπάρχει και η… αξιοκρατία” 

Εν μέσω πανδημίας και στην αφετηρία της εξόδου από την κοινωνική απομόνωση και την επιστροφή στην «κανονικότητα» (της ύφεσης, δυστυχώς, και της ανεργίας), η ηγεσία της εταιρείας και η καθ΄ ύλην αρμόδια Διεύθυνση, αποφάσισαν να μας υπενθυμίσουν ότι εκτός από τον κορονοϊό υπάρχει και η … αξιοκρατία.

ΣΕΚΕΣ: “Επιστροφή στην κανονικότητα ή στην αβεβαιότητα για τους εργαζόμενους και την κοινωνία!”

Από σήμερα «βγαίνουμε από τα σπίτια μας», αντιμέτωποι με μια νέα πραγματικότητα. «Βγαίνουμε από τα σπίτια μας» με την αγωνία ότι δεν θα αποδειχτεί προτιμότερη η δυστοπία του «εγκλεισμού». Με το φόβο ότι η νέα «κανονικότητα» θα αποδειχτεί βαρβαρότητα, αν επιτρέψουμε να επικρατήσει η εμμονή στις νεοφιλελεύθερες οικονομικές και κοινωνικές συνταγές της υποταγής του περιβάλλοντος, της παραγωγής και της εργασίας στις «δυνάμεις της αγοράς», αυτές τις δυνάμεις που αποδείχτηκαν ανίκανες να αντιμετωπίσουν την υγειονομική κρίση και ικανές μόνο για να αξιοποιούν την κρίση για να ενισχύσουν την πολιτική και οικονομική τους ισχύ.

ΣΕΚΕΣ: Εργατική Πρωτομαγιά 2020 – Ποτέ ξανά τα κέρδη των λίγων πάνω από τις ζωές των πολλών!

Πέρασαν 134 χρόνια από την αιματοβαμμένη Πρωτομαγιά του 1886 στο Σικάγο. Τότε οι εργάτες ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ύπνο και 8 ώρες ελεύθερο χρόνο και βελτίωση των συνθηκών εργασίας! Η εξέγερση αυτή, ήταν μια κορυφαία στιγμή στην ιστορία του εργατικού κινήματος. Τα μηνύματά της είναι και σήμερα επίκαιρα και συνεγείρουν τους εργαζόμενους όλου το κόσμου στον αγώνα για μια κοινωνία δίκαιη, χωρίς ανισότητες, απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Γρ. Τύπου ΣΕΚΕΣ: “Απλήρωτοι από τις 15 Μαρτίου τριάντα (30) εργαζόμενοι στην ΕΥΔΑΠ”

Μόλις προχθές (22/4/2020) ενημερωθήκαμε οτι οι 30 συνάδελφοι και συναδέλφισσες, που εργάζονται στην ΕΥΔΑΠ ως ταμίες μέσω της εργολαβικής εταιρείας «MECCANICA», έχουν να πληρωθούν από τις 15 Μαρτίου (!) και δεν τους έχει καταβληθεί ούτε το δώρο του Πάσχα.

Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα. Η ζωή θα νίκησει!

Το "ΣΕΚΕΣ για Δημόσια ΕΥΔΑΠ" εύχεται σε όλους και όλες Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα. Η ζωή θα νίκησει! #Mένουμε σπίτι, αλλά δεν καθόμαστε στ΄αυγά μας

ΣΕΚΕΣ: Η αλληλεγγύη των εργαζομένων απάντηση στην μικροψυχία των κομματαρχών και των κυβερνητικών απολογητών

