Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Υπερταμείο: Πόσα ήταν και από πού προήλθαν τα μερίσματα. Ο μεγαλύτερος «αιμοδότης» η ΕΥΔΑΠ με ποσό 25 εκατ. ευρώ

Ο μεγαλύτερος «αιμοδότης» η ΕΥΔΑΠ με ποσό 25,027 εκατ. ευρώ, έναντι «εισφοράς» 20,235 εκατ. ευρώ το 2020, ήτοι αύξηση 24%.

Στα 37,02 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από μερίσματα που εισέπραξε μέσα στο 2021 η ΕΕΣΥΠ, γνωστή και ως «Υπεραταμείο», από τις θυγατρικές εταιρείες και συμμετοχές της που διένειμαν πέρυσι αυτό το bonus, έναντι ποσού 35,21 εκατ. ευρώ το 2020, δηλαδή αύξηση περίπου 5%.

Σε συνέχεια πραγματοποίησης των Γενικών Συνελεύσεων των εταιρειών στο χαρτοφυλάκιο της ΕΕΣΥΠ και της απόφασης αυτών να διανείμουν μέρισμα, η ΕΕΣΥΠ στο Δ’ τρίμηνο και στη χρήση αναγνώρισε έσοδα μερισμάτων ως εξής:

Όπως προκύπτει και από την χρηματοοικονομική έκθεση του δ’ τριμήνου του 2021 της ΕΕΣΥΠ, ο μεγαλύτερος «αιμοδότης» ήταν η ΕΥΔΑΠ με ποσό 25,027 εκατ. ευρώ, έναντι «εισφοράς» 20,235 εκατ. ευρώ το 2020, ήτοι αύξηση 24%. Όπως σημειώνεται, η επιστροφή κεφαλαίου λογιστικοποιήθηκε ως έσοδο, καθώς η συμμετοχή στην ΕΥΔΑΠ είναι αναγνωρισμένη στο κόστος κτήσης το οποίο είναι μηδενικό (μεταβίβαση άνευ ανταλλάγματος).

Επίσης, από την ΕΥΑΘ έλαβε 4,047 εκατ. ευρώ έναντι 4,864 εκατ. ευρώ το 2020, άρα είχαμε μείωση 17%. Από τη ΓΑΙΑΟΣΕ έλαβε 2 εκατ. ευρώ (στο δ’ τρίμηνο η αναγνώριση) έναντι 4,5 εκατ. ευρώ το 2020, ενώ από θυγατρικές όπως ΟΚΑΑ (Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας: 1 εκατ. ευρώ έναντι 1.7 εκατ. το 2020) και ΚΑΘ (Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης Α.Ε.: 400.000 ευρώ έναντι 1 εκατ. ευρώ το 2020) ήρθαν τα υπόλοιπα μερίσματα. Να προσθέσουμε ότι το 2021 θυγατρικές όπως οι Ελληνικές Αλυκές και η ΑΕΔΙΚ (Διώρυγα Κορίνθου) δεν εισέφεραν μέρισμα έναντι 100 χιλ. και 150μ χιλ. ευρώ αντίστοιχα το 2020.

Μετά την πρώτη τετραετία (μέχρι το 2019) συνεχούς ανόδου των επιδόσεων της ΕΕΣΥΠ από άποψη εσόδων και κερδοφορίας, τα έτη 2020-2021 η πορεία αυτή εν μέρει ανακόπηκε συνεπεία των επιδράσεων της πανδημίας, καθώς ορισμένες εταιρείες δεν διένειμαν (ή διένειμαν μειωμένο μέρισμα) προκειμένου να διατηρήσουν ρευστότητα που θα τους βοηθούσε να ανταπεξέλθουν στην δύσκολη αυτή περίοδο. Παρά τις αντίξοες συνθήκες των ετών αυτών, η ΕΕΣΥΠ κατάφερε να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα εσόδων και κερδοφορίας.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα Έτους και Δ’ τριμήνου 2021

Όπως σημειώνεται στη σχετική έκθεση, όσον αφορά τα έσοδα έτους πραγματοποιήθηκαν υψηλότερα έσοδα κατά 1,8 εκατ. ευρώ περίπου, βοηθούμενα από το αυξημένο μέρισμα/επιστροφή κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ και του ΟΤΕ που αντιστάθμισαν την μείωση μερισμάτων από άλλες εταιρείες.

