Παρασκευή, 2 Ιουνίου, 2023

Υπερταμείο: Έσοδα ρεκόρ 74,2 εκατ. από μερίσματα το 2022

Το Υπερταμείο πέτυχε τις υψηλότερες από ποτέ επιδόσεις από άποψη μερισμάτων το 2022, φτάνοντας σε έσοδα 74,2 εκατ. ευρώ, έναντι 61,9 εκατ. το 2019 (προηγούμενο υψηλό). Σε επίπεδο έτους, το Υπερταμείο, υπό τον Γρ. Δ. Δημητριάδη, υπερδιπλασίασε τις χρηματοοικονομικές επιδόσεις του σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος 2021 σημειώνοντας ιστορικό υψηλό εσόδων από μερίσματα στην επταετία της λειτουργίας του (το 2021 ανήλθαν σε 37,02 εκατ. ευρώ). Η σημαντική αύξηση των εσόδων προέρχεται κυρίως από το μέρισμα του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ύψους 50,25 εκατ. ευρώ (στο 2021 δεν είχε διανείμει για να διακρατήσει ρευστότητα λόγω πανδημίας) που αντιστάθμισε τη μείωση μερισμάτων από τις υπόλοιπες εταιρείες.

Τα έσοδα από μερίσματα

Σε επίπεδο τέταρτου (Δ’) τριμήνου 2022, τα αποτελέσματα εμφανίζουν μείωση σε σχέση με τη συγκρίσιμη περίοδο καθώς κατά το Δ’ τρίμηνο 2022 δεν έλαβε χώρα Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση σε κάποια από τις εταιρείες που βρίσκονται υπό την «ομπρέλα» της ΕΕΣΥΠ. Κατά συνέπεια, τα έσοδα από μερίσματα ήταν σε αυτό το τρίμηνο μηδενικά, εν αντιθέσει με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 κατά το οποίο καταγράφηκαν έσοδα λόγω της απόφασης περί διανομής έκτακτου μερίσματος από τον ΟΤΕ και της πραγματοποίησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της θυγατρικής ΓΑΙΑΟΣΕ κατά την οποία αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων/αποτελέσματα εις νέο.

Ειδικότερα, για το σύνολο του 2022, ο ΔΑΑ εισέφερε μερίσματα 50,25 εκατ. ευρώ, η ΕΥΔΑΠ 14,91 εκατ. ευρώ (-40% έναντι 2021, με την υποσημείωση ότι στη χρήση 2021, το ποσό μερίσματος από την ΕΥΔΑΠ περιλαμβάνει μέρισμα από επιστροφή κεφαλαίου η οποία λογιστικοποιήθηκε ως έσοδο, καθώς η συμμετοχή στην ΕΥΔΑΠ είναι αναγνωρισμένη στο κόστος κτήσης το οποίο είναι μηδενικό) , η ΕΥΑΘ 3.967.590 ευρώ, ο ΟΤΕ 2.798.922 ευρώ, ενώ μικρότερα ποσά έδωσαν μέσω μερισμάτων ΟΚΑΑ (1.500.000 ευρώ), ΚΑΘ (650.000 ευρώ) και ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ (150.002 ευρώ).

Αξίζει να θυμίζουμε την πρόσφατη εξαγγελία του πρωθυπουργού ότι μετά τις εκλογές οι μετοχές των ΕΥΔΑΠ και η ΕΥΑΘ θα «φύγουν» από το Υπερταμείο και θα περάσουν στον έλεγχο του Δημοσίου, δηλαδή στο υπουργείο Οικονομικών, κάτι που μένει να φανεί πόσο θα επηρεάσει επιφέρει τη ροή εσόδων στο Υπερταμείο από τις απώλειες μερισμάτων των δύο εταιρειών, οι οποίες, «έδιναν» στην ΕΕΕΣΥΠ κι ένα «μέγεθος» της τάξεως του 1 δις ευρώ σε όρους ενεργητικού.

