Παρασκευή, 9 Ιουνίου, 2023

Αλεξανδράκης Γιώργος (Εκπρόσωπος Εργαζομένων Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ ) – Ενημερωτικό Δελτίο

Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ
Αλεξανδράκης Γιώργος
Τηλ. Επικοινωνίας : 6941 581569
Email: gealex@eydap.gr, alexandrakisg@yahoo.gr
Αθήνα, 18.12.2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Συναδέλφισσες & συνάδελφοι 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ και εκφράζοντας  πάντα την πλευρά των εργαζομένων, έχω συμβάλει καθοριστικά στην επίλυση μια σειράς αφενός αιτημάτων που αφορούν τους εργαζόμενος και αφετέρου προβλημάτων που θα βελτιώσουν την εν γένει λειτουργία της ΕΥΔΑΠ.

Στήριξα με τη θετική μου ψήφο κάθε θέμα που έκρινα ότι ήταν προς όφελος των συμφερόντων της ΕΥΔΑΠ,  των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου όπως:

Για τους εργαζόμενους 

 • Απαλλαγή ασφαλισμένων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. από υπερβάσεις δαπανών υγειονομικής περίθαλψης έτους 2016, με την απόφαση 19471 / 13.12.2017.
 • Παροχή διατακτικών τροφής για το προσωπικό της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την απόφαση 19458 / 6.12.2017.
 • Έγκριση επικαιροποιημένης Πολιτικής Υγείας και Ασφάλειας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την απόφαση 19462/13.12.2017.
 • Επικύρωση της υλοποίησης των αποφασισθέντων από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ως αυτά αναφέρονται στο υπ’ αριθ. 2017-02/15.11.2017 Πρακτικό του, με την απόφαση 19457/6.12.2017.
 • Πρόσληψη εβδομήντα (70) ΥΕ εργατών μέσω Α.Σ.Ε.Π., με την απόφαση 19430 / 22.11.2017(Οριστικοποίηση του ποσοστού κάλυψης ανά φύλο,90 % άνδρες & 10 % γυναίκες).
 • Δωροεπιταγές Χριστουγέννων για τα παιδιά των εργαζομένων και αύξηση ορίου ηλικίας δικαιούχων από τα 12 στα 14 έτη, με την απόφαση 19354 / 25.10.2017.
 • Ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού, διεθνή, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.5644, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών προγράμματος ομαδικής ασφάλισης των εργαζομένων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την απόφαση 19353 / 18.10.2017 & Κάλυψη ασφαλιστικών παροχών εργαζομένων Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., βάσει του ισχύοντος μέχρι 31.10.2017 Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου, με την απόφαση 19397 / 1.11.2017.
 • Σύναψη σύμβασης συνεργασίας της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. με την Ιδιωτική Γενική Κλινική «ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ-Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ ΑΕ», με την απόφαση 19338 / 4.10.2017.
 •  Άδεια λειτουργίας Κέντρου δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την απόφαση 19336 / 4.10.2017.
 • Μετάταξη εργατών της Κατηγορίας ΕΤ2 του Κλάδου ΕΤ στην Κατηγορία ΕΤ1 του ίδιου Κλάδου μετά από πραγματική εργασία εργάτη οκτώ (8) ετών, με την απόφαση 19335 / 4.10.2017.
 • Έγκριση σπουδαστικού δανείου έτους 2017-2018 σε φοιτητές παιδιά εργαζομένων, με την απόφαση 19326 / 27.09.2017.
Για το Κοινωνικό Σύνολο,
 • Διευθέτηση οφειλών των ευπαθών ομάδων που εντάχθηκαν στις ρυθμίσεις του Ν.4389/2016 (δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης-ΚΕΑ) και είναι δικαιούχοι του Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την απόφαση 19352 / 11.10.2017.
 • Εξάμηνη πρακτική άσκηση φοιτητών των ΑΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το έτος 2018, με την απόφαση 19449 / 29.11.2017.
 • Ρύθμιση οφειλών σε εκατό (100) ισόποσες μηνιαίες δόσεις για την παροχή με κωδικό 793824, με την απόφαση 19334 / 4.10.2017.
 • Χορηγία ηλεκτρονικών υπολογιστών με αντίστοιχες οθόνες και εκτυπωτές σε σχολεία της Αττικής, με την απόφαση 19327 / 27.9.2017.
Για τη λειτουργία της ΕΥΔΑΠ,
 • Έγκριση των επικαιροποιημένων Κανονισμών: α) Λειτουργίας Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και β) Επιτροπής Ελέγχου Δ.Σ., με την απόφαση 19412 / 8.11.2017.(Επισυνάπτονται οι παρατηρήσεις μου που έγιναν σχεδόν στο σύνολο τους αποδεκτές)
 • Μετακίνηση της Υπηρεσίας Καταμέτρησης και Ελέγχου Καταναλώσεων ως έχει, από την Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών που υπάγεται σήμερα στη Διεύθυνση Διαχείρισης Εσόδων και Απαιτήσεων, με την απόφαση 19401 / 1.11.2017.
 • Συμβιβαστική επίλυση όλων των διαφορών που απορρέουν από την σύμβαση με τίτλο «Κατασκευή αντιπλημμυρικού φράγματος Ραπεντώσας στην περιοχή του Μαραθώνα Αττικής», με την καταβολή στην ανάδοχο του ως άνω έργου εταιρεία «ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε.», με την απόφαση 19339 / 6.10.2017.(Επιλύθηκε μια μακροχρόνια δικαστική διαμάχη προς όφελος της ΕΥΔΑΠ)
 • Συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την απόφαση 19324 / 27.09.2017 & Συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την απόφαση 19323 / 27.09.2017.
