Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2023

Υδροδοτικό Αθήνας: Το «STOP» του ΣτΕ, ο «παγωμένος» διαγωνισμός και η «μεταβατική» παρουσία της ΕΥΔΑΠ

Το «STOP» που ύψωσε το ΣτΕ στον διαγωνισμό για το εξωτερικό υδροδοτικό της Αθήνας, εκτιμώμενου ύψους 235 εκατ. ευρώ, μέσω ΣΔΙΤ (με ΦΠΑ στα 291 εκατ. ευρώ), είδηση που έγινε γνωστή από σχετική ανακοίνωση που «ανέβηκε» προ ημερών στην ιστοσελίδα εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ (επιστημονικό προσωπικό), φέρνει την εν λόγω διαδικασία, που προωθούσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών (σε αυτό υπάγεται η ΕΥΔΑΠ Παγίων), σε κατάσταση… «παγώματος», αν όχι ακύρωσης.

Το έργο περιλάμβανε το σύνολο των παρεχόμενων Υπηρεσιών που αφορούν στη Λειτουργία, Συντήρηση, Επισκευή, Αποκατάσταση των Παγίων που ανήκουν στην Εταιρεία Παγίων Ε.ΥΔ.Α.Π. και τα οποία χρησιμοποιούνται για την συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά ακατέργαστου νερού από τις πηγές μέχρι την είσοδο των Μονάδων Επεξεργασίας Νερού. Το διεκδικούσαν δύο μεγάλα σχήματα, η κοινοπραξία «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. – ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» και η κοινοπραξία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΙΝΤΡΑΚΑΤ» που είχαν προκριθεί στη β’ φάση. Ωστόσο, το ΣτΕ φέρεται να «παγώνει» για την ώρα τη διαδικασία θεωρώντας μάλιστα ότι η παροχή ύδρευσης είναι ένα ενιαίο σύστημα, ότι η ΕΥΔΑΠ και η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ «αποτελούν ενιαίο λειτουργικό σύστημα» αλλά και ότι ο διαγωνισμός είναι ενάντιά στην ίδια τη νομοθεσία που διέπει την ΕΥΔΑΠ.

Βέβαια, όλες οι πλευρές αναμένουν να «διαβάσουν» τις αποφάσεις του ΣτΕ ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματά τους. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι η εισηγμένη εταιρεία ύδρευσης είχε επιχειρήσει να δώσει το παρών στον διαγωνισμό τον περασμένο Ιανουάριο, έχοντας άλλωστε τεχνογνωσία και εμπειρία. Με τη διοίκηση του Χ. Σαχίνη να αναμένει τότε μέχρι την τελευταία στιγμή το «πράσινο φως» από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, δηλαδή μια ρύθμιση που θα επέτρεπε στην εταιρεία να συμμετέχει σε τέτοιος διαγωνισμούς (π.χ. ΣΔΙΤ, όπως η ΕΥΑΘ κάνει στο Φράγμα Χαβρία), καθώς δεν προβλέπονταν εκ του καταστατικού της. Κίνηση όμως που δεν έγινε ποτέ, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός διαδικασίας.

Η σύμβαση Δημοσίου, ΕΥΔΑΠ Παγίων και ΕΥΔΑΠ

Πάντως, αυτή τη στιγμή έτσι και αλλιώς η ίδια η ΕΥΔΑΠ έχει την ευθύνη για το project μέσω «ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ», διάρκειας έως 3,5 ετών (3 έτη + 6 μήνες) που έχει υπογραφεί παλιότερα μεταξύ του ελληνικού δημοσίου, της ΕΥΔΑΠ Παγίων και της ίδιας της ΕΥΔΑΠ. Οι Υπηρεσίες Λειτουργίας και Συντήρησης περιλαμβάνουν: (α) τις Υπηρεσίες Συνήθους Λειτουργίας και Συντήρησης και (β) τις Υπηρεσίες Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΥΔΑΠ είχε αναλάβει τη σύμβαση στο μεταβατικό στάδιο που προβλέπονταν μέχρι να τελειώσει ο διαγωνισμός και να εγκατασταθεί ιδιώτης.

