Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024

Ερώτηση Α. Αδαμοπούλου (ΜΕΡΑ25) στην Βουλή: «Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ΕΥΔΑΠ: μείζονα προβλήματα»

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ

11  Νοεμβρίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς 

α) Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κωνσταντίνο Αχ. Καραμανλή

β) Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Θέμα: «Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ΕΥΔΑΠ: μείζονα προβλήματα»

Πρόσφατα η Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ ενέκρινε νέο Κανονισμό Λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, όπου -μεταξύ άλλων- προβλέπεται ότι οι αμοιβές  του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου και των Ελεγκτών θα καθορίζονται από την Επιτροπή  Αμοιβών κατόπιν έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ακολούθως, απηύθυνε στις 23.10.2020 εσωτερική πρόσκληση ενδιαφέροντος σε όλο το προσωπικό για την πλήρωση επτά (7) θέσεων ελεγκτών συγκεκριμένων ειδικοτήτων (ΑΤΤ1, ΑΤΜ1, ΑΡΜ2, ΑΡΤ3) στην ανωτέρω Διεύθυνση.

Για αμφότερα τα ζητήματα εκφράζεται εύλογη και έντονη διαφωνία συλλόγων και συνδικαλιστικών φορέων της Εταιρίας.

Ως προς το πρώτο, η αποσύνδεση των ανωτέρω αμοιβών από το μισθολόγιο του υπολοίπου προσωπικού και τον καθορισμό τους από την επιτροπή αμοιβών καταστρατηγεί τις ΕΣΣΕ και τον κανονισμό προσωπικού. Έτσι, ανοίγει η οδός των ατομικών συμβάσεων, δεν διασφαλίζεται ότι η ένταξη των ελεγκτών είναι για αυτούς μια ευνοϊκή εξέλιξη, και ενδέχεται να υπάρξει απώλεια παροχών και επιδομάτων που απορρέουν από τις συλλογικές συμβάσεις. Περαιτέρω, είναι σε κάθε περίπτωση εξόχως προκλητικό να παρέχεται τέτοια δυνατότητα, αφού αφενός όλο το υπόλοιπο προσωπικό παραμένει καθηλωμένο σε αμοιβές και περικοπές μνημονιακών νόμων, και αφετέρου εισάγεται διακριτική μεταχείριση ως προς τον ίδιο τον τρόπο καθορισμού των αμοιβών.

Ως προς το δεύτερο, ο Σύλλογος Επιστημονικού Προσωπικού της ΕΥΔΑΠ (δελτίο τύπου 02.11.2020) δεν αντιτίθεται επί της αρχής σε ανοικτή εσωτερική διαδικασία πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων ευθύνης, εφόσον όμως τηρείται ο Κανονισμός Προσωπικού και οι αρχές τις αξιοκρατίας και της διαφάνειας, δίχως φωτογραφικές διαδικασίες, αποκλεισμούς και εξαιρέσεις.

Παρατηρούν, ωστόσο, τα εξής σοβαρότατα προβλήματα:

 1. Αποκλείεται από την διαδικασία ολόκληρη κατηγορία (ΑΤΤ2) του κλάδου τους και  εξαιρούνται πολλές ειδικότητες  μηχανικών, οι οποίοι με βάση τους τίτλους σπουδών και τα προσόντα που διαθέτουν θα μπορούσαν απροβλημάτιστα να συμμετέχουν στη  πρόσκληση ενδιαφέροντος.
 2. Αποκλείονται διευθυντικά στελέχη με εμπειρία και απαραίτητες γνώσεις, τα οποία ενδεχομένως θα ήθελαν να συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής.
 3. Δεν έχει προβλεφθεί επιτροπή ούτε τρόπος αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Η επιλογή γίνεται εσωτερικά από την αρμόδια Διεύθυνση, με αποτέλεσμα η όλη διαδικασία να στερείται αντικειμενικότητας.
 4. Η βαρύτητα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής των αναγκαίων και των πρόσθετων προσόντων των υποψηφίων δεν είναι ποσοτικοποιημένη. Ήτοι, σε περίπτωση που αρκετοί υποψήφιοι καλύπτουν τις προϋποθέσεις,  η επιλογή τους θα γίνει μέσω συνέντευξης, χωρίς να  διευκρινίζεται ποιος θα τη διενεργήσει, τι θα κρίνει και βάσει ποιας μεθοδολογίας, και τι συντελεστή βαρύτητας θα φέρει στην όλη διαδικασία επιλογής, γεγονός που πλήττει την αξιοπιστία και τη διαφάνεια της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
 5. Ορισμένα από τα επιθυμητά προσόντα είναι εντελώς φωτογραφικά, όπως οι αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις στον Εσωτερικό Έλεγχο, τις οποίες σχεδόν κανένας εργαζόμενος δεν διαθέτει αν δεν ανήκει στη συγκεκριμένη Διεύθυνση.
 6. Πολλά ερωτηματικά δημιουργεί η ανάγκη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου για τέσσερεις (4) Αναλυτές Προγραμματιστές(ΑΤΜ1), όταν όλη  η Εταιρεία έχει ζητήσει για να στελεχώσει  τις οργανωτικές μονάδες της και κυρίως τη Διεύθυνση Πληροφορικής   (μέσω της προκήρυξης 1Κ/18 του ΑΣΕΠ), 5 άτομα κατηγορίας (ΑΤΜ1) και τρείς (3) της κατηγορίας (ΑΡΜ2).
 7. Είναι αντιφατικές μεταξύ τους οι ταυτόχρονες απαιτήσεις πενταετούς προϋπηρεσίας εκτός ΕΥΔΑΠ και επαρκούς γνώσης της Εταιρείας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούνται και όροι αιφνιδιαστικού αποκλεισμού, αφού οι εργαζόμενοι πριν, κατά, αλλά και μετά την πρόσληψή τους ούτε γνώριζαν αλλά και ούτε μπορούσαν να προβλέψουν ότι η εσωτερική εξέλιξή τους θα μπορούσε να εξαρτηθεί από προσόν το οποίο κατά τον χρόνο πρόσληψης δεν είχαν, αλλά και δε θα μπορούσαν ποτέ αντικειμενικά να αποκτήσουν μετέπειτα, καθώς δεν υφίσταται (όπως λ.χ. στα ακαδημαϊκά προσόντα) δυνατότητα παράλληλης απόκτησής τους.

