Σκούπα ιδιωτικοποίησης σε ΔΕΚΟ και Α.Ε. του Δημοσίου

0
78

Mε ένα νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, που έχει -κατά τα πρωθυπουργικά πρότυπα- «σαρωτικό» χαρακτήρα, η κυβέρνηση επιβάλλει κανόνες του ιδιωτικού τομέα στη λειτουργία των Ανώνυμων Εταιρειών (Α.Ε.) του Δημοσίου και στις πάλαι ποτέ ΔΕΚΟ, ιδιαίτερα του τομέα των μεταφορών, προαναγγέλλοντας εμμέσως πλην σαφώς την ιδιωτικοποίησή τους με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών. Το νομοσχέδιο έχει όλα τα χαρακτηριστικά «διευθέτησης εκκρεμοτήτων» σε προεκλογικό χρόνο και προετοιμασίας του εδάφους για πιθανή ιδιωτικοποίηση ΔΕΚΟ των μεταφορών εν ευθέτω χρόνω, η οποία προς το παρόν προαναγγέλλεται ως δικαιοδοσία του υπουργού Οικονομικών…

Το σάλπισμα ιδιωτικοποίησης άνευ φραγμών δίνεται στο κεφάλαιο Γ, Αρθρο 25, Αξιοποίηση Συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες, απερίφραστα και με τα κατάλληλα λόγια:

«Ο υπουργός Οικονομικών μπορεί με απόφασή του να αξιοποιεί τις πάσης φύσεως κινητές αξίες που έχουν περιέλθει στο ελληνικό Δημόσιο […] δύναται να α) εκποιεί ελευθέρως, είτε κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους λοιπούς μετόχους ή οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο, είτε κατόπιν προτάσεώς του, μετοχές που κατέχει σε ανώνυμες εταιρείες μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο αξιών, β) εκποιεί μετοχές που κατέχει σε εταιρείες που είναι υπό εκκαθάριση, ανεξαρτήτως ποσοστού συμμετοχής».

Αυτό το πνεύμα εκποιήσεων άνευ φραγμού και ορίου θα ήταν μάλλον λάθος να αποδοθεί απλώς σε ενθουσιώδη νεοφιλελευθερισμό: πιθανότατα προαναγγέλλει συγκεκριμένο «έργο».

ΣΤΑΣΥ, ΟΑΣΑ, ΟΣΥ

Η «καμπάνα» χτυπά για τις ανώνυμες εταιρείες του Δημοσίου στον τομέα των μεταφορών, που αποτελούν θυγατρικές της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.).

Οπως έχει δείξει η πείρα, της καθαυτό ιδιωτικοποίησης (με την εκχώρηση του μετοχικού ποσοστού/ιδιοκτησίας σε ιδιώτες) προηγείται η έμμεση ιδιωτικοποίηση ώς το σημείο η δημόσια ιδιοκτησία να αποτελεί απλό κέλυφος χωρίς περιεχόμενο. Ετσι με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εισάγονται σαρωτικά τα «ήθη» του ιδιωτικού τομέα στις Α.Ε. του Δημοσίου που ανήκουν στην ΕΕΣΥΠ. Και επειδή τα πιο «ζουμερά» στοιχεία των νομοσχεδίων είναι οι διατάξεις που καταργούνται, εκεί βρίσκεται όλη η ουσία του νομοσχεδίου:

 Καταργούνται οι βασικότερες διατάξεις του ν. 3429/2005 για το πλαίσιο λειτουργίας των ΔΕΚΟ (έλεγχος Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, έλεγχος από τον εποπτεύοντα υπουργό, εφαρμογή δημόσιου λογιστικού, υποχρεώσεις ΔΕΚΟ). Ολα αυτά είναι πλέον «δυσλειτουργικά» και -κυρίως- απωθούν τους «επενδυτές». Ουσιαστικά καταργούνται όλες οι διατάξεις που όριζαν τον δημόσιο έλεγχο και την εποπτεία του κράτους στις δημόσιες επιχειρήσεις (έγκριση των στρατηγικών σχεδίων, του προϋπολογισμού, των συλλογικών συμβάσεων και υπογραφή, έγκριση προσλήψεων, κρατική επιχορήγηση μέσω κρατικού προϋπολογισμού σε περίπτωση που χρειάζεται κ.λπ.).
 Καταργούνται οι διατάξεις για προσλήψεις προσωπικού σύμφωνα με τον νόμο για τις ΔΕΚΟ.
 Καταργείται η μονιμότητα των υπαλλήλων τους.
 Εισάγεται η… ασυδοσία στη σύναψη δημόσιων συμβάσεων και στην πολιτική προμηθειών για όλες τις θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ. Ετσι οι συμβάσεις και προμήθειες θα γίνονται πλέον με απευθείας αναθέσεις και χωρίς διαγωνισμούς μέχρι του κατώτατου ορίου των 5,38 εκατ. ευρώ. Το «πάρτι» αναμένεται οργιώδες…

ΜΟΔ και ΕΡΤ

Για τις ΜΟΔ και ΕΡΤ (που το 2014 ήταν οι δύο υποψήφιες για κατάργηση κατ’ απαίτηση των δανειστών και τελικά ο Σαμαράς επέλεξε την ΕΡΤ), που δεν έχουν άξιο λόγου αντικείμενο οικονομικής δραστηριότητας και δεν μπορούν να ιδιωτικοποιηθούν ευθέως, σχετικές είναι οι διατάξεις του νομοσχεδίου που αφορούν θέματα διοίκησης και συγκεκριμένα η δυνατότητα επιλογής διευθυντών εκτός προσωπικού (από την αγορά) και με αμοιβές των οποίων το ύψος θα καθορίζεται από τη Γ.Σ./Δ.Σ., εκτός δημόσιου λογιστικού και χωρίς πλαφόν. Το «πάρτι» περιλαμβάνει επίσης golden boys και girls…

Και… οίκος αξιολόγησης για ΔΕΚΟ

Το οικονομικό «χάλι» των ΔΕΚΟ, που υπήρξε πάντοτε ασφαλές τεκμήριο για την «ανάγκη» ιδιωτικοποίησής τους και συχνότατα κατασκευάζεται, θα πιστοποιεί στο εξής ο… οίκος αξιολόγησης της πιστοληπτικής τους ικανότητας που συγκροτείται βάσει διατάξεων του νομοσχεδίου! Το ζήτημα αυτό άπτεται της δημόσιας χρηματοδότησης των ΔΕΚΟ αλλά και του δανεισμού τους.

Υπενθυμίζεται ότι με τον πρόσφατο νόμο για τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους ο ΟΔΔΗΧ ορίστηκε ως ο «συστημικός διαχειριστής» των ρευστών διαθεσίμων του Δημοσίου που είναι κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος (θα προβαίνει σε διαχειριστικές πράξεις επ’ αυτών και θα ορίζει το ελάχιστο ύψος τους) και του ανατέθηκε ρόλος συμβούλου όσον αφορά τον δανεισμό των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.