 • Μεταφορά ποσού 110.000,00 € από τον λογαριασμό 64.08.91 στον λογαριασμό 11.00 της Υπηρεσίας Ενεργειακής Πολιτικής για προμήθεια και εγκατάσταση λαμπτήρων LED σε κτήρια της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την απόφαση 19313 / 27.09.2017.(Πρωτοβουλία για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της ΕΥΔΑΠ που θα αποφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη)
Καταψήφισα :
 • Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης για τη διενέργεια Διαγωνισμού σύναψης «Συμφωνίας-Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών υποβοήθησης και υποστήριξης στην είσπραξη των πάσης φύσεως λογαριασμών της ΕΥΔΑΠ », δεν έχει εκδοθεί ακόμη ο αριθμός απόφασης την 13.12.2017.Αιτιολογία : (Εκχώρηση αντικειμένου & πρόσληψη εργαζομένων με ευέλικτες μορφές εργασίας)
 • Πρακτικό αξιολόγησης οικονομικής προσφοράς για τον ανοικτό διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό Δ.5123, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης εγκαταστάσεων-κτιρίων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε, με την απόφαση 19348/ 11.10.2017 Αιτιολογία : (Εκχώρηση φύλαξης σε Εργολάβους)
 • Έγκριση διενέργειας δημόσιου, ανοικτού, μειοδοτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την παροχή υπηρεσιών Γραμματειακής Υποστήριξης, με την απόφαση 19391/ 1.11.2017.Αιτιολογία : (Εκχώρηση αντικειμένου & πρόσληψη εργαζομένων με ευέλικτες μορφές εργασίας)
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου της εργολαβίας Ε.830, με αντικείμενο «Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης και βελτίωση υφισταμένου δικτύου σε περιοχές αρμοδιότητας του τομέα Ηρακλείου», με την απόφαση 19363/ 25.10.2017.Αιτιολογία : (Η συγκεκριμένη εργολαβία παρουσίαζε σημαντικές καθυστερήσεις και αυξημένες δαπάνες για την αρχαιολογία)
 • Χρονική παράταση της σύμβασης 171448719-3 (Δ.3564) με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση 40.000 ταχυμετρικών υδρομετρητών σε περιοχές του Τομέα Αθήνας», με την απόφαση 19438 / 29.11.2017.Αιτιολογία : (Η Γενική Διεύθυνση Δικτύου Ύδρευσης προχώρησε σε προμήθεια 40.000 μετρητών χωρίς να έχει προβλέψει για ποιες περιοχές προορίζονται, το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για την τοποθέτηση τους & τις ιδιαιτερότητες για την τοποθέτηση τους (παλαιά φρεάτια κτλ.)
 • Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των εργασιών του έργου της εργολαβίας Ε.742, με αντικείμενο «Επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης και βελτίωση υφισταμένου δικτύου σε περιοχές ευθύνης Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., Τμήμα ΙΙ», με την απόφαση 19446 / 29.11.2017.Αιτιολογία : (Παρουσίαζε σημαντικές καθυστερήσεις σε όλα του τα στάδια και παραλαμβάνεται 12 χρόνια μετά την περαίωση του)
 • Έγκριση: α) 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου της εργολαβίας Ε.859, με αντικείμενο «Επισκευή διαρροών, φρεατίων και επαναφορές οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων σε περιοχές αρμοδιότητας Τομέα Αθηνών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.» και β) ποσού για την αποζημίωση απολογιστικά της δαπάνης αρχαιολογικών εργασιών, με την απόφαση 19443 / 29.11.2017.Αιτιολογία : (Παρουσίαζε αυξημένες δαπάνες σχετικά με την αρχαιολογία)
 • Έγκριση ποσού μέχρι 45.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) για την αποζημίωση απολογιστικά της δαπάνης αρχαιολογικών εργασιών του έργου της εργολαβίας Ε.855, με αντικείμενο «Τοποθέτηση νέων παροχών και εργασίες δικτύου ύδρευσης σε περιοχές αρμοδιότητας Τομέα Ηρακλείου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.», με την απόφαση 19431 / 22.11.2017.Αιτιολογία : (Παρουσίαζε αυξημένες δαπάνες σχετικά με την αρχαιολογία)
 • Έγκριση απολογιστικής δαπάνης ποσού 100.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) για την αρχαιολογική επίβλεψη των εκσκαφικών εργασιών του έργου της εργολαβίας Ε.857, με αντικείμενο «Τοποθέτηση νέων παροχών και εργασίες δικτύου ύδρευσης σε περιοχές αρμοδιότητας Τομέα Πειραιά της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.», με την απόφαση 19432 / 22.11.2017.Αιτιολογία : (Παρουσίαζε αυξημένες δαπάνες σχετικά με την αρχαιολογία)
Αλεξανδράκης Γεώργιος – Εκπρόσωπος Εργαζομένων
 μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΕΥΔΑΠ ΑΕ
Θέμα : Παρατηρήσεις επι του νέου Κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. 
 1. Σελ.6, άρθρο 3: α) να συμπληρωθεί ότι: «Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται σε αυτήν τουλάχιστον τα δύο μέλη της (2/3 των μελών της)». Είναι απαραίτητη η συμπλήρωση αυτή για την ευελιξία της Επιτροπής και
  β) να αφαιρεθεί η πρόταση: «Σε περίπτωση λευκής ψήφου μέλους, εκτός του Προέδρου, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Επιτροπής», διότι παραποιεί την διαδικασία και σε περίπτωση 2 λευκών ψήφων δεν θα πρέπει να αποφασίζει μόνος του ο Πρόεδρος της Επιτροπής διότι καταστρατηγείται η αρχή της απόλυτης πλειοψηφίας,
  γ) να προστεθεί για τους ίδιους λόγους, ότι σε περίπτωση συνεδρίασης με τα 2/3 των μελών οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται ομόφωνα.
   