Διευκρινίζουμε τη θέση του ΣΕΚΕΣ: Αλληλεγγύη στους υγειονομικούς που δίνουν τη μάχη για να σώσουν ζωές, αλληλεγγύη σε όσους πλήττονται από την κρίση λόγω της πανδημίας.  Διαπαραταξιακή επιτροπή της ΟΜΕ που θα διαχειριστεί τα έσοδα λογαριασμού στον οποίο θα μπουν: οι εθελοντικές εισφορές των εργαζομένων, επιπλέον των 5€ εισφορές των εργαζομένων (το ΣΕΚΕΣ θεωρεί το ποσόν πολύ μικρό, έπρεπε να είναι τουλάχιστν 20€) και οι εισφορές από τα ταμεία των Συλλόγων. Στόχος ένα ποσό τουλάχιστον 10.000 ευρώ το οποίο θα διατεθεί σε υγειονομική μονάδα για αγορά εξοπλισμού π.χ. αναπνευστήρων ή σε δομή αλληλεγγύης για την ανίσχυση οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας.

Τηλεδιάσκεψη ΣΕΚΕΣ με τη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ

Την Τετάρτη 8 Απριλίου 2020 πραγματοποιήθηκε τηλε-διάσκεψη της Διοίκησης της ΕΥΔΑΠ με αντιπροσωπεία του ΣΕΚΕΣ-Ανυπότακτοι για να συζητηθεί η εμπειρία από την μέχρι τώρα εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την προστασία του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ. Το αίτημα για την τηλεδιάσκεψη είχε υποβληθεί από το ΣΕΚΕΣ στις 2/4/2020 και συνοδευόταν με υπόμνημα το οποίο περιείχε προτάσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας. (Ολόκληρο το Υπόμνημα προς τη Διοίκηση παρατίθεται στο τέλος της ανακοίνωσης)

ΣΕΚΕΣ: Παγκόσμια Ημέρα Νερού – “Υγεία και νερό, δημόσια αγαθά ΤΩΡΑ και για ΠΑΝΤΑ”

Το φετινό θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, όπως ορίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη είναι η άρρηκτη σύνδεση νερού και της κλιματικής αλλαγής. Η προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στο νερό θα προστατεύσει την υγεία και θα σώσει τις ζωές. Σύμφωνα με τους ερευνητές του ΟΗΕ μέχρι το 2025 κι αν δεν αλλάξει η κατεύθυνση των εξελίξεων, τα δύο τρίτα του πλανήτη θα ζουν σε συνθήκες λειψυδρίας και θα αγωνιούν για την αντοχή των υδάτινων αποθεμάτων τους, ενώ οι κάτοικοι θα υποφέρουν από έλλειψη νερού κατά τη διάρκεια ορισμένων περιόδων.

ΣΕΚΕΣ: “Να πάρουμε όλα τα μέτρα ώστε να παραμείνουμε υγιείς στις θέσεις μας για να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη παροχή του νερού”

Αλλά τώρα είναι η ώρα της δράσης και όχι της κριτικής. Βασικό μέλημά μας πρέπει να είναι ο περιορισμός της εξάπλωσης του ιού και η προστασία της υγείας και της ζωής όλων και κυρίως των ευπαθών ομάδων. Η ΕΥΔΑΠ (διοίκηση και εργαζόμενοι) πρέπει να πάρουμε όλα τα μέτρα για να παραμείνουμε υγιείς στις θέσεις μας ώστε να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη παροχή του νερού σε όλους/ες.

8 Μαρτίου, ημέρα μάχης για τα δικαιώματα των γυναικών

Φέτος, 163 χρόνια μετά, στις 8 Μάρτη πρέπει να υψώσουμε την φωνή μας, όλες κι όλοι, απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, που το μόνο που κάνουν είναι αυξάνουν τις ανισότητες και να καταργούν δικαιώματα σε όλα τα επίπεδα και σε όλα τα πεδία.