Η χρηματοοικονομική εικόνα

Το Υπερταμείο φέρεται να διαθέτει Χρηματικά Διαθέσιμα σε Τράπεζες 164.361.300 ευρώ (από 94 εκατ. το 2021), σύνολο υποχρεώσεων 3,28 εκατ. ευρώ, Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 369.403.853 ευρώ. Τα EBITDA ανήλθαν σε 65.558.658 ευρώ, τα Καθαρά αποτελέσματα σε 66.977.432 ευρώ, οι Καθαρές Ταμειακές Ροές από Λειτουργικές Δραστηριότητες σε 68.199.514 ευρώ, το Κόστος Μισθοδοσίας και Διοίκησης σε 4.539.776 ευρώ και οι Αμοιβές Τρίτων σε 2.879.949 ευρώ.

Όπως σημειώνεται, η αύξηση των αμοιβών τρίτων οφείλεται: α) σημαντικά συμβουλευτικά έργα στο 2021 ξεκίνησαν στο τελευταίο τρίμηνο του έτους αυτού με συνέπεια η δαπάνη του 2021 να είναι χαμηλότερη ενώ σημαντικό μέρος του ύψους των έργων αυτών επιβάρυνε το 2022 και β) συμβουλευτικά έργα που ξεκίνησαν εντός του 2022 και εμπλουτίστηκαν με νέα στην περίοδο, με τα πιο ενδεικτικά αυτά της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με: – την αξιοποίηση του δικαιώματος της Εταιρείας στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας, – το σχέδιο δίκαιης μετάβασης στην απολιγνιτοποίηση, – την πλήρωση θέσεων μελών διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του Υπερταμείου, – για τον σχεδιασμό ολιστικής στρατηγικής για τη Δημόσια Ακίνητη Περιουσία και – λοιπών έργων τεχνικής/ επιχειρησιακής υποστήριξης και εταιρικής διακυβέρνησης.

Τα Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα αυξήθηκαν στα 1.248.131 ευρώ, κάτι που από την ΕΕΣΥΠ οφείλεται κυρίως στην αυξημένη χρηματοδότηση δράσεων σχετικών με το περιβάλλον, την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη της εταιρείας.

Επενδυτική στρατηγική

Σύμφωνα με την οικονομική έκθεση 2022, μεταξύ άλλων, το Υπερταμείο διενήργησε διαγωνισμό και προχώρησε στην επιλογή 2 Διαχειριστών Περιουσιακών Στοιχείων (Eurobank Asset Management & Iolcus-Πειραίως Asset Management) για την υλοποίηση προγραμμάτων θεσμικών επενδύσεων. Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που το Υπερταμείο λειτουργεί ως επενδυτής στη χώρα, κάτι που αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της νέας του στρατηγικής για τη λειτουργία του ως το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο (Sovereign Wealth Fund) της χώρας. Επίσης, επέλεξε έναν Σύμβουλο (EY), ο οποίος ξεκίνησε την καταγραφή και την αποτίμηση δείγματος πεντακοσίων (500+500) περιουσιακών στοιχείων της ΕΤΑΔ (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου), σε συνεργασία κοινή ομάδα που αποτελείται από στελέχη του Υπερταμείου και της ΕΤΑΔ.

Επιπρόσθετα, εφαρμόζοντας μια εμπεριστατωμένη μεθοδολογία βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων, το Υπερταμείο μέσω του Μηχανισμού Συντονισμού (Μηχανισμός Συντονισμού για τον ΟΑΣΑ ύψους €83,6 εκ. πλέον ΦΠΑ, 2022 & 2023 αντίστοιχα) και της αρμόδιας Επιτροπής, συντόνισε τη διαδικασία για την υπογραφή της Σύμβασης Απόδοσης και Στόχων μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, Υπουργείου Υποδομών και ΟΑΣΑ, για τον καθορισμό του ποσού αποζημίωσης για την ανάληψη των ειδικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο της άσκησης κοινωνικής πολιτικής του κράτους.

Το Υπερταμείο σε συνεργασία με τον ΙΟΒΕ ολοκλήρωσε την κατάρτιση μελέτης κοινωνικό – οικονομικών επιδράσεων με σκοπό την καταγραφή της συμβολής του στην ελληνική οικονομία, κοινωνία και περιβάλλον. Σε όρους ΑΕΠ, η συνολική επίδραση του Στρατηγικού Σχεδίου 2022-2024 που εγκρίθηκε από τον μοναδικό του μέτοχο και είναι σε εφαρμογή, υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσει τα €2,0 δισ. το 2024 ενώ το αντίστοιχο ποσοστό συνεισφοράς υπολογίζεται σε 1,1% του ΑΕΠ.

