Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ: Έγκριση πρόσληψης πρόσθετου τακτικού προσωπικού 145 ατόμων επιλαχόντες των προκηρύξεων 1Κ/2018 και 4Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην 1377° Συνεδρίασή του, της 5ης Αυγούστου 2020, αφού
έλαβε υπόψη του:
α. Την από 31.07.2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού,
β. Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. κ. Χαράλαμπου
Σαχίνη,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την υποβολή αιτήματος προς την Επιτροπή της υπ’ αριθ. 33/2006 Π.Υ.Σ. για έγκριση
πρόσληψης εκατόν σαράντα πέντε (145) ατόμων από τους πίνακες επιλαχόντων των
Προκηρύξεων 1Κ/2018 και 4Κ/2018 του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα εκατόν δεκαπέντε (115)
άτομα από την Προκήρυξη 1 Κ/2018 και τριάντα (30) άτομα από την Προκήρυξη 4Κ/2018.
Την ένταξη ποσού ύψους 4.278.695,82 € περίπου στον Προϋπολογισμό έτους 2021,
ως εξής:

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Eυχές για το 2021

ΣΧΟΛΙΑ

Δώστε το σχόλιό σας
Please enter your name here