ΣΕΚΕΣ: “Εχθρός μας ο πόλεμος, ο ρατσισμός, η φτώχεια. Όχι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες”

Η ξενοφοβία, ο ρατσισμός και η κανονικοποίηση τους πρέπει να συναντούν αντίσταση όπου κι αν εμφανίζονται, είτε στην Τουρκία είτε στην Ελλάδα είτε όπου αλλού. Εχθρός μας ο πόλεμος, ο ρατσισμός, η φτώχεια. Όχι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες Καλούμε όλους τους δημοκρατικούς πολίτες να συμμετέχουν στην Πορεία Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες και τους Μετανάστες ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 5 ΜΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 18.30 ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

Ομόφωνη απόφαση ΟΜ.Ε ΕΥΔΑΠ: “Να περάσει στην ΕΥΔΑΠ η διαχείριση και λειτουργία των ΚΕΛ Ψυττάλειας και Μεταμόρφωσης”

Σε ομόφωνη απόφαση κατέληξε σήμερα Τρίτη 25/2/2020 το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ, να προβάλλει στα ΜΜΕ με δελτίο και συνέντευξη Τύπου και να ζητήσει από την Διοίκηση της Εταιρείας να περάσει η διαχείριση  και λειτουργία του ΚΕΛ Ψυττάλειας από τους εργολάβους στην ΕΥΔΑΠ. 

Ανακοίνωση ΣΕΚΕΣ για Απεργία 18/2, Ψυττάλεια και Συμβούλους

Ανακοίνωση ΣΕΚΕΣ: 1. Κάλεσμα στην απεργία της 18 Φεβρουαρίου 2. Να περάσει στην ΕΥΔΑΠ η διαχείριση και λειτουργία του ΚΕΛ Ψυτάλλειας 3. Σύμβουλοι παντού;

Το αντι-ασφαλιστικό νομοσχέδιο δεν θα περάσει. Όλοι στην απεργία την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου

Οι αντιασφαλιστικοί νόμοι της περιόδου 2010 – 2019 μείωσαν τις συντάξεις από 20% έως και 60%. Οι συνταξιούχοι πλήρωσαν, και συνεχίζουν να πληρώνουν, για τη χρεοκοπία της χώρας 63 δισ. ευρώ. Παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις για πλήρη κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/16) η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας φέρνει ένα νομοσχέδιο που όχι μόνο τον εφαρμόζει πλήρως αλλά και τον ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο.

Λεφτά (για υπέρογκες αμοιβές και μπόνους της Διοίκησης) υπάρχουν και… περισσεύουν

Αποκαλυπτήρια και στην ΕΥΔΑΠ για τη μεταμνημονιακή κανονικότητα, που διακαώς προσπαθούν να επιβάλλουν η κυβέρνηση της τάξης, της ανάπτυξης και της αριστείας και η αντιπολίτευσης της σιωπηρής συναίνεσης σε αυτή την πολιτική. Η «εισβολή – επιβολή» των ιδιωτικών μελετητικών γραφείων, που προ μηνών ανέλαβαν να προσαρμόσουν την ΕΥΔΑΠ στη νέα εποχή του Υπερταμείου, της κανονικότητας και της «ανάπτυξης» απέφερε τους πρώτους καρπούς.

Κάλεσμα στήριξης του ΣΕΚΕΣ στις εκλογές του Συλλόγου Προσωπικού

Σε καλούμε να ψηφίσεις και να στηρίξεις το ΣΕΚΕΣ. To ΣΕΚΕΣ του ενωτικού, συμμετοχικού, κινηματικού αγώνα για το δημόσιο νερό και τα εργατικά συμφέροντα, τους ανθρώπους, μέλη και φίλους του ΣΕΚΕΣ, που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο και διαμορφώνουν, στηρίζουν και υπερασπίζουν αυτή τη λογική.

ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ

Aναδημοσίευση
1503 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Πέτρος Μπαστέας
72 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ1 ΣΧΟΛΙΑ
Κώστας Λυμπέρης
37 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Γεώργιος Τζοβάνης
11 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Γιώργος Αρχοντόπουλος
8 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Μερσινιάς Αλέκος
7 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Σάββας Βλάχος
4 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Avatar
3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Avatar
3 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Κώστας Αποστόλου
1 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Νίκος Καρούσος
1 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Θανάσης Φωτόπουλος
1 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ
Αργύρης Κανάραχος
1 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ0 ΣΧΟΛΙΑ