Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Αποφάσεις Δ.Σ. ΕΥΔΑΠ για Ξένες Γλώσσες, Παιδικούς Σταθμούς και δάνεια

ΑΠΟΦΑΣΗ 18740

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην 1168η Συνεδρίαση του της 11* Νοεμβρίου 2015 αφού έλαβε υπόψη του:
α. Την από 6.11.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων.
β. Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΎΔ.Α.Π. Α.Ε., κ. Ιωάννη Μπενίση,

ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την κάλυψη μέρους της δαπάνης εκμάθησης μιας (1) ξένης γλώσσας ανά παιδί εργαζόμενου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.. ηλικίας από έξι (6) έως και δεκαοκτώ (18) ετών, μέχρι ποσού 500,00 € ετησίως κατ’ανώτατο όριο. πλέον ποσοστού Φ.Π.Α.. εφόσον επιβληθεί.
Η τελική δαπάνη, όπως ορίζεται στον ισχύοντα πίνακα κλιμάκωσης, θα καταβληθεί μέσω μισθολογίου προσαυξημένη κατά 45%.

[divider]

ΑΠΟΦΑΣΗ 18739

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην 1168″ Συνεδρίαση του, της Μ” Νοεμβρίου 2015, αφού έλαβε υπόψη του:
β. Την από 5 11 2015 Εισήγηση της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων,
β. Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔ.Α.Π. Α.Ε., κ. Ιωάννη Μπενίση.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αύξηση της δαπάνης φύλαξης των παιδιών των εργαζομένων της ΕΥΔ.Α.Π. Α.Ε στους βρεφονηπιακούς-παιδικούς σταθμούς έως του ποσού των 270,00 €/μήνα για κάθε παιδί, από τον Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους μέχρι τον Ιούλιο του επόμενου
Η εν λόγω δαπάνη θα καταβάλλεται απευθείας από την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. προς τους σταθμούς, αφού προηγουμένως προσκομισθούν από τους εργαζόμενους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Υπηρεσία Προσωπικού, όπως αυτά θα καθοριστούν με σχετικές ανακοινώσεις.

[divider]

ΑΠΟΦΑΣΗ 18737

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην 1168η Συνεδρίασή του, της 11 ης Νοεμβρίου 2015, αφού έλαβε υπόψη του:
α. Την από 5.11.2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Ανθρώπινων Πόρων,
β. Την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε,ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., Κ. Ιωάννη Μπενίση,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον καθορισμό των όρων χορήγησης εντόκων δανείων στους εργαζόμενους της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ως ακολούθως

1. Συνολικό ύψος παρεχόμενων δανείων

Το συνολικό ύψος των έντοκων δανείων που χορηγείται σε όλους τους εργαζόμενους δεν θα υπερβαίνει το ποσό των δέκα εκατομμυρίων (10.000.000,00) ευρώ.

2. Συνολικό ύΨος έντοκου δανείου ανά εργαζόμενο

Το ύψος του εντόκου δανείου που μπορεί να λάβει κάθε εργαζόμενος, εξαρτάται από τα χρόνια Υπηρεσίας του στην Εταιρεία, σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ

5 – 4.000 ευρώ
12  -9.000 ευρώ
20  – 11.000 ευρώ
25  – 13.000 ευρώ
30  – 16.000 ευρώ

3. Χρόνος αποπληρωμής
Α. Αν το ποσό του εντόκου δανείου είναι μέχρι και τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ, ο ανώτερος αριθμός δόσεων αποπληρωμής του χορηγούμενου ποσού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα έξι (36) μηνιαίες δόσεις.

Β. Αν το ποσό του εντόκου δανείου υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ και είναι μέχρι και πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ, ο ανώτερος αριθμός δόσεων αποπληρωμής του χορηγούμενου ποσού, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) μηνιαίες δόσεις.

Γ. Αν το ποσό του εντόκου δανείου υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες (5.000,00) ευρώ και είναι μέχρι και έντεκα χιλιάδες (11.000,00) ευρώ, ο ανώτερος αριθμός δόσεων αποπληρωμής του χορηγούμενου ποσού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις.

Δ. Αν το ποσό του εντόκου δανείου υπερβαίνει τις έντεκα χιλιάδες (11.000,00) ευρώ, ο ανώτερος αριθμός δόσεων αποπληρωμής του χορηγούμενου ποσού δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εβδομήντα δύο (72) μηνιαίες δόσεις.

4. Ύψος επιτοκίου

Το επιτόκιο των χορηγουμένων δανείων θα προσδιορίζεται από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Εταιρείας, θα είναι σταθερό σε όλη τη διάρκεια του
δανείου και θα είναι ίσο με το Επιτόκιο Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κατά την ημέρα χορήγησης του δανείου, πλέον δυόμιση (2,5) ποσοστιαίων μονάδων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επαρκή ταμειακά διαθέσιμα και η Εταιρεία προβαίνει σε δανεισμό, το επιτόκιο των
χορηγούμενων δανείων, θα είναι ίσο με το μέσο επιτόκιο δανεισμού της Εταιρείας. Αυτές οι ρυθμίσεις των επιτοκίων θα ισχύσουν για τα δάνεια που θα χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης.

5. Κριτήρια αξιολόγησης του αιτήματος χορήγησης δανείου

Για να χορηγηθεί έντοκο δάνειο:
Α. Ο εργαζόμενος δεν θα πρέπει να οφείλει προκαταβολές από την μισθοδοσία του.