 2. Σελ. 7, άρθρο 3:  α) Η λέξη «εκκλήσεως» να γίνει «απόφασης» όπως ήταν στον προηγούμενο Κανονισμό.  Η έκκληση είναι κάτι το ασαφές και θα δημιουργήσει παρερμηνείες και συγκρούσεις,
  β) στην τελευταία παράγραφο αυτού του άρθρου να συμπληρωθεί ότι: «Ο/Η Διευθυντής/ρια Εσωτερικού Ελέγχου δύναται να μετέχει σε όλες τις Επιτροπές κλπ», όπως ήταν μέχρι τώρα στον παλιό Κανονισμό (σελ. 7). Δεν πρέπει να παρακάμπτεται ο Διευθυντής/ρια καθ’ οιονδήποτε τρόπο,
  γ) να συμπληρωθεί ότι: «η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο σε προκαθορισμένες ημερομηνίες» και
  δ) να συμπληρωθεί ότι: «Ο/η Γραμματέας που ορίζει η Επιτροπή ή ο/η Διευθυντής Εσωτερικού ελέγχου συγκεντρώνει …………. και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου», δηλ. όπως ήταν μέχρι τώρα στον Κανονισμό (άρθρο 3, σελ. 6). 
 3. Σελ. 8, άρθρο 5.1, παρ.3: Να τροποποιηθεί ως εξής: «….τις οποίες αναθέτει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο Διευθύνων Σύμβουλος ή και το Διοικητικό Συμβούλιο….», δηλ. όπως ήταν μέχρι τώρα στον Κανονισμό (άρθρο 4.1, παρ. 2).
   
 4. Σελ. 9, άρθρο 5.1, παρ.6: Να συμπληρωθεί στο τέλος της παραγράφου «…. των Εποπτικών Αρχών και τον βαθμό συμμόρφωσης της Εταιρείας, με τα πορίσματα της Επιτροπής», δηλ. όπως ήταν μέχρι τώρα στον Κανονισμό (άρθρο 4.1, παρ.6).
   
