Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

ΟΜ.Ε. ΕΥΔΑΠ: Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2024

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  Ε.ΥΔ.Α.Π. – ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ

Αθήνα,28 Μαΐου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αγαπητοί/ές  συνάδελφοι,

Επειδή κάποιοι «γνωστοί άγνωστοι» προσπαθούν για άλλη μια φορά να παραπλανήσουν τους συναδέλφους μας για την Σ.Σ.Ε.  – αφού έχουν ένδεια  επιχειρημάτων – και ψελλίζουν αμήχανα για την εμφάνιση του  κειμένου της νέας Σ.Σ.Ε. 2024, σας κοινοποιούμε το περιεχόμενό της(έπρεπε πρώτα να κατατεθεί στο Υπουργείο για τη νομιμοποίησή της) για να κρίνετε αυτά που σας πληροφορήσαμε με ανακοινώσεις μας(23 Μαΐου) αν ισχύουν και σαφώς δεν περιμένουμε να την πιστέψουν όσοι μονίμως διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα για παραταξιακά και κομματικά οφέλη!

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2024

Στο Γαλάτσι Αττικής και στην επί της οδού Ωρωπού 156 έδρα της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ε.ΥΔ.Α.Π.) Α.Ε.»,  σήμερα την ….  Μαΐου 2024,   οι υπογράφοντες αφενός κ. Χαράλαμπος Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, ο οποίος έχει εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή της παρούσης με την αριθμ. 21775/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, και αφετέρου οι κ.κ Δημήτριος Κυρίτσης και Αθανάσιος Σκόνδρας, Πρόεδρος και Γενικός Γραμματέας αντίστοιχα της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ε.ΥΔ.Α.Π.» (ΟΜΕ-Ε.ΥΔ.Α.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αθηνάς αρ.58), οι οποίοι εκπροσωπούν εν προκειμένω τις ακόλουθες πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων Ε.ΥΔ.Α.Π.:

1) το Σύλλογο Προσωπικού Ε.ΥΔ.Α.Π., 2) το Σύλλογο Επιστημονικού Προσωπικού Ε.ΥΔ.Α.Π., 3) το Σωματείο Εργατοτεχνικού Προσωπικού Ε.ΥΔ.Α.Π., 4) το Σωματείο Εργαζομένων στον Τομέα Αποχέτευσης Ε.ΥΔ.Α.Π, 5) το Σύλλογο Μηχανικών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ε.ΥΔ.Α.Π., 6) το Σύλλογο Τεχνικών Υπαλλήλων Ε.ΥΔ.Α.Π., 7) το Σύλλογο Καταμετρητών Ε.ΥΔ.Α.Π., 8) τον Σύλλογο Εργαζομένων Ε.ΥΔ.Α.Π., 9) την  Ένωση Υπαλλήλων Ε.ΥΔ.Α.Π., εξουσιοδοτημένοι νόμιμα με την με αριθμό … απόφαση (αρ. πρωτ. : ……/2024) του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας για την υπογραφή της παρούσας, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν ανεπιφύλακτα την υπογραφή της ακόλουθης Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για τα έτη 2024 -2027.

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχοντας υπόψη:

α) Την αμοιβαία πρόθεση διασφάλισης, μέσω κοινά αποδεκτών αρχών, της ομαλής λειτουργίας της Ε.ΥΔ.Α.Π., στην οποία πρωτίστως συντελεί το ανθρώπινο  δυναμικό της.

β) Τη δηλωμένη βούληση των συμβαλλομένων μερών ότι τυχόν μερική ή ολική ακυρότητα όρου/όρων της παρούσας δεν επηρεάζει την ισχύ του υπολοίπου του μερικώς άκυρου όρου ή των λοιπών όρων, οι οποίοι ισχύουν και συνεχίζουν να δεσμεύουν τα συμβαλλόμενα μέρη, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΧΕΣ 

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1.1   Δεδομένης της ισχύος των ρυθμίσεων της διάταξης της παρ. 5 άρ. 33 Ν. 5053/2023 για το διάστημα από 14.2.2012 έως 31.12.2023, κατά το οποίο ήδη απαγορευόταν η αύξηση του καταβαλλόμενου χρονοεπιδόματος με την ΠΥΣ 6/2012, η οποία  ήρθη από 1.1.2024, από την υπογραφή της παρούσας η Ε.ΥΔ.Α.Π. χορηγεί σε όλο το προσωπικό της παροχή αντίστοιχη του ποσοστού χρονοεπιδόματος που κάθε εργαζόμενος θα ελάμβανε κατ’ αυτό το διάστημα αν δεν υπήρχε η ως άνω απαγόρευση. Μετά από την χορήγηση αυτής της παροχής όποιες αγωγές έχουν ασκηθεί σχετικά και όποιες τυχόν ασκηθούν, είναι άνευ αντικειμένου. Σε περίπτωση άρσης ή κατάργησης του περιορισμού εκ της παρ. 5 άρ. 33 Ν. 5053/2023, η οποία απαγορεύει  τον συνυπολογισμό της προϋπηρεσίας που έχει διανυθεί από την 14.2.2012 έως 31.12.2023, ο υπολογισμός του χρονοεπιδόματος έκτοτε θα γίνεται επί του ποσοστού του κλιμακίου στο οποίο ο κάθε εργαζόμενος θα βρίσκεται μετά την ως άνω χορήγηση.