Β. Θα πρέπει να υπάρχει επαρκές εκχωρητέο ποσό, όπως αυτό προσδιορίζεται από την Υπηρεσία Μισθολογίου, που θα υπερκαλύπτει την μηνιαία δόση. Σε περίπτωση αρνητικού εκχωρητέου ποσού δεν θα ικανοποιείται το αίτημα χορήγησης του δανείου. Σε περίπτωση θετικού εκχωρητέου ποσού που δεν υπερκαλύπτει τη δόση του δανείου που αιτείται ο εργαζόμενος, θα χορηγείται μικρότερο ποσό δανείου, ώστε το εκχωρητέο ποσό να καλύπτει
τη δόση.

Γ. Η Υπηρεσία Προσωπικού θα βεβαιώνει επί της αίτησης ότι ο εργαζόμενος δεν έχει τιμωρηθεί με τελεσίδικη πειθαρχική ποινή προστίμου 25% του μισθού μιας ημέρας ή ημερομισθίου και άνω και ότι ο εργαζόμενος δεν έχει προβεί σε ρύθμιση οφειλών του σύμφωνα με το Ν.3869/2010, εφόσον η ρύθμιση έχει αναγγελθεί και υλοποιείται από την Εταιρεία.

6. Διαδικασία χορήγησης του δανείου
Τα αιτήματα για χορήγηση εντόκων δανείων θα υποβάλλονται μέχρι την 10η εκάστου μήνα στην Υπηρεσία Μισθολογίου, η οποία θα ελέγχει τις προϋποθέσεις χορήγησης (5Α, 58) και θα προωθεί τις αιτήσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές στην Υπηρεσία Προσωπικού, μέχρι την 15 η ημέρα εκάστου μήνα. Η Υπηρεσία Προσωπικού με τη σειρά της, θα ελέγχει τις προϋποθέσεις χορήγησης (5Γ) και θα προωθεί τις αιτήσεις στην Υπηρεσία Εκκαθάρισης Δαπανών, για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, μέχρι την 18η εκάστου μήνα. Στη σύμβαση δανείου ο εργαζόμενος θα αποδέχεται ότι θα επιβαρυνθεί με το
αναλογούν νόμιμο χαρτόσημο, επί του ποσού του δανείου.

Για λογαριασμό της Εταιρείας εξουσιοδοτείται να υπογράφει τη σύμβαση ο Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωτικών Λειτουργιών ή ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού και ΟργανωTlκών Λειτουργιών ή ο Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού.

7. Φορολονία τόκων

Η ωφέλεια της διαφοράς μεταξύ των τόκων που κατέβαλε ο εργαζόμενος βάσει της σχετικής έγγραφης συμφωνίας και των τόκων που υπολογίζονται με βάση το τρέχον επιτόκιο των τραπεζικών καταναλωτικών δανείων σε ευρώ προς ιδιώτες, με τη μεθοδολογία που ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας ανά μήνα, θεωρείται εισόδημα για τον εργαζόμενο και θα φορολογηθεί σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ.3 του Ν.4172/2014.

8. Περιοριστικοί Όροι

Α. Δεν θα ικανοποιείται αίτημα χορήγησης νέου εντόκου δανείου, αν δεν έχουν εξοφληθεί όλες οι δόσεις του παλαιού εντόκου δανείου, ακόμα και στην περίπτωση που ο εργαζόμενος ζητάει νέο έντοκο δάνειο με αποπληρωμή του παλαιού του δανείου.

Β. Δεν θα ικανοποιείται αίτημα χορήγησης συμπληρωματικού δανείου, όταν αλλάζουν τα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας του εργαζομένου, αν δεν έχουν ξοφληθεί όλες οι δόσεις του παλαιού εντόκου δανείου.

Γ. Μέχρι την αποπληρωμή του εντόκου δανείου, δεν θα χορηγούνται στον εργαζόμενο πάνω από δύο (2) προκαταβολές ετησίως. Οι προκαταβολές συτές δεν θα χορηγούνται, πριν την συμπλήρωση εξαμήνου από την ημερομηνία λήψης του δανείου.

Δ. Δεν δικαιούνται χορήγησης δανείων τα πρόσωπα που προβλέπονται από το Ν.219011920 και το Καταστατικό της Εταιρείας.

Ε. Η χορήγηση των δανείων αυτών γίνεται λόγω της εργασιακής σχέσης και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.

9. Εξαιρέσεις

Α. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δίνεται η δυνατότητα στους εργαζόμενους, εφόσον οφείλουν από έντοκα δάνεια, μικρότερο ποσό από αυτό που προβλέπεται στην παράγραφο 2 σύμφωνα με τα συμπληρωμένα χρόνια υπηρεσίας, να υποβάλουν αίτηση μέχρι την 7.12.2015 και να λάβουν το ανώτατο για την περίπτωσή τους ποσό δανείου, με ταυτόχρονη εξόφληση των οφειλών από προηγούμενα έντοκα δάνεια και προκαταβολές που έχουν λάβει. Μετά την ημερομηνία αυτή θα ισχύσει η απαγόρευση της παραγράφου 8Α.

Β. Όταν εργαζόμενος δεν πληροί τα παραπάνω κριτήρια, αλλά αιτείται έντοκο δάνειο επικαλούμενος εξαιρετικά σοβαρούς λόγους (π.χ. λόγους υγείας), η Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων θα αξιολογεί τα στοιχεία που προσκομίζει ο εργαζόμενος και εφόσον θεμελιώνεται το βάσιμο του αιτήματος, θα εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο την κατ’εξαίρεση χορήγηση του δανείου, κοθορίζοντας τον χρόνο εξόφλησης, ο οποίος δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο διάστημα αποπληρωμής της παραγράφου 3.

Με την παρούσα απόφαση καταργείται κάθε προηγούμενη ρύθμιση για τα έντοκα δάνεια.

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