· Έξοδα έτους: η αύξηση των συνολικών δαπανών κατά € 0,6 εκατ οφείλεται σε συνδυασμό παραγόντων όπως: i. οι δαπάνες μισθοδοσίας και διοίκησης αυξήθηκαν καθώς α) κατά την διάρκεια του 2020 οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν περιλάμβαναν ορισμένες θέσεις που είχαν παραμείνει για ένα διάστημα κενές, β) το 2021 συνεπεία ολοκλήρωσης θητείας και αλλαγής ορισμένων μελών διοίκησης της Εταιρείας προέκυψε αύξηση του κόστους λόγω εκκαθάρισης των αμοιβών απερχόμενων μελών του ΔΣ αλλά και αυξημένων συνεδριάσεων και γ) το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια του 2021 με επιπλέον προσωπικό για να ανταποκριθεί σε ένα νέο μοντέλο πιο ενεργής διαχείρισης των θεμάτων των θυγατρικών της, ii. στη μείωση των αμοιβών τρίτων, καθώς α) το έτος 2020 ήταν αυξημένες κυρίως λόγω δυο μεγάλων συμβουλευτικών έργων i) για το σχεδιασμό του μετασχηματισμού της θυγατρικής ΕΛΤΑ, ii) του έργου για το αναπτυξιακό σχέδιο μετάβασης για τις λιγνιτικές περιοχές της χώρας αλλά και της λήψης συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διάφορα έργα και παροχής νομικών υπηρεσιών και β) στο 2021 σημαντικό μέρος των συμβουλευτικών έργων ξεκίνησαν στο Δ’ τρίμηνο (και συνεχίζει εντός του 2022), iii. στην αύξηση λοιπών λειτουργικών δαπανών όπως αυξημένη χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της.

· Καθαρά κέρδη χρήσεως: Συνεπεία των ανωτέρω μεταβολών, τα καθαρά κέρδη χρήσης 2021 ανήλθαν σε € 31 εκατ. περίπου, αυξημένα κατά € 0,8 εκατ. περίπου σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2020.

Σε επίπεδο Δ’ τριμήνου 2021 τα αποτελέσματα εμφανίζουν μικρή μείωση σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο αλλά και το σύνολο του 2021 κατά το οποίο εμφανίζονται αυξημένα, κυρίως λόγω αυξημένων λειτουργικών εξόδων που αντισταθμίστηκαν εν μέρει από αυξημένα έσοδα από μερίσματα. Πιο συγκεκριμένα: i. Κατά το Δ’ τρίμηνο 2021 αύξηση υπήρξε στα έξοδα για αμοιβές τρίτων και συμβούλους, καθώς υπήρξε σημαντική ωρίμανση και παροχή συμβουλευτικών έργων προς την Εταιρεία. ii. Αυξημένα είναι τα έσοδα από μερίσματα στο Δ’ τρίμηνο κυρίως λόγω του έκτακτου μερίσματος που εισπράχθηκε από τον ΟΤΕ. Παράλληλα, όπως και στο προηγούμενο έτος, εξακολουθεί η μη καταβολή ή καταβολή μειωμένου μερίσματος από ορισμένες εταιρείες με σκοπό να διατηρήσουν ρευστότητα που θα τους βοηθούσε να ανταπεξέλθουν στη δύσκολη αυτή περίοδο.

Το εγκεκριμένο ονομαστικό Μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά την 31.12.2021 ανέρχεται σε 140 εκατ. ευρώ από τα οποία 40 εκατ. ευρώ είναι το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο και 100 εκατ. ευρώ από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο του 2020.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΕΕΣΥΠ: Εντός του Φεβρουαρίου 2022, με την ανακοίνωση στο ΓΕΜΗ, ολοκληρώθηκε και τυπικά η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που είχε αποφασίσει το Ελλ. Δημόσιο προς την ΕΕΣΥΠ για να συμμετάσχει η Εταιρεία με τη σειρά της στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ.

Μεταβίβαση στην ΕΕΣΥΠ του ποσοστού συμμετοχής που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στην ΔΕΗ: Μετά την επιτυχημένη συμμετοχή της ΕΕΣΥΠ στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με το αναγκαίο ποσό προκειμένου το Ελληνικό Δημόσιο να διατηρήσει ποσοστό 34,12% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ (λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό των μετοχών που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ), αποφασίστηκε η μεταβίβαση του ποσοστού των μετοχών της ΔΕΗ που είχε το ΤΑΙΠΕΔ στην ΕΕΣΥΠ άνευ ανταλλάγματος. Για τη μεταβίβαση αυτή το σύνολο των ενεργειών είχαν ολοκληρωθεί την 31.12.2021, ενώ τυπικά ολοκληρώθηκε εντός του Φεβρουαρίου του 2022.