1.2. Η ΕΥΔΑΠ τηρώντας αρχικά τα οριζόμενα στην παρ. 14, άρθ. 21 του ιδρυτικού της νόμου 1068/1980 και στη συνέχεια επιχειρησιακή πρακτική, που καθιερώθηκε με την πολυετή ομοιόμορφη εφαρμογή της κι έχει καταστεί εξ αρχής ουσιώδης και αναπόσπαστος όρος των ατομικών συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που προσέλαβε μέχρι τις 25/9/2023 με όλες τις παρεπόμενες έννομες συνέπειες, αναγνωρίζει στο προσωπικό που προσλαμβάνει, την συναφή προϋπηρεσία του χορηγώντας, κατά την πρόσληψη και ένταξή του, έναν βαθμό για προϋπηρεσία πέραν των 5 ετών και δύο βαθμούς για προϋπηρεσία πέραν των 8 ετών. Δεδομένης της διατάξεως του άρθ. 33 Ν. 5053/2023, η Εταιρεία ως αντάλλαγμα του οφέλους το οποίο της προσφέρεται από την εμπειρία και την συνακόλουθη γνώση του προσλαμβανόμενου μετά τις 26/9/2023 προσωπικού, χορηγεί ανάλογη με την μέχρι τότε πρακτική της ειδική παροχή, έως ότου η αρθεί ή καταργηθεί η ως άνω διάταξη του Νόμου.

Ακόμη η εταιρεία στο προσλαμβανόμενο μετά τις 26/09/2023 προσωπικό των ΑΤΤ και ΑΡΤ κατηγοριών χορηγεί ειδική παροχή ανάλογη του χορηγούμενου μέχρι τότε τεχνικού επιδόματος έως ότου αρθεί ή καταργηθεί η ως άνω διάταξη νόμου

1.3. Το δεύτερο έτος ισχύος της παρούσας ΕΣΣΕ, ήτοι από την   9/5/2025:

α)    Θα χορηγηθεί σε κάθε εργαζόμενο της Εταιρείας κάρτα καυσίμων μηνιαίας αξίας εξήντα (60) € ή, σε όσους εργαζομένους το επιλέξουν, ισόποση κάρτα απεριορίστων διαδρομών για τα ΜΜΜ.

β)     Θα αρθεί η κατά 16% μείωση των επιδομάτων ανθυγιεινής εργασίας.

γ)     To επίδομα pc επανέρχεται στο ποσοστό του 12% για όλους τους δικαιούχους συμπεριλαμβανομένων των   Δ/ντών Δραστηριοτήτων και Γενικών Δ/ντών.

1.4. Το τρίτο έτος ισχύος της παρούσας ΕΣΣΕ, ήτοι από την  9/5/2026 οι βασικοί μισθοί όλων των βαθμών και κλιμακίων, των εργαζομένων θα αυξηθούν κατά τριάντα πέντε (35) €, αναλόγως και τα ημερομίσθια.

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

2.1 Σε εκτέλεση του όρου 2.4 του Κεφαλαίου Ειδικών Ρυθμίσεων της από 11/11/2015 ΕΣΣΕ, δημιουργούνται για κάθε κατηγορία προσωπικού νέα καταληκτικά κλιμάκια ως εξής : για την κατηγορία ΑΤ το 1+80%, για την ΑΡ το 1+70%, για την ΜΕ το 1 + 60  %, γιά τις ΣΕΤ5 και ΣΕΔΟ6 το 1+40%, για την ΕΤ1 το 1 + 70%, για την ΕΤ2 1+20%, γιά την ΕΚ1 το 1+ 40% και γιά την ΕΚ2 το 1+30%. Όσοι εργαζόμενοι βρίσκονται κατά την υπογραφή της παρούσας ΕΣΣΕ στα μέχρι σήμερα υφιστάμενα καταληκτικά μισθολογικά κλιμάκια, κατ’ εξαίρεση, προωθούνται αυτομάτως με την υπογραφή της παρούσης στα ως άνω νέα. Για τους υπόλοιπους εργαζόμενους, δηλαδή για αυτούς που δεν βρίσκονται σήμερα στο καταληκτικό μισθολογικό κλιμάκιο, για τη λήψη αυτών των νέων καταληκτικών κλιμακίων ισχύει η γενική προϋπόθεση  της πραγματικής και ευδόκιμης τριετούς υπηρεσίας στο προηγούμενο του καταληκτικού κλιμάκιο.

2.2   Η ΕΥΔΑΠ έχει το δικαίωμα να καταγγέλλει τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας όσων εργαζομένων από το τακτικό προσωπικό της συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους και θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης πλήρους κυρίας συντάξεως από τον ασφαλιστικό τους φορέα. Η Εταιρεία δεσμεύεται να προχωρήσει, στο μέτρο που της επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο, σε προσλήψεις νέων εργαζομένων. 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Από την υπογραφή της παρούσας ΕΣΣΕ ισχύουν τα εξής :

  1. Το μηνιαίο οικονομικό βοήθημα που καταβάλλεται βάσει των όρων 2.2 της ΕΣΣΕ 2015 και 2.10 της ΕΣΣΕ 2018, σε εργαζόμενο γονέα που έχει την επιμέλεια τέκνου με αναπηρία 67% και άνω,  αυξάνεται κατά 200 € και διαμορφώνεται για τα τέκνα με αναπηρία από 67% έως 79% σε 490 € και για τα τέκνα με αναπηρία από 80% και άνω σε 635 €.
  2. Το ποσόν που καταβάλλεται μηνιαίως σύμφωνα με τους όρους 2.11 της ΕΣΣΕ 2018 (κύριας) και Κεφ. Γ’ της ΕΣΣΕ 1994 ως δαπάνη φύλαξης σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, αναπροσαρμόζεται από 270 € σε 350 €.
  3. Εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται ποσόν έως 150€ για την κάλυψη δαπάνης δημιουργικής απασχόλησης (summer camp) του τέκνου τους κατά τους θερινούς μήνες. Η παροχή αυτή καταβάλλεται για κάθε παιδί έως και την 6η Δημοτικού. Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς εργάζονται στην Εταιρεία, την παροχή δικαιούται μόνον ο ένας.
  4. Οι εργαζόμενοι δικαιούνται για την γέννηση κάθε τέκνου τους εφάπαξ παροχή 000 €. Σε περίπτωση κατά την οποία και οι δύο γονείς εργάζονται στην Εταιρεία, την παροχή δικαιούται μόνον ο ένας.
  5. Στο πλαίσιο εξ ορθολογισμού των εκτάκτων αμοιβών : α) η αποζημίωση ευκαιριακής οδήγησης θα υπολογίζεται σε ωριαία αντί για ημερήσια βάση, τροποποιούμενης αναλόγως της Εγκυκλίου 1098/1996 και β) καταργείται η δαπάνη βελτίωσης γεύματος, που προβλέπεται στην Εγκύκλιο 11740/13-01-1999 καθώς χορηγείται σ’ όλο το προσωπικό κάρτα σίτισης και γ) καταργείται το ειδικό επίδομα πτυχιούχων ή εμπειρικών εργοδηγών (Απόφαση ΔΣ ΕΥΔΑΠ 6507/1989) ύψους 0,23 ή 0,27€ ημερησίως.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

  1. Σε περίπτωση θανάτου αδελφού/αδελφής οι εργαζόμενοι δικαιούνται άδεια πέντε (5) ημερών .
  2. Εργαζόμενοι άγαμοι, χήροι, ή διαζευγμένοι, έχοντες την  επιμέλεια τέκνου/ων που φοιτούν στο δημοτικό σχολείο, έχουν το δικαίωμα προσέλευσης στην εργασία μία (1) ώρα αργότερα ή αποχώρησης από την εργασία μία (1) ώρα νωρίτερα από το τακτικό ωράριο εργασίας.
  3. Οι παροχές που ισχύουν για τα τέκνα των εν ενεργεία εργαζομένων συνεχίζονται και για τα τέκνα των αποβιωσάντων με τους ίδιους όρους.
  4. Εργαζόμενες, οι οποίες υποβάλλονται σε μεθόδους ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής του Ν. 3305/2005, δικαιούνται άδεια δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών με αποδοχές, ύστερα από βεβαίωση του θεράποντος ιατρού ή του διευθυντή μονάδας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
  5. Κάθε εργαζόμενος δικαιούται δύο (2) ημέρες ειδικής άδειας για προληπτικό ιατρικό έλεγχο, όπως προβλέπεται στον Κανονισμό Υγειονομικής Περίθαλψης.

Η ισχύς της παρούσας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας αρχίζει από τις 9.5.2024 και η διάρκεια ισχύος της ορίζεται μέχρι την 8.5.2027 (τριετής).

Η Ε.Σ.Σ.Ε. αυτή δεν θίγει ρυθμίσεις προηγουμένων Σ.Σ.Ε. με ημερομηνίες 28/3/80, 1/4/81, 23/6/82, 24/6/82, 6/7/82, 20/12/83, 27/9/84, 5/8/85, 16/7/87, 5/7/88, 25/4/89, 2/4/90, 22/5/91, 2/7/91, 19/5/93, 8/10/93, 21/7/94, 5/6/96, 4/6/97, 22/7/99, 31/3/00, 7/6/01, 3/6/02, 3/7/03, 1/3/04, 11/7/05, 31/5/06, 5/6/07, 26/6/07, 5/6/08,12/6/09, 10/5/2012, 11/11/2015, 3/8/2018, 10/1/2019 και 21/7/2021 ή παροχές που έχουν χορηγηθεί με αποφάσεις του Δ.Σ. ή άλλες διατάξεις, εφ’όσον δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης.

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