Τα δεδομένα σε διάφορες θυγατρικές

Αναφορικά με κάποιες από τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου που περιλαμβάνονται στο Υπερταμείο σημειώνονται τα εξής, ως κάποιες εξελίξεις – «κλειδιά» μέσα στο περασμένο έτος.

ΔΕΗ: Το 2022 τεθήκαν οι βάσεις για την μεταμόρφωση της ΔΕΗ σε έναν όμιλο με 9 εκατ. πελάτες, 10 GW «πράσινα» έργα και 1,5 δισ ευρώ λειτουργικά κέρδη μέσω της έναρξης και επιτυχούς ολοκλήρωσης διαπραγματεύσεων για την απόκτηση των δραστηριοτήτων της ENEL στη Ρουμανία.

ΕΥΔΑΠ: To 2022 αποτέλεσε έτος ορόσημο για την ΕΥΔΑΠ, με την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και την υπογραφή Σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο και το ΝΠΔΔ ΕΥΔΑΠ Παγίων για την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης στην περιοχή της Αττικής για την 20ετή περίοδο 2021-2040. Στη Σύμβαση 20ετούς διάρκειας που υπεγράφη το Φεβρουάριο 2022 καθορίσθηκε η τιμή πώλησης του αδιύλιστου νερού από το Ελληνικό Δημόσιο προς την ΕΥΔΑΠ, για τα επόμενα 20 έτη (2020-2040), σε τιμή 40% χαμηλότερη από την προηγούμενη που ίσχυε για την περίοδο 2004-2013. Επίσης, αποφασίστηκε ο συμψηφισμός οφειλών από το Ελληνικό Δημόσιο προς την ΕΥΔΑΠ, και αντιστρόφως για το διάστημα 2013-2020. Με τη συγκεκριμένη συμφωνία, η ΕΥΔΑΠ δύναται να ανακτήσει το καταβλητέο ποσό των €157,2 εκατ. που αφορά στο καταβλητέο στο Ελληνικό Δημόσιο ποσό που αντιστοιχεί στο διάστημα 2013-2020, σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4812/2021, γεγονός που συμβάλλει στην περαιτέρω θετική εξέλιξη της Εταιρείας.

Το 2022, η ΕΥΔΑΠ συνέχισε την υλοποίηση του μείζονος επενδυτικού της προγράμματος που επικεντρώνεται κυρίως στην υλοποίηση υποδομών αποχέτευσης στην Ανατολική Αττική, το οποίο αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης ολοκληρωμένων υποδομών αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή αρμοδιότητας της, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και παροχή υψηλής ποιότητας νερού. Το 2022 η απορρόφηση του επενδυτικού προγράμματος αυξήθηκε κατά 74% σε σχέση με το 2021, ενώ το 2023 υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί κατά 48% σε σχέση με το 2022.

Εκπονήθηκε δεκαετές επιχειρησιακό σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο που θα εφαρμοστεί στην ΕΥΔΑΠ από την νέα Ανεξάρτητη Αρχή Υδάτων, που προβλέπει βελτίωση της κερδοφορίας της ΕΥΔΑΠ. Η εταιρεία επικεντρώνεται στον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους, με έμφαση στο ενεργειακό κόστος, την επιτάχυνση της υλοποίησης του επενδυτικού προγράμματος με επίκεντρο τα έργα της Ανατολικής Αττικής και τα έργα μείωσης του ατιμολόγητου νερού που θα βελτιώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων και της πελατειακής βάσης.

ΕΥΑΘ: Η εταιρεία έθεσε σε τροχιά υλοποίησης μεγάλα έργα αναβάθμισης του υδροδοτικού της συστήματος, όπως διπλασιασμό της δυναμικότητας της Μονάδας Επεξεργασίας Νερού Αλιάκμονα, και προχωρά με ταχείς ρυθμούς στην αποπεράτωση μείζονων έργων, όπως η επισκευή του υδαταγωγού Αραβησσού και η ολοκλήρωση των συστημάτων τηλεμετρίας SCADA του δικτύου ύδρευσης. Με τη συνδρομή του Υπερταμείου η εταιρεία δρομολόγησε όλες τις διαδικασίες για την ένταξή της στο δείκτη ATHEX ESG Index του Χρηματιστηρίου Αθηνών, στόχος που επετεύχθη το Νοέμβριο 2022. Μεσοπρόθεσμος στόχος της εταιρείας παραμένει η μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά 50% ως το 2030.