Αναφέρουν, τέλος, τα εξής: «Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε πως πρώτα πρέπει η Διοίκηση να ορίσει την οργανογραμματική δομή που είναι συμβατή με τους εταιρικούς στόχους και τα επιχειρησιακά της σχέδια και στη συνέχεια να ακολουθήσει  η διαδικασία στελέχωσης του οργανογράμματος με τον τρόπο που θα επιλεγεί, τηρώντας πάντα τον Κανονισμό Προσωπικού και του όρους των ΣΣΕ, την αντικειμενικότητα, την αξιοκρατία και τη διαφάνεια. Καλούμε τη Διοίκηση  να αποσύρει την  υποβολή πρόσκλησης ενδιαφέροντος γιατί αφενός πρόκειται για μία φωτογραφική   διαδικασία για κάποιες ειδικότητες εργαζομένων η οποία  μόνο αντικειμενική δεν μπορεί να θεωρηθεί και αφετέρου είναι αποσπασματική για τη  συνολική λειτουργία της Εταιρείας.»

Στις 30.10.2020, ο Σύλλογος Μηχανικών Π.Ε. & Τ.Ε. ΕΥΔΑΠ χαρακτηρίζει την πρόσκληση «καταχρηστική, προσβλητική και φωτογραφική για τις ειδικότητες Μηχανικών ΠΕ & ΤΕ» και απαιτεί «να αποσυρθεί άμεσα από τη Διοίκηση.» Θεωρούν, μάλιστα, απαράδεκτα τα εξής:

 1. Τον αποκλεισμό κατηγοριών και ειδικοτήτων Μηχανικών που έχουν τυπικά και ουσιαστικά δυνατότητα ελέγχου και αξιολόγησης διαδικασιών ποιότητας.
 2. Τον αποκλεισμό διευθυντικών στελεχών του κλάδου τους, με σημαντική εμπειρία και ενεργή συμμετοχή στη διαμόρφωση και υλοποίηση διαδικασιών, επιχειρησιακών λειτουργιών και δραστηριοτήτων της ΕΥΔΑΠ (Business Plan, κ.ά.).
 3. Την κρίση Μηχανικών από άτομα ειδικοτήτων άσχετων με το αντικείμενο, ιδίως δε κατά παρέκβαση του νέου κανονισμού λειτουργίας της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.
 4. Η κατάχρηση της εξαίρεσης ειδικοτήτων Μηχανικών, ειδικά σε μια εσωτερική διαδικασία, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά δεδομένου ότι όλες οι Διευθύνσεις της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. έχουν ενημερωθεί από την Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών για το Π.Δ. 99/2018 που αφορά στην «Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα», και στο οποίο καθορίζονται οι κοινές δραστηριότητες μηχανικής και τα επαγγελματικά δικαιώματα κάθε ειδικότητας.

