Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Σύλλογοι Μηχανικών, Επιστημόνων & Αποχέτευσης: Επιστολή προς τον Υπουργό Μεταφορών για να δοθεί οριστικά η διαχείριση του ΕΥΣ να δοθεί οριστικώς στην ΕΥΔΑΠ

Αθήνα 06.02.2023

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Των:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΔΑΠ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ & ΤΕ ΕΥΔΑΠ, ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ

Προς:
Τον Υπουργό Μεταφορών & Υποδομών κ. Κώστα Καραμανλή.

Θέμα: «Το μεγαλύτερο υδροδοτικό σύστημα της Χώρας (το επονομαζόμενο ως Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα-ΕΥΣ) και η ΕΥΔΑΠ, που μέχρι σήμερα το διαχειρίζεται, «αποτελούν ενιαίο λειτουργικό σύστημα» που αποσκοπεί στην παροχή των υπηρεσιών ύδατος στους πολίτες της Πρωτεύουσας και των Ευρύτερων Περιοχών της Αττικής, από τις πηγές έως τις βρύσες».

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Όπως γνωρίζετε, παραδόξως και σε προφανή αντίθεση προς το δημόσιο συμφέρον, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε επιχειρήσει να αφαιρέσει από την απολύτως εξειδικευμένη δημόσια επιχείρηση ΕΥΔΑΠ τη διαχείριση του μεγαλύτερου υδροδοτικού συστήματος της Χώρας (και ενός από τα πολυπλοκότερα της Ευρώπης) και να την αναθέσει σε ιδιωτική εταιρεία (που εξ αντικειμένου θα ήταν άσχετη με τη διαχείριση του εν λόγω συστήματος). Ένα υδροδοτικό σύστημα, που παρέχει πόσιμο νερό στον μισό πληθυσμό της Χώρας και αποτελείται από τις πηγές ύδρευσης, δηλ. από τρεις τεχνητές λίμνες (Εύηνου, Μόρνου και Μαραθώνα) και μία φυσική λίμνη (Υλίκης) και από πλήθος υπόγειων υδατικών πόρων, από ένα εκτεταμένο σύστημα διασύνδεσης αυτών σε ακτίνα 495 χλμ και από τις εγκαταστάσεις άντλησης, αποθήκευσης, ελέγχου και ασφαλούς μεταφοράς του νερού έως την είσοδο των μονάδων επεξεργασίας.

Ήδη, μετά την  προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), πολιτών, εργαζομένων και των Συλλόγων, Μηχανικών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ & ΤΕ), Επιστημονικού Προσωπικού και Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ για την ακύρωση της Διενέργειας  του εν λόγω Διαγωνισμού για την Ανάθεση Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του έργου: «Λειτουργία, Συντήρηση, Επισκευή και Αποκατάσταση των παγίων του Εξωτερικού Υδροδοτικού Συστήματος (Ε.Υ.Σ.), δημοσιεύθηκε η απόφαση 1886/2022 της μείζονος σύνθεσης του Δ’ Τμήματος του ΣτΕ, η οποία ομόφωνα ακύρωσε τον Διαγωνισμό  ως παράνομο και συγκεκριμένα ως αντίθετο στο ίδιο το άρθρο 114 του ν. 4812/2021 (περί παραχώρησης της συντήρησης και λειτουργίας του υδροδοτικού συστήματος με ΣΔΙΤ) αλλά και στις διατάξεις του ν. 3389/2005 περί ΣΔΙΤ, όπως οι εν λόγω διατάξεις ερμηνεύονται συμφώνως προς το Σύνταγμα.

