Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΔΑΠ στις 18 Ιουνίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ καλεί τους μετόχους της Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 18η Ιουνίου 2018, για να αποφασίσουν για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Υποβολή προς Έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.) της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 έως 31.12.2017, της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και της επ’ αυτών Έκθεσης Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

2.Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, για την εταιρική χρήση 01.01.2017-31.12.2017.

3.Έγκριση διανομής μερίσματος κερδών χρήσης 2017 στους Μετόχους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. καθώς και καθορισμός των δικαιούχων μερίσματος και της ημερομηνίας έναρξης πληρωμής τους.

4.Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το έτος 2017, απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 01.07.2017 έως 30.06.2018 καθώς και προέγκριση αμοιβών τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως 30.06.2019.

5.Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων Μελών και Γραμματέα Διοικητικού Συμβουλίου, Μελών Επιτροπής Ελέγχου, Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και Νομικού Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από 01.07.2017 έως 30.06.2018 και προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεών τους για το χρονικό διάστημα από 01.07.2018 έως 30.06.2019.

6.Επιλογή Ελεγκτικής Εταιρείας και έγκριση αμοιβής της για την οικονομική χρήση 01.01.2018-31.12.2018, για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, για την Έκθεση Επισκόπησης των Ενδιάμεσων Συνοπτικών Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων και για την χορήγηση Φορολογικού Πιστοποιητικού.

7.Επικύρωση της υπ’ αριθ. 19649 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. της 11.05.2018, με θέμα τη μη άσκηση δικαιώματος προτίμησης της  Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Attica Bank ΑΤΤ -1,16%.

8.Εκλογή Μελών Επιτροπής Ελέγχου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

9.Τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

10. Διάφορες Ανακοινώσεις.

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