«Μανιφέστο για το Νερό» – Δημόσια δέσμευση αρχών και υποχρεώσεων

Το «ΣΕΚΕΣ για Δημόσια ΕΥΔΑΠ στην υπηρεσία της κοινωνίας», δημοσιοποιούμε την δέσμευσή μας για μια δημόσια, ενοποιημένη και συμμετοχική, διαχείριση του αστικού κύκλου νερού στην Αττική, μέσω του παρόντος Μανιφέστου. Δεσμευόμαστε να σεβόμαστε, να διεκδικούμε, να αγωνιζόμαστε και να εφαρμόζουμε τις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές, όπως και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές, ώστε η προαναφερόμενη δημόσια, ενοποιημένη και συμμετοχική διαχείριση (όπως και άλλες μορφές διαχείρισης προσανατολισμένες στην ενστάλαξη αισθήματος ευθύνης και στην αναγνώριση του δικαιώματος των πολιτών να αποφασίζουν) να γίνει πραγματική και αποτελεσματική.

Θεωρούμε το «ΣΕΚΕΣ για Δημόσια ΕΥΔΑΠ στην υπηρεσία της κοινωνίας» κομμάτι του πανελλαδικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου κινήματος πολιτών, κοινωνικών και συνοικιακών οργανώσεων, συνδικάτων, ιδρυμάτων, πολιτικών κομμάτων και άλλων οργανισμών, κινημάτων και συλλογικοτήτων που υιοθετούν παρόμοιο πλαίσιο αρχών και δεσμεύονται στην ίδια κατεύθυνση.

Θεμελιώδεις αρχές και υποχρεώσεις.