Απόφαση Συμβουλίου της Επικρατείας για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ: Σχετικά με την συμμετοχή της ΕΕΣΥΠ στις ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ εξεδόθη από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Ολομέλεια) η υπ’ αριθμόν 190/2022 και η υπ’ αριθμόν 191/2022 απόφαση, οι οποίες σε σχέση με τη μεταβίβαση στην ΕΕΣΥΠ του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. και της ΕΥΑΘ Α.Ε. έκριναν ότι αυτή αντίκειται στα άρθρα 5 παρ. 5 και 21 παρ. 3 του Συντάγματος (σημείωση: η γνωστή απόφαση περί επιστροφής εποπτείας και ελέγχου στο δημόσιο απευθείας).

Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός της ΕΕΣΥΠ

Το Σχέδιο αναγνωρίζει τρία βασικά ενδιαφερόμενα μέρη και στοχοθετεί τόσο την ΕΕΣΥΠ όσο και τις θυγατρικές της εταιρείες στην δημιουργία αξίας, εξίσου για αυτά: α) την οικονομία β) τον ανθρώπινο παράγοντα γ) το περιβάλλον. Το Στρατηγικό Σχέδιο αποτελεί οδηγό για την κατάρτιση και ετήσια επικαιροποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου της ΕΕΣΥΠ, καλύπτοντας έναν ορίζοντα τριετίας. Ο μηχανισμός στοχοθεσίας του Στρατηγικού Σχεδίου περιλαμβάνει κατηγορίες Δεικτών Απόδοσης ανάλογες με τα τρία βασικά ενδιαφερόμενα μέρη που αυτό αναγνωρίζει, έτσι τόσο η ΕΕΣΥΠ όσο και οι θυγατρικές της στοχοθετούνται:

(α) Στην οικονομική τους απόδοση – για την απόδοση αξίας στην οικονομία.

(β) Από την μία στην σχέση τους με τους πολίτες / πελάτες και από την άλλη πλευρά στην σχέση τους με το ανθρώπινο δυναμικό τους – για την απόδοση αξίας στον ανθρώπινο παράγοντα.

(γ) Σε φιλικές προς το περιβάλλον πολιτικές – για την απόδοση αξίας σε αυτό Επιπλέον, το Στρατηγικό Σχέδιο της ΕΕΣΥΠ εξειδικεύεται τόσο σε επίπεδο μητρικής, όσο και σε επίπεδο θυγατρικών, με δράσεις και προτεραιότητες που αφορούν τόσο βραχυπρόθεσμο όσο και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ τίθενται και στόχοι απόδοσης της ΕΕΣΥΠ και των θυγατρικών της σε όρους Κύριων Δεικτών Απόδοσης (KPIs).

Η σύνταξη του Στρατηγικού Σχεδίου της ΕΕΣΥΠ πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα εκείνη τη στιγμή σύνθεση του χαρτοφυλακίου της εταιρείας, στο οποίο περιλαμβανόταν και οι εταιρείες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ. Σε συνέχεια της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση της μεταβίβασης του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ στην ΕΕΣΥΠ, η εταιρεία προχώρησε στις αρχές του 2022 σε αναδιαμόρφωση των ομιλικών στόχων με τις νέες συνθήκες, για την τριετία 2022 – 2024. Έτσι, και ειδικότερα για το 2022, οι συνδεδεμένοι με το Στρατηγικό Σχέδιο οικονομικοί και μη οικονομικοί στόχοι έχουν παρουσιαστεί και αποσταλεί στις Διοικήσεις των θυγατρικών ως μέρος της διαδικασίας στοχοθεσίας τους. Κατά το πνεύμα του Στρατηγικού Σχεδίου, οι στόχοι των θυγατρικών είναι εκπεφρασμένοι σε κύριους δείκτες απόδοσης (KPIs) οι οποίοι καλύπτουν τις βασικές περιοχές εστίασης του Σχεδίου όπως αυτές αναφέρονται παραπάνω.

ΠΗΓΗ: insider.gr

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