Κατά τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, η Ανάδοχος, οφείλει να μεριμνά ώστε οι απώλειες Ακατέργαστου Ύδατος του ΕΥΣ να μην ξεπερνούν το 10% ετησίως. Σε περίπτωση που οι απώλειες ύδατος ανέρχονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 9% ετησίως, τότε η Ανάδοχος υποχρεούται εντός ενός (1) έτους από τη λήξη του έτους που προέκυψε η υπέρβαση του εν λόγω ποσοστού, να υποβάλει προς έγκριση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, σχέδιο εντοπισμού, ελέγχου και μείωσης των απωλειών, ώστε να επιτύχει εντός τριετίας από την υποβολή του σχεδίου απώλειες ύδατος όχι μεγαλύτερες του 9%.

Διάρκεια και αμοιβή

Για τις Υπηρεσίες Συνήθους Λειτουργίας και Συνήθους Συντήρησης, συμφωνείται σταθερή ετήσια κατ’ αποκοπή αμοιβή ποσού 25 εκατ. ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. Καθ’ όλη την τριετή διάρκεια ισχύος της παρούσας και, σε περίπτωση παράτασης αυτής, για επιπλέον έξι μήνες, η ΕΠΕΥΔΑΠ δεν θα καταβάλει στην Ανάδοχο Σταθερή Αμοιβή δεδομένου ότι έχει ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της Τιμής Ακατέργαστου Ύδατος.

Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023 ετών με δυνατότητα μονομερούς παράτασης εκ μέρους του Δημοσίου, με τους ίδιους όρους με μονομερή δήλωση της ΕΠΕΥΔΑΠ για επιπλέον διάστημα έξι (6) μηνών ήτοι μέχρι την 30η Ιουνίου 2024. Κάθε άλλη παράταση είναι δυνατή μόνο κατόπιν συμφωνίας των Μερών.

Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στη σχετική ανάρτηση (ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ) στις 05 Οκτωβρίου:

«Τα σημαντικότερα εκ της απόφασης 1886/2022 της μείζονος σύνθεσης του Δ’ Τμήματος:
1. Είναι ομόφωνη (7 δικαστές)
2. Δέχθηκε το έννομο συμφέρον.
3. Δέχεται ότι:

(α) η παροχή ύδρευσης είναι ένα ενιαίο σύστημα από τις πηγές μέχρι τις βρύσες και ότι η ΕΥΔΑΠ και η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ «αποτελούν ενιαίο λειτουργικό σύστημα»,

(β) το ως άνω «ενιαίο λειτουργικό σύστημα» πληροί τους όρους του Συντάγματος, όπως αυτοί ερμηνεύθηκαν από τις ΟλΣτΕ 1906/2014 και 190/2022, δεδομένου ότι αφενός η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αφετέρου η ΕΥΔΑΠ ελέγχεται από το Δημόσιο δια της κατοχής της πλειοψηφίας, τουλάχιστον, του μετοχικού κεφαλαίου από αυτό, (γ) η έννοια του άρθρου 114 του ν. 4812/2021, «κατά τη σύμφωνη προς το Σύνταγμα ερμηνεία», όπως και του νόμου περί ΣΔΙΤ, δηλ. του ν. 3389/2005, είναι ότι η παραχώρηση με ΣΔΙΤ είναι επιτρεπτή μόνο για την εκτέλεση «συγκεκριμένου κάθε φορά έργου ή την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας» και όχι, όπως εν προκειμένω, «για την εν γένει συντήρηση και λειτουργία του ΕΥΣ στο σύνολό του».

Έτσι, η ως άνω απόφαση του ΣτΕ ακύρωσε όλες τις πράξεις (προκήρυξη, απόφαση Υπουργού, απόφαση διυπουργικής επιτροπής) ως παράνομες, διότι παραβίασαν τους ίδιους τους νόμους 4812/2021 και 3389/2005. Με τον τρόπο αυτόν, λόγω δηλ. παράβασης των ίδιων των νόμων (και όχι λόγω αντίθεσης των νόμων στο Σύνταγμα) ακυρώθηκαν οι πράξεις ήδη από τη μείζονα σύνθεση του Δ Τμήματος χωρίς να απαιτείται η παραπομπή της υπόθεσης στην Ολομέλεια, αναφέρει η σχετική ανάρτηση.

Τι περιλαμβάνει

Το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα της Αττικής περιλαμβάνει τα φράγματα και του ταμιευτήρες Ευήνου, Μόρνου, Μαραθώνα, τη λίμνη Υλίκης, τις γεωτρήσεις Πάρνηθας και Βοιωτικού κάμπου, τα υδραγωγεία, τα δίκτυα μεταφοράς μήκους 400 χιλιομέτρων και τα αντλιοστάσια, που αποτελούν την κύρια υποδομή για την υδροδότηση του λεκανοπεδίου της Αθήνας.

ΠΗΓΗ: insider.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