Ειδικότερα, το ΣτΕ, με την ως άνω απόφασή του, έκρινε τα ακόλουθα:
(α) η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ, στην οποία ανήκει το μεγαλύτερο υδροδοτικό σύστημα της Χώρας (το επονομαζόμενο ως Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα-ΕΥΣ) και η ΕΥΔΑΠ, που μέχρι σήμερα το διαχειρίζεται, «αποτελούν ενιαίο λειτουργικό σύστημα» που αποσκοπεί στην παροχή των υπηρεσιών ύδατος στους πολίτες από τις πηγές έως τις βρύσες,
(β) το ως άνω «ενιαίο λειτουργικό σύστημα» πληροί τους όρους του Συντάγματος για την αδιάλειπτη και ικανοποιητική από κάθε άποψη παροχή νερού, όπως αυτοί ερμηνεύθηκαν από τις ΟλΣτΕ 1906/2014 και 190/2022, δεδομένου ότι αφενός η Εταιρεία Παγίων ΕΥΔΑΠ αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αφετέρου η ΕΥΔΑΠ (δέον να) ελέγχεται από το Δημόσιο δια της κατοχής της πλειοψηφίας, τουλάχιστον, του μετοχικού κεφαλαίου από αυτό.
(γ) η έννοια του άρθρου 114 του ν. 4812/2021, «κατά τη σύμφωνη προς το Σύνταγμα ερμηνεία», όπως και του νόμου περί ΣΔΙΤ, δηλ. του ν. 3389/2005, είναι ότι η παραχώρηση με ΣΔΙΤ είναι επιτρεπτή μόνο για την εκτέλεση «συγκεκριμένου κάθε φορά έργου ή την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας» και όχι, όπως εν προκειμένω, «για την εν γένει συντήρηση και λειτουργία του ΕΥΣ στο σύνολό του». Δεν ήταν δηλ. επιτρεπτή, ήδη εκ των ως άνω νόμων, ερμηνευομένων συμφώνως προς το Σύνταγμα, η ανάθεση της συνολικής διαχείρισης του υδροδοτικού συστήματος σε ιδιώτες, όπως επιχειρήθηκε.

Σε συμμόρφωση με την ανωτέρω απόφαση του ΣτΕ,  το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την  Αρ. Πρωτ.: 335233/26-10-2022 (ΑΔΑ: 65ΚΤ465ΧΘΞ-ΜΛΕ) απόφασή σας, ακύρωσε τη διενέργεια του ως άνω Διαγωνισμού.

Παρόλα αυτά μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια, ώστε η διαχείριση του ΕΥΣ να δοθεί οριστικώς στην ΕΥΔΑΠ που λειτουργεί και συντηρεί ανέκαθεν το Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύστημα, διαθέτει την τεχνογνωσία και αντιμετωπίζει το όλο σύστημα ως ενιαίο για την ύδρευση της Πρωτεύουσας και των Ευρύτερων Περιοχών από τις πηγές μέχρι και τις βρύσες.

Περαιτέρω μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κάποια ενέργεια για την άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. που θα στελεχώσει το ΕΥΣ και θα συμβάλλει στην απρόσκοπτη λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος και στην αδιάλειπτη, προσιτή και ικανοποιητική από κάθε άποψη, παροχή πόσιμου νερού στους πολίτες.

Κατόπιν των αναφερομένων,

Ζητάμε

Α. Να δοθεί άμεσα η λειτουργία και συντήρηση το  Εξωτερικού Υδροδοτικού  Συστήματος στη ΕΥΔΑΠ που ανέκαθεν λειτουργεί, συντηρεί και διαθέτει την τεχνογνωσία.
Β. Συνάντηση μαζί σας για να παρουσιάσουμε όλα τα γεγονότα για την καλύτερη λειτουργία και συντήρηση όλου του ενιαίου δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης της Πρωτεύουσας και των Ευρύτερων Περιοχών της Αττικής, με σκοπό να αποφευχθούν τυχόν νέοι «πειραματισμοί» που, μπορεί μεν να οφελούν επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά θέτουν σοβαρούς κινδύνους για την αδιάλειπτη και ασφαλή παροχή πόσιμου νερού στον μισό πληθυσμό της Χώρας.

Μετά τιμής

ΓΙΑ ΤΑ Δ.Σ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΥΔΑΠΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕ & ΤΕ ΕΥΔΑΠΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΣ
ΚΟΡΛΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΤΣΑΣΔΕΣΠΟΙΝΑ ΖΑΝΝΟΥΓΙΩΡΓΟΣ ΡΑΝΤΙΤΣΑΣΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:

  • Πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη
  • Πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ κ. Α. Τσίπρα
  • Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ Κίνημα αλλαγής κ. Ν. Ανδρουλάκη
  • Γεν. Γραμματέα Κ.Ε ΚΚΕ κ. Δ. Κουτσούμπα
  • Γραμματέα ΜεΡΑ 25 κ. Γ. Βαρουφάκη

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