 1. Θεωρούμε το δικαίωμα στο νερό ως ένα οικουμενικό και ουσιαστικό ανθρώπινο δικαίωμα. Η διαθεσιμότητα και η ατομική και συλλογική πρόσβαση στο πόσιμο νερό πρέπει να εγγυώνται ως αναφαίρετα και απαραβίαστα δικαιώματα για όλους. Το νερό είναι ένας περιορισμένος και ουσιαστικός φυσικός πόρος για την ζωή όλων των ανθρώπων και ως εκ τούτου θα πρέπει να ρυθμίζεται με βάση τα κριτήρια της αποτελεσματικότητας και της αλληλεγγύης, θεμελιωμένες στις αρχές της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης. Κατά συνέπεια στηρίζουμε το ψήφισμα A/RES/64/292, της 28/07/2010, εγκεκριμένο ομόφωνα από την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία αναγνωρίζει ότι «το δικαίωμα στο πόσιμο νερό και στην αποχέτευση είναι ένα ουσιαστικό ανθρώπινο δικαίωμα για την πλήρη πραγμάτωση της ζωής και την άσκηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.» Δυνάμει του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό, η διαχείριση των υποδομών ύδρευσης πρέπει να γίνεται στην βάση του κριτηρίου της ίσης κοινωνικής μεταχείρισης στην τιμολογιακή πολιτική. Γι’ αυτό τον σκοπό θα πρέπει να υπάρχει εγγύηση για έναν κατ’ ελάχιστον εφοδιασμό με νερό και η δέσμευση για συνεχή παροχή αυτής της ποσότητας σε περίπτωση, κοινωνικά δικαιολογημένης, μη πληρωμής (έλλειψη χρημάτων).
 2. Ενθαρρύνουμε τη συνέργεια μέσω προγραμμάτων συνεργασίας στον τομέα των υδάτινων πόρων με την υποστήριξη των δημοσίων οργανισμών διαχείρισης των υπό ανάπτυξη χωρών, μέσω συμπράξεων δημοσίου-δημοσίου, που θα προσφέρουν πόρους και μια τεχνική υποστήριξη σε κοινότητες που έχουν ανάγκη. Ενθαρρύνουμε επίσης, μέσω της συγκρότησης συνεργαζόμενων δομών σε όλη τη χώρα, τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τους περιφερειακούς και δημοτικούς οργανισμούς διαχείρισης του κύκλου του νερού, βάση των αρχών της αλληλεγγύης και της αμοιβαιότητας, μακριά από ιδιωτικά συμφέροντα και «μπίζνες».
 3. Αναγνωρίζουμε ότι οι υπηρεσίες παροχής ύδρευσης και αποχέτευσης αποτελούν κομμάτι ενός αστικού ολοκληρωμένου κύκλου του οποίου η διαχείριση είναι αδιάσπαστη. Κατά συνέπεια πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο να εγκατασταθεί ένα ολοκληρωμένο μοντέλο το οποίο θα προσφέρει μια ενιαία διαχείριση επί των παρεχόμενων υπηρεσιών όπως επίσης και επί των οικοσυστημάτων εκείνων όπου διενεργείται η πρόσληψη και η εκκένωση υδάτων και αποχέτευσης.
 4. Θεωρούμε το νερό, τα ποτάμια, τους υδροφόρους ορίζοντες, τις λίμνες και τους υγροβιότοπους ως έναν δημόσιο πόρο που δεν μπορεί ν’ αποτελεί αντικείμενο οικειοποίησης για ιδιωτικούς λόγους. Επιζητούμε ένα μη κερδοσκοπικό μοντέλο δημόσιας διαχείρισης του νερού που όντας ένα μοντέλο γενικού συμφέροντος θα σέβεται από μια κοινωνική και οικολογική άποψη τα δικαιώματα των πολιτών. Πιστεύουμε ότι μπορούν και πρέπει να προσφερθούν δημόσιες υπηρεσίες μέσω μιας δημόσιας διαχείρισης ή άλλων μορφών συλλογικής διαχείρισης που θα εκπληρώνουν απαιτητικές νόρμες ποιότητας και αποτελεσματικότητας και θα στηρίζονται στην υπευθυνότητα, τη συμφωνία και τη συμμετοχή των εργαζομένων που παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες,  εγγυώμενοι παράλληλα μια διαφανή και συμμετοχική διαχείριση. Πιστεύουμε ότι ούτε η κοινωνία, χωρίς τους εργαζόμενους στον κύκλο του νερού, μπορεί να διασφαλίσει  μια δημόσια διαχείριση και λειτουργία, ούτε οι εργαζόμενοι, χωρίς την κοινωνία, μπορούν να εξασφαλίσουν το δημόσιο χαρακτήρα και τη δημόσια ιδιοκτησία του κύκλου του νερού.  Εκ τούτου, δηλώνουμε ρητά ότι, θα ενεργήσουμε ούτως ώστε η ιδιοκτησία της ΕΥΔΑΠ να γίνει εκατό τοις εκατό δημόσια, απαγορεύοντας την πρόσβαση σ’ αυτή σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.
 5. Στηρίζουμε το δικαίωμα των τοπικών κοινωνιών να έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των δικτύων και εγκαταστάσεων ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης στη βάση των αρχών και κριτηρίων που προαναφέρθηκαν. Εκτιμούμε ότι οι πηγές (επίγειες-υπόγειες) νερού, οι ταμιευτήρες(φυσικοί-τεχνητοί) και η κατανομή και οι χρήσεις των νερών σε περιφερειακό-εθνικό και διεθνικό επίπεδο πρέπει να διαχειρίζονται συνδυασμένα, με κεντρικά σχέδια, αλλά και με τοπική ευθύνη και υπευθυνότητα, στη βάση των αρχών της αλληλεγγύης, της συνεργασιμότητας και της αποτελεσματικότητας.