 5. Σελ. 9, άρθρο 5.1, παρ.8: Να τροποποιηθεί ως εξής: «Αξιολογεί ως προς την βασιμότητα ενυπόγραφες, εμπιστευτικές ή και ανώνυμες καταγγελίες που υποπίπτουν στην αντίληψή της, σχετικά με αμφισβητούμενα ζητήματα των οικονομικών καταστάσεων ή γενικά με θέματα διαφάνειας των οποιωνδήποτε λειτουργιών της Εταιρείας ή γενικότερα θέματα που άπτονται της…..». Οι επισημάνσεις περί υπαλλήλων της εταιρείας κλπ δεν ωφελούν.
   
 6.  Σελ. 10, άρθρο 5.2, παρ.4:να συμπληρωθεί ως εξής: «Εξετάζει το Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχων καθώς και τα πορίσματα των Εσωτερικών και ….».
   
 7. Σελ. 10, άρθρο 5.2, παρ.7:Να αντικατασταθεί με το άρθρο του Κανονισμού που είναι σε ισχύ σήμερα δηλ. όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 4.2, παρ.6, σελ. 10. 
 8. Σελ. 12, άρθρο 5.3, παρ.4: Να καταργηθεί πλήρως η παράγραφος αυτή διότι: Σκοπός μας θα πρέπει να είναι να αποκτήσουμε κουλτούρα Εσωτερικού Ελέγχου μέσα στην ΕΥΔΑΠ και να γίνει κατανοητό ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι φίλος, σύμμαχος και βοηθός στο περίπλοκο έργο των ελεγχομένων Διευθύνσεων και Υπηρεσιών. Επίσης, η Εγκύκλιος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 1302/28-4-2017 (διευκρινιστική του άρθρου 44 του Νόμου 4449/2017) επισημαίνει ότι βάσει του προαναφερθέντος άρθρου 44, παρ.3 δίνονται μεν αυξημένες αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ελέγχου, αλλά ταυτόχρονα σε πολλά σημεία αναφέρει την ανάγκη διατήρησης της ανεξαρτησίας του Εσωτερικού Ελέγχου.
  Με την παράγραφο αυτήν έτσι όπως είναι διατυπωμένη παραβιάζεται κατάφορα η ανεξαρτησία του Εσωτερικού Ελέγχου, υποκαθίσταται και υποβιβάζεται ο Διευθυντής, πλήττεται το κύρος του και δημιουργείται ανασφάλεια στους Ελεγκτές των οποίων το έργο είναι ήδη επιβαρυμένο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο όχι μόνον δεν βοηθάμε το έργο του ελέγχου και την ουσιαστική αποδοχή του μέσα στην Εταιρεία αλλά αντιθέτως δημιουργούμε πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Επιτροπή και τους  Ελεγκτές οι οποίοι θα πρέπει με κάθε τρόπο να προστατεύονται από όλους εμάς και τις αποφάσεις μας και όχι να απειλούνται. Επιπλέον σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνεται επί του ετησίου προγράμματος ελέγχου και το αξιολογεί αλλά δεν αναθέτει η ίδια απευθείας ελέγχους στους ελεγκτές.
   
 9. Σελ. 12-13, άρθρο 5.3, παρ.9: Να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί ως εξής: (η 1η πρόταση της παραγράφου αυτής διαγράφεται παντελώς) «Η Επιτροπή Ελέγχου λαμβάνει τις εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου και συμμετέχει στις συζητήσεις των εκθέσεων όπου παρίσταται ………των ενεργειών τους και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του».
   
 10. Σελ. 13, άρθρο 5.3, παρ.10: Η τελευταία πρόταση να καταργηθεί δεδομένου ότι έχει ήδη υπερκαλυφθεί από την τροποποίηση της προηγουμένης παραγράφου. Άλλωστε το  Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να είναι ενήμερο για όλα τα πορίσματα δεδομένου ότι ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι ανώτατο όργανο ελέγχου και όλα τα πορίσματά του πρέπει να μας γίνονται γνωστά και να είναι σεβαστά.
   
 11.  Σελ. 13, άρθρο 5.3, παρ.11: Η λέξη «Πρόεδρος» στην παράγραφο αυτή να αντικατασταθεί από τις λέξεις «Επιτροπή Ελέγχου», δεδομένου ότι βάσει της Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αριθμ. 1302/28-4-2017, οι ευθύνες και οι υποχρεώσεις βαρύνουν ολόκληρη την Επιτροπή και όχι μόνον τον Πρόεδρο αυτής.
   

Παρακαλώ, οι παρατηρήσεις να καταγραφούν στα πρακτικά και να λάβουν γνώση τους όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