22 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Οι διαδικασίες αξιοποίησης των 23 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας ξεκίνησαν από το Υπερταμείο εντός του 2021, αποτελώντας προτεραιότητα άρρηκτα συνδεδεμένη με την τουριστική ανάπτυξη της χώρας αλλά κυρίως των νησιών στα οποία ευρίσκονται και λειτουργούν τα 16 εξ αυτών συμβάλλοντας ιδιαίτερα σημαντικά στη διασυνδεσιμότητα και αποτελώντας ταυτόχρονα παράγοντα τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης. Αφετηρία στη διαδικασία αξιοποίησης αποτελεί το αεροδρόμιο Καλαμάτας όπου ο σχετικός διαγωνισμός για την αξιοποίησή του μέσω μακροχρόνιας παραχώρησης εκκίνησε το Σεπτέμβριο 2022. Η Καλαμάτα θα αποτελέσει τον πρώτο σταθμό υλοποίησης της στρατηγικής του Υπερταμείου για την αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων με την εξασφάλιση σημαντικών επενδύσεων σε υποδομές και εξοπλισμό, αλλά και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, εντός του 2022 επικαιροποιήθηκε η μελέτη για την ανάπτυξη των υπόλοιπων 22 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, και η Διοίκηση του Υπερταμείου εξετάζει το καλύτερο σενάριο αξιοποίησης. Το Δεκέμβριο 2022 το Υπερταμείο εκκίνησε διαγωνισμό για την επιλογή Συμβούλων για το συγκεκριμένο έργο. Στις 20/2/2023 το Υπερταμείο παρέλαβε 6 προτάσεις από υποψήφιες ομάδες συμβούλων, αριθμός που δίνει ισχυρή ένδειξη ότι το Υπερταμείο θα είναι σε θέση να επιλέξει έμπειρους συμβούλους.

ΤΑΙΠΕΔ: Το 2022 αποτέλεσε ένα ιδιαίτερα παραγωγικό έτος για το πρόγραμμα αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που έχει στο χαρτοφυλάκιό του το ΤΑΙΠΕΔ. Ολοκληρώθηκαν εμβληματικά έργα και ξεκίνησε μεγάλος αριθμός διαγωνισμών. Ειδικότερα: · Ξεκίνησαν οκτώ (8) διαγωνισμοί. · Ολοκληρώθηκαν πέντε (5) διαγωνισμοί για την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων. · Ολοκληρώθηκε η πώληση του 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών και υπεγράφησαν συμβάσεις για την πώληση/μακροχρόνια μίσθωση πέντε (5) ακινήτων. · Επετεύχθη συμφωνία μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και AviAlliance για τον τρόπο διάθεσης του 30% του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΑΑ μέσω Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς. · Ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για τον Οργανισμό Λιμένος Αλεξανδρούπολης και εκπονήθηκε σχέδιο για την ανάπτυξή του Λιμένος από το ΤΑΙΠΕΔ σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία.

Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF): Το έτος 2022, ανατέθηκαν στη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας 33 έργα, συνολικού προϋπολογισμού €5,16 δις. Από το σύνολο των έργων, τα 24 αφορούν έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας προχωρά στην ωρίμανση των έργων, τα οποία της έχουν ανατεθεί.

ΕΤΑΔ: Το Υπερταμείο έχει ζητήσει από την ΕΤΑΔ να εστιάσει εκ νέου σε ακίνητα υψηλής απόδοσης και στη δημιουργία κουλτούρας προσέλκυσης σημαντικών επενδυτών. Στο πλαίσιο αυτό, το Υπερταμείο συνέδεσε την εταιρεία με πιθανούς επενδυτές για ακίνητα υψηλής αξίας. Παράλληλα, έχει ζητηθεί από την Διοίκηση της ΕΤΑΔ η απεμπλοκή από τις Επιχειρηματικές Μονάδες και η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της ψηφιακής βάσης δεδομένων των ακινήτων της εταιρείας. Επιπρόσθετα, άρχισε το πιλοτικό έργο της αποτίμησης 500 ακινήτων. Το έργο περιλαμβάνει ως παραδοτέο και μια ολοκληρωμένη στρατηγική εκτιμήσεων και αναμένεται να επεκταθεί και στο σύνολο του χαρτοφυλακίου. Εν το συνόλω έχει ζητηθεί, μία νέα ολιστική στρατηγική ανάπτυξης των περιουσιακών της στοιχείων.