 6. Διατυπώνουμε την άποψη  σύμφωνα με την οποία η διαχείριση του κύκλου του νερού μπορεί και πρέπει να είναι ένα σημαντικό πεδίο για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την διατήρηση εκείνων που ήδη υπάρχουν.  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις σημερινές συνθήκες, πρέπει πρωτίστως να εξαλειφθεί η επισφάλεια των εργασιακών σχέσεων και της ανασφάλειας στους χώρους εργασίας. Η διοίκηση, σε συνεργασία με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις θα πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν σταθερές, ασφαλείς και ποιοτικές συνθήκες εργασίας, τόσο όσον αφορά τους μόνιμους εργαζόμενους όσο και τους εργαζόμενους ιδιωτών που συνεργάζονται σε έργα του κύκλου του νερού. Τα δικαιώματα των εργαζομένων που συμμετέχουν στην διαχείριση του αστικού κύκλου του νερού θα πρέπει να εξασφαλίζονται πλήρως. Θα δοθούν οι απαραίτητοι μηχανισμοί στους εργαζομένους ούτως ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην διαχείριση και την διαμόρφωση των πολιτικών εξυπηρέτησης των εργατικών συμφερόντων. Η προστασία της εργασίας για το προσωπικό που μετακινείται από μια ιδιωτική εταιρία (ή μεικτή εταιρεία) προς μια εταιρεία που μετατρέπεται, ή καθίσταται ουσιαστικά, δημόσια θα είναι προτεραιότητα.
 7. Θα επιβλέπουμε ούτως ώστε η διοίκηση και οι αρχές να σεβαστούν τις βασικές κατευθύνσεις του παρόντος Μανιφέστου, σχετικά με τον κύκλο του νερού της Αττικής, στους τρεις παρακάτω τομείς:
  • Περιβαλλοντολογικό/Οικολογικό
  • Οικονομικό.
  • Κατασκευαστικό/Διαχειριστκό.
  • Παράλληλα θα αποπειράται η εφαρμογή των πιο αποτελεσματικών υφιστάμενων τεχνολογιών.
 8.  Θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ούτως ώστε, ενώ η ΕΥΔΑΠ θα είναι ένας υγιής οικονομικά οργανισμός, τα έσοδα, από την τιμόλογηση παροχής ύδατος και αποχέτευσης που ισχύουν για τους καταναλωτές, όπως και τα έσοδα που απορρέουν από υπενοικίαση ή δικαίωμα εκμετάλλευσης  δημοσίων υδραυλικών υποδομών, επιδοτήσεων, επισύναψης δανείων ή άλλων μέσων, που σχετίζονται με το κύκλο του νερού, θα προορίζονται για την κάλυψη των εξόδων από την παροχή των ως άνω υπηρεσιών, χωρίς οικονομικό κέρδος.
 9.  Εντούτοις, επειδή πιστεύουμε πως τα παραπάνω δεν είναι αρκετά για να εγγυηθούν μια δημόσια διαχείριση, θα προωθήσουμε νέες μεθόδους κοινωνικού ελέγχου και συμμετοχικής δημοκρατίας ούτως ώστε να διασφαλίσουμε μια διαφανή, ενεργητική και αποτελεσματική συμμετοχή των πολιτών. Κατά συνέπεια στηρίζουμε ένα μοντέλο διαχείρισης στο οποίο η ΕΥΔΑΠ θα είναι υπεύθυνη για τις αποφάσεις και τις πράξεις της, τόσο απέναντι στις δημόσιες αρχές από τις οποίες εξαρτάται όσο και έναντι των πολιτών. Θα επιβλέπουμε ώστε η πρόσβαση των πολιτών στις βασικές πληροφορίες σχετικά με τον αστικό  κύκλο του νερού να είναι εγγυημένες και αυτό διαμέσου πολλαπλών μέσων.
 10.  Δεσμευόμαστε υπέρ της προώθησης του νερού της βρύσης και της δημιουργίας ενός σημαντικού δικτύου κρουνών πόσιμου νερού (δημόσιες βρύσες).
 11.  Τέλος, δεσμευόμαστε να κάνουμε κάθε τι το αναγκαίο ούτως ώστε οι υπάρχοντες νόμοι και κανονισμοί (κανονισμοί ύδρευσης, αποχέτευσης, ΧΥΚ,  διατάξεις κλπ) να προσαρμοστούν στις δεσμεύσεις του παρόντος Μανιφέστου και ειδικότερα όλων αυτών που αφορούν την αποτελεσματική εφαρμογή του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό. Γι’ αυτό τον σκοπό, θα απαγορευτεί η δυνατότητα διακοπής διανομής νερού και αποχέτευσης λόγω μη πληρωμής, σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας.

 ΚΑΛΕΣΜΑ

Καλούμε εργαζόμενους, συνταξιούχους, νέους και πολίτες, επιστημονικούς φορείς, συνδικαλιστικά όργανα (ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ, σύλλογοι), συλλογικότητες και κινήματα που δρουν για το Νερό να υιοθετήσουν και να παλέψουν για το «Μανιφέστο για το Νερό».

Καλούμε την κυβέρνηση, τις περιφέρειες, τους δήμους, τις διοικήσεις ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και τοπικών ΔΕΥΑ, να δεσμευτούν στην εφαρμογή πολιτικών που θα  υλοποιούν το «Μανιφέστο για το Νερό».

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΚΕΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΥΔΑΠ

x Shield Logo
This Site Is Protected By
The Shield →