Η Συντονιστική Επιτροπή σε ανακοίνωσή της (26.10.2020) καταγγέλλει ότι «η αναφερόμενη διαδικασία μόνο ανοιχτή δεν είναι καθώς οριοθετεί τις επιλογές με τρόπο φωτογραφικό και αντιδημοκρατικό.» Κατόπιν, απευθύνει στη Διοίκηση τα εξής εύλογα ερωτήματα:

 1. Πόσοι εργαζόμενοι έχουν αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις στον εσωτερικό έλεγχο αν δεν ανήκουν σε αυτόν;
 2. Πόσοι εργαζόμενοι έχουν ταυτόχρονη πιστοποιημένη γνώση οικονομικών, διοικητικών, τεχνικών πληροφορικής, οργάνωσης & διαχείρισης κινδύνων;
 3. Πόσοι εργαζόμενοι έχουν πιστοποιήσεις στη στατιστική και την ανάλυση δεδομένων ταυτόχρονα με όλα τα παραπάνω;
 4. Γιατί εξαιρούνται ειδικότητες Μηχανικών ΠΕ & ΤΕ;
 5. Γιατί αποκλείονται διευθυντικά στελέχη που διαθέτουν σημαντική εμπειρία;
 6. Πώς θα αξιολογηθούν στελέχη της εταιρείας για τις ικανότητες τους στη διοίκηση, στις πρακτικές διακυβέρνησης, στον επαγγελματισμό όπως υπαγορεύεται από τα Διεθνή πρότυπα εσωτερικού ελέγχου καθώς και στις ικανότητες επικοινωνίας, από τη διευθύντρια εσωτερικού ελέγχου που όπως φαίνεται δεν διαθέτει το βασικό τυπικό προσόν για την διατήρηση της θέσης της;

Ιδίως για το τελευταίο αυτό ζήτημα, και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΥΔΑΠ, κ. Γ. Αλεξανδράκης, σε επιστολή του (04.11.2020) προς την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου ΕΥΔΑΠ αναφέρει σχετικά: «ανακύπτει ένα ιδιαίτερα κρίσιμο και ουσιαστικό ζήτημα που άπτεται του κατά πόσο η Διευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου διαθέτει το βασικό απαιτούμενο τίτλο σπουδών για την διατήρηση της θέσης της. Με το νέο κανονισμό εσωτερικού ελέγχου που πρόσφατα εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΕΥΔΑΠ απαιτείται τίτλος ανώτατης οικονομικής ή τεχνικής/ τεχνολογικής σχολής κ.α. Επίσης και από την πρόσκληση ενδιαφέροντος της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. για τη θέση του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου προκύπτει ότι τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου του εποπτεύοντος οργάνου είναι πτυχίο πανεπιστήμιου οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης.[1] Η κατοχή́ μεταπτυχιακού́ τίτλου (MBA, MSc) όπως και στην περίπτωση της ΕΥΔΑΠ θεωρείται επιπρόσθετο προσόν για τη θέση και όχι βασικό. Όπως άριστα γνωρίζετε, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου υποστηρίζει το Διοικητικό́ Συμβούλιο και τη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, στην άσκηση των καθηκόντων τους και στην επίτευξη των στόχων που έχουν προσδιοριστεί μέσω ελέγχων της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών και λειτουργιών των οργανωτικών μονάδων της ΕΥΔΑΠ, καθώς και  μέσω ελέγχων εφαρμογής αποτελεσματικών συστημάτων και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και εταιρικής διακυβέρνησης. Επειδή έχουν υπάρξει επιστολές διαμαρτυρίας σχετικά με τα ανωτέρω προς το υπουργείο, το τεχνικό επιμελητήριο αλλά και αναφορές για διαμαρτυρίες προς την επιτροπή κεφαλαιαγοράς και την ΕΕΣΥΠ, παρακαλώ όπως με διαβεβαιώσετε ως επικεφαλής της επιτροπής ελέγχου που εποπτεύει τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου ότι δεν συντρέχει οποιοδήποτε ζήτημα.»

Τέλος, η ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ σε δελτίο τύπου της (03.11.2020) θέτει επιπλέον ζητήματα, αφού αναφέρεται σε «διαδικασία διάλυσης και απαξίωσης του υγειονομικού μας, που επιχειρείται με την πρόσληψη συμβούλων μετά από τις κατευθύνσεις του Εσωτερικού Ελέγχου» και ζητά άμεσα «να ανακληθεί η πρωτοφανής και προσβλητική απόφαση αποπομπής των 4 συναδέλφων ελεγκτών από την Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.»

Καμία απάντηση δεν έχει μέχρι σήμερα δοθεί στις έγγραφες καταγγελίες και στα επανειλημμένα αιτήματα, με αποτέλεσμα να λιμνάζει μια απαράδεκτη κατάσταση η οποία δεν τιμά τη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ, σπιλώνει τον οργανισμό, και εγείρει ζητήματα απαράδεκτης αδιαφάνειας και εγκαθίδρυσης διακριτικής μεταχείρισης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάσθε:

Πότε και πώς προτίθεστε να ενεργήσετε σχετικά με τις προαναφερθείσες καταγγελίες;

Η ερωτώσα Βουλευτής

                                                                                                                         Αγγελική Αδαμοπούλου

                                                                                                                      Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25

[1] https://www.hcap.gr/wp-content/uploads/2020/01/Request-for-Interest_HCAP_InternalAudit_gr_final10012020.pdf.

(Πρόσκληση εκδήλωση Ενδιαφέροντος για τη θέση του διευθυντή εσωτερικού ελέγχου της ΕΕΣΥΠ Α.Ε.)

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