ΓΑΙΑΟΣΕ: Το εμβληματικό έργο της παραχώρησης του Θριασίου Ι για την ανάπτυξη Εμπορευματικού Κέντρου Συνδυασμένων Μεταφορών σημείωσε σημαντική πρόοδο με βασικότερα γεγονότα την κύρωση από τη Βουλή των Ελλήνων της τροποποίησης της σύμβασης παραχώρησης (Ν. 4991/2022) καθώς και την έγκριση του επικαιροποιημένου Masterplan από το ΔΣ της ΓΑΙΑΟΣΕ. Σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης, O Παραχωρησιούχος υπέβαλλε επικαιροποιημένο Masterplan στον Κύριο του Έργου και στον Ανεξάρτητο Μηχανικό. To Masterplan, εγκρίθηκε, υπό προϋποθέσεις, από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΑΙΑΟΣΕ. Σε σχέση με το αρχικό Masterplan τα πολεοδομικά μεγέθη διαμορφώνονται ως εξής: (α) κάλυψη 232.040 τ.μ (αρχικό masterplan 215.327 τ.μ.), (β) δόμηση 301.838 τ.μ. (αρχικό masterplan 234.897 τ.μ.) και (γ) μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 15 μ. ((αρχικό masterplan 13,5 μ.). Στο επικαιροποιημένο masterplan προβλέπεται επίσης η κατασκευή των αποθηκών των περιόδων Τ1 και Τ2 σε μία φάση.

Στην κατεύθυνση της Ανάπτυξης των ακινήτων της και κατόπιν της ένταξης του πρώην στρατοπέδου Γκόνου στο Αναπτυξιακό πρόγραμμα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, η ΓΑΙΑΟΣΕ ανέθεσε στη μονάδα PPF του ΤΑΙΠΕΔ την ωρίμανση του εν λόγω ακινήτου και είναι σε φάση ολοκλήρωσης η διαδικασία επιλογής του σχήματος ωρίμανσης. Τέλος, στον τομέα της αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας, η ΓΑΙΑΟΣΕ ολοκλήρωσε με επιτυχία το χρηματοδοτούμενο από το ΠΕΠ Δ. Ελλάδας έργο της ανακαίνισης του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πύργου. Στον τομέα της Διαχείρισης του Τροχαίου Υλικού, η ΓΑΙΑΟΣΕ ανανέωσε τις συμβάσεις μίσθωσης με τους βασικούς τους πελάτες, και συγκεκριμένα για πέντε ακόμη χρόνια με τη Hellenic Train, καθώς και για 2,5 (+2) χρόνια με τη Railcargo Goldair Logistics, ενώ επίσης απέκτησε ένα νέο πελάτη τη GFR Hellas η οποία μίσθωσε δύο ντιζελοκίνητες κινητήριες μονάδες. Περαιτέρω, η ΓΑΙΑΟΣΕ προχώρησε στην εκτίμηση της αξίας 135 επιλεγμένων ακινήτων τα οποία διαχειρίζεται. Ακόμη, η εταιρεία προχώρησε στον υπολογισμό του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος (carbon footprint) και υλοποίησε δράση για τη βελτίωση αυτού, στο οποίο σημειώθηκε μείωση της τάξεως του 10% (σε like-for-like βάση) στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τον Ιανουάριο 2022.

ΑΕΔΙΚ (Διώρυγα της Κορίνθου): Η πρώτη φάση των έργων αποκατάστασης των πρανών ολοκληρώθηκε στα τέλη Ιουνίου 22, οπότε και ξεκίνησε με επιτυχία η λειτουργία της Διώρυγας για την καλοκαιρινή περίοδο. Με τη συνδρομή του Υπερταμείου ολοκληρώθηκε το online ticketing, ενώ υλοποιήθηκε ένα ολοκληρωμένο πλάνο επικοινωνίας προς τους δυνητικούς πελάτες. Από τον Οκτώβριο του 2022 προχωρά η δεύτερη φάση των έργων αποκατάστασης, με στόχο την επανέναρξη των διελεύσεων τον Μάιο του 2023. Το Υπερταμείο εκπονεί σειρά μελετών για ολιστική ανάπτυξη της Διώρυγας και εκμετάλλευση του Real Estate που της ανήκει, ώστε να δημιουργηθούν νέες ροές εσόδων.

ΕΛΤΑ: Τον Ιανουάριο του 2023 ανέλαβε καθήκοντα ο νέος CEO των ΕΛΤΑ, κ. Γρηγόρης Σκλήκας, ο οποίος είναι στέλεχος με διεθνή εμπειρία, εξειδικευμένος στους τομείς Value Engineering & Integration, καθώς και στις στρατηγικές Επέκτασης & Ανάπτυξης. H υλοποίηση του 5ετούς πλάνου εταιρικού μετασχηματισμού συνεχίζει σε συνεργασία με τον εξωτερικό στρατηγικό σύμβουλο μετασχηματισμού με κυρίους άξονες αυτούς της εμπορικής πολιτικής, του επανασχεδιασμού των βασικών λειτουργιών παραγωγής και της βελτιστοποίησης της εμπειρίας του πελάτη.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G Α.Ε.: Το Επενδυτικό Ταμείο «Φαιστός», που διαχειρίζεται η «Συμμετοχές 5G Α.Ε./5G Ventures S.A.» (η «Εταιρεία»), μέσα σε ένα χρόνο από τη σύστασή του, το Μάρτιο του 2022, προχώρησε στις πρώτες του επενδύσεις σχηματίζοντας ήδη ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, με οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Συγκοινωνίες Αθηνών (Όμιλος ΟΑΣΑ): Επιλύθηκε με πρωτοβουλία του Υπερταμείου το μακροχρόνιο πρόβλημα αποζημίωσης του ΟΑΣΑ για την παροχή υπηρεσιών αστικών συγκοινωνιών προς καθορισμένους δικαιούχους. Η έλλειψη συμφωνίας, για περισσότερο από μια δεκαετία, επηρέασε τα οικονομικά αποτελέσματα και προγραμματισμό των Συγκοινωνιών της Αθήνας. Για πρώτη φορά, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Συντονισμού, το 2022 ολοκληρώθηκε επιτυχώς το πρώτο έτος υλοποίησης της Σύμβασης Απόδοσης και Στόχων του Μηχανισμού Συντονισμού του Υπερταμείου αναφορικά με την αποζημίωση του Ομίλου ΟΑΣΑ για την παροχή ατέλειας ή μειωμένων κομίστρων σε δικαιούχους (άνεργοι, ΑμεΑ κ.α.), με απορρόφηση από τον ΟΑΣΑ του συνόλου της σχετικής αποζημίωσης € 83,4 εκατ. Παράλληλα, μέσα στο 2022 α) υπεγράφη και βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο τοποθέτησης εξοπλισμού για την παροχή σήματος κινητής τηλεφωνίας σε όλους τους σταθμούς και εντός των βαγονιών του μετρό, και β) πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων σε όλες τις εταιρίες του Ομίλου ΟΑΣΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.: Το 2022 επιτεύχθηκε ρεκόρ πωλήσεων ενώ παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες η εταιρεία πέτυχε ένα ικανοποιητικό παραγωγικό αποτέλεσμα. Η εταιρεία παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στην ελληνική αγορά. Σε συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη, επιχειρεί την χαρτογράφηση της εγχώριας αγοράς άλατος. Παράλληλα, στην προσπάθεια εναρμόνισης με περιβαλλοντικούς όρους, η Εταιρεία ολοκλήρωσε τις αδειοδοτικές διαδικασίες για όλες τις αλυκές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας και προχωρούν οι ενέργειες για την περαιτέρω αξιοποίηση της αλυκής Κίτρους. Το Υπερταμείο διερευνά τις επιλογές για τον μετασχηματισμό της εταιρείας, ώστε να μπορέσει να αξιοποιήσει τη δυναμική της ελληνικής αγοράς.

ΠΗΓΗ: insider.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