Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

Γ. Αλεξανδράκης (εκπρόσωπος εργαζομένων Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ): Ενημερωτικό Δελτίο

Αλεξανδράκης Γιώργος
Εκπρόσωπος Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ

Αθήνα 12.12.2019  

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

 Συναδέλφισσες & συνάδελφοι, 

Έχει περάσει αρκετός καιρός από την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης και τα δείγματα γραφής της είναι πλέον εμφανή. Η Διοίκηση έχει υιοθετήσει μια μυστικοπάθεια ως προς τις δραστηριότητες της και είναι έκδηλη η ανησυχία ότι δρομολογούνται αλλαγές  που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το εργασιακό μας μέλλον, τη βιωσιμότητα της εταιρείας και την προστασία του νερού ως κοινωνικού αγαθού.

Η Σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο, παρότι  καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της ΕΥΔΑΠ μέχρι σήμερα, δεν έχει ολοκληρωθεί, υπάρχουν καθυστερήσεις και ελλιπής ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η αβεβαιότητα αυτή δημιουργεί αμφιβολίες για την επιτυχή της έκβαση και την εξέλιξη της προς όφελος της εταιρείας.

Οι  Σύμβουλοι  έχουν εγκατασταθεί στην εταιρεία όμως από το παραδοτέο έργο τους έως σήμερα, δεν προσφέρονται λύσεις αλλά πληροφόρηση για προβλήματα που γνωρίζαμε, την οποία κατέχουν τα στελέχη μας και δεν θα χρειαζόταν να πληρώσουμε γι’ αυτήν. Η Διοίκηση έχει εναποθέσει μεγάλη βαρύτητα στις απόψεις των συμβούλων και ορισμένων υπηρεσιακών στελεχών χωρίς να έχει έρθει σε επαφή με τα μεσαία, κατώτερα στελέχη και το υπόλοιπο προσωπικό.

Παρότι η εταιρία έχει αποθεματικά της τάξης των 450 εκατομμυρίων ευρώ, η διοίκηση εφαρμόζει πολιτικές περικοπής δαπανών και δεν εφαρμόζει συμβατικές δεσμεύσεις που απορρέουν από την ΕΣΣΕ του 2018 και τη συμπληρωματική της του 2019.

Συγκεκριμένα :

 • την επαναφορά των επιδομάτων όλων των εργαζομένων όπως καταβάλλονταν πριν την εφαρμογή του Ν4024/2011 την χορήγηση ολόκληρης της δαπάνης για τις δύο (2) ξένες γλώσσες

Κατ’ επανάληψη έχω εκφράσει τη διαφωνία μου για τον σχεδιασμό της εθελούσιας εξόδου προσωπικού και έχω θέσει συγκεκριμένες προτάσεις στην περίπτωση εφαρμογής της.

 • Να έχει οικειοθελή χαρακτήρα και να μην επιβάλλεται αναγκαστικά
 • Να συνδέεται κάθε οικειοθελής αποχώρηση με νέες προσλήψεις
 • Το οικονομικό όφελος που θα προκύψει από την εθελούσια να διανεμηθεί στους εργαζόμενους

Τέλος, καταγγέλλω την  ανοχή της διοίκησης στις παρεμβάσεις και το διασυρμό από τους εργολάβους  υπηρεσιακών στελεχών και ζητώ την αποκατάσταση της νομιμότητας και την προστασία των συναδέλφων που μετέχουν στις επιτροπές.

Συναδέλφισσες & συνάδελφοι 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μου στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ και εκφράζοντας  πάντα την πλευρά των εργαζομένων, έχω συμβάλει καθοριστικά στην επίλυση μια σειράς, αφενός αιτημάτων που αφορούν τους εργαζόμενος και αφετέρου προβλημάτων που θα βελτιώσουν την εν γένει λειτουργία της ΕΥΔΑΠ.

Στήριξα με τη θετική μου ψήφο κάθε θέμα που έκρινα ότι ήταν προς όφελος των συμφερόντων της ΕΥΔΑΠ,  των εργαζομένων και του κοινωνικού συνόλου όπως :

Για τους εργαζόμενους :

 • Χορήγηση διατακτικών τροφής για τους εργαζόμενους με την υπ. αρ. 20430 απόφασης την 4.12.2019.
 • Μερική αύξηση της Δαπάνης για την χορήγηση μιας (1) ξένης γλώσσας για τα παιδιά των εργαζομένων με την υπ. αρ. 20429 απόφαση την 4.12.2019.
 • Δαπάνη για την χορήγηση δώρων Χριστουγέννων των παιδιών των εργαζομένων με την υπ. αρ. 20428 απόφαση την 4.12.2019.

• ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΜΕ ΤΑΞΙ, με . Αριθμ. Διακ. 5901Ε την 30.8.2019.

 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΑΠ) (τμήμα 2),αρ. ΕΣΗΔΗΣ : 63752
 • Μεταβολή κριτηρίων Προγράμματος Επιβράβευσης παιδιών εργαζομένων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για την επιτυχή εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ), με την υπ. αρ. 20401 απόφαση την 2.10.2019.

Για τη λειτουργία της ΕΥΔΑΠ &  το Κοινωνικό Σύνολο :

 • Έγκριση τροποποίησης ήσσονος σημασίας (σύμφωνα με το άρθρο 337, παρ.2 του Ν.4412/2016) της αρχικής σύμβασης 19184908-3 ανάμεσα στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και την καταχωρημένη στο Γ.Ε.ΜΗ. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΡΓΟΥ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΥΔΑΠ ΜΕΝ ΑΧΑΡΝΩΝ AMERESCO ΕΛΛΑΣGREENESCO-RES INVEST, με αντικείμενο την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 1.971,09 KWp στη θέση «Νέα Διυλιστήρια Μόρνου» (ΜΕΝ Αχαρνών), καθώς και συντήρησης αυτού», με την υπ. αρ. 20373 την 7.8.2019.
 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών (SLA) στις Υπηρεσίες Ιατρικής και Διοικητικής Υγειονομικής Περίθαλψης της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ανάπτυξη λειτουργικοτήτων και αναβάθμιση του υπάρχοντος Πληροφορικού Συστήματος (SAP/R3) σε νεότερη έκδοση, με την υπ. αρ. 20389 απόφαση την 3.10.2019.
 • Έγκριση 3ου Πρακτικού για τη φάση της Κατακύρωσης των αναδόχων του διεθνούς, άνω των ορίων, ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού Δ.6642, με αντικείμενο την προμήθεια 18 βυτιοφόρων οχημάτων αναρρόφησης και υψηλής πίεσης νερού από ανακύκλωση λυμάτων (τριαξονικών) και 10 βυτιοφόρων οχημάτων υψηλής πίεσης νερού και αναρρόφησης λυμάτων (μικτής χρήσης-διαξονικών) με την υπ.αρ. 20410 απόφασης την 23.10.2019.
 • Σύμβαση περί Τροποποίησης της από 09.12.1999 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το Νόμο 2744/1999, με την υπ.αρ. 20406 την 23.10.2019.

Καταψήφισα : 

Έγκριση Επιλογής Εταιρειών Συμβούλων για τα έργα βελτιστοποίησης των εταιρικών διαδικασιών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., με την υπ. αρ. 20405 απόφαση την 9.10.2019.

Αιτιολογία : (Αναφέρεται ανωτέρω).

 • Προσαρμογή των εταιρικών διαδικασιών σε θέματα προμηθειών/γενικών Υπηρεσιών, με την υπ. αρ. 20370 την 7.8.2019.

Αιτιολογία : (Μεταβίβαση ευθυνών και αρμοδιοτήτων σε άλλες Γεν.

Διευθύνσεις από την Γεν. Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας).

 • Διευθέτηση των οφειλών του Πανελλήνιου Γυμναστικού Συλλόγου, με την υπ.αρ. 20392 απόφασης την 4.9.2019.

Αιτιολογία : (Επιλεκτική ρύθμιση μέρους της οφειλής και όχι της συνολικής από τη Γεν. Διεύθυνση Πελατών). 

 • Έγκριση διεξαγωγής ανοικτού, δημόσιου, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης και προμήθειας-εγκατάστασης εξοπλισμού βελτίωσης των εγκαταστάσεων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης (Κ.Ε.Λ.Μ.), με την υπ.αρ. 20387 απόφασης την 4.9.2019.

Προαίρεση για την παράταση κατά έξι (6) ημερολογιακούς μήνες της σύμβασης παροχής υπηρεσιών με αριθμό 17165488-3/12.10.2017 με αντικείμενο την «Λειτουργία, Συντήρηση και Εργασίες Επισκευών και Εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Μεταμόρφωσης (Κ.Ε.Λ.Μ.), με την απόφαση αρ. 148 την 18.09.2019

Αιτιολογία : (Εκχώρηση αντικειμένου εργασίας από τη Γεν. Διεύθυνση Αποχέτευσης).

 

 

 

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