Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:

Πρόταση ΣΕΚΕΣ για το οργανόγραμμα προς την επιτροπή διαβούλευσης

Πρόταση ΣΕΚΕΣ για το οργανόγραμμα της ΕΥΔΑΠ.

Βασικές παραδοχές

 • Η πρόταση, ως προς τις λεπτομέρειες της είναι ενδεικτική γιατί φυσικά απαιτεί πλήρη ανάλυση σε όλο το εύρος των διαδικασιών και των εργασιών της εταιρίας. Από αυτήν την άποψη η συγκεκριμένη πρόταση περισσότερο είναι δείγμα της κατεύθυνσης που πρέπει να κινηθεί το νέο οργανόγραμμα και όχι μια τελική, διαμορφωμένη σε λεπτομέρειες, εισήγηση.

 • Δε θα παρατεθούν εδώ το σύνολο των γενικών παραδοχών που πρέπει να ενσωματώνει και που πρέπει να εκπληρώνει ένα οργανόγραμμα, παρά μόνο μερικές παραμέτρους που θεωρούμε πολύ σημαντικές, ως προς την συγκεκριμένη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην ΕΥΔΑΠ.

 • Ισχύουν οι γενικές θέσεις που έχουμε εκφράσει σαν ΣΕΚΕΣ για το συγκεκριμένο θέμα.

Τι πρέπει να εκπληρώνει το νέο οργανόγραμμα:

 • Ενίσχυση της δημόσιας και κοινωνικής λειτουργίας της εταιρίας.

 • Δομή προσαρμοσμένη στη λογική του κύκλου του Νερού και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης προς το κοινωνικό σύνολο της Αττικής.

 • Κατοχύρωση της καθολικής ατομικής και συλλογικής προσβασιμότητας στο πόσιμο νερό.

 • Ενσωμάτωση και τεκμηρίωσης της απαίτησης για μαζικές μόνιμες προσλήψεις.

 • Αναδιάρθρωση προσωπικού στην κατεύθυνση ενίσχυσης κρίσιμων τομέων, όπως λειτουργία δικτύων και εγκαταστάσεων. Βέλτιστη αξιοποίηση όλου του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού.

 • Αποτροπή εισόδου ιδιωτών σε αντικείμενα που σήμερα εκτελεί η ΕΥΔΑΠ. Όπως Τομείς Αποχέτευσης, λειτουργία δικτύου ύδρευσης, ΜΕΝ κλπ.

 • Ανάκτηση αντικειμένων από εργολάβους. Πληροφοριακό έργο, ΚΕΛ Μεταμόρφωσης, κλπ.

 • Επεμβάσεις σε ευαίσθητες διαδικασίες της εταιρίας όπως επίβλεψη εργολαβιών και προμήθειες.

 • Ενίσχυση του ρόλου των μελετών (ενόψει και σημαντικών έργων που προβλέπονται στην Αττική τα επόμενα χρόνια αλλά και υλοποίησης του 5ετούς επενδυτικού πλάνου της ΕΥΔΑΠ) και ανάδειξη της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ευαισθησίας της ΕΥΔΑΠ.

 • Ορισμός και περιγραφή του οργανογράμματος έως επίπεδο Τμήματος, τη βασική και ίσως πιο σημαντική υπηρεσιακή μονάδα, που αποτελεί το θεμελιώδες κύτταρο οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρίας, σε κατεύθυνση δημόσιας εταιρίας.

 • Ορισμός, περιγραφή και έγκριση όλων των διαδικασιών, των υπηρεσιακών μονάδων και των θέσεων αυξημένης ευθύνης, της εταιρίας.

 • Δραστική μείωση των θέσεων αυξημένης ευθύνης του οργανογράμματος.

 • Κατάργηση των θέσεων «ψυγείου».

 • Κατάργηση του αυστηρού διαχωρισμού Τεχνικών – Διοικητικών υπηρεσιακών μονάδων.

 • Κάθε ΓΔ (ή ΒΓΔ) περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 Διευθύνσεις. Κάθε Διεύθυνση περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 Υπηρεσίες. Κάθε υπηρεσία περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 τμήματα. Κάθε τμήμα έχει τουλάχιστον 5 μόνιμους εργαζομένους.

Όπου δεν πληρούνται οι ελάχιστες αυτές προϋποθέσεις οι οργανωτικές μονάδες θα καταργούνται και τα αντικείμενα θα ενσωματώνονται.

Ως προς τον τρόπο και τα κριτήρια στελέχωσης των θέσεων αυξημένης ευθύνης:

 • Θέση ευθύνης είναι κάθε θέση εργασίας.

 • Προκήρυξη όλων των θέσεων αυξημένης ευθύνης (από Γενικούς Διευθυντές έως τμηματάρχες), με περιγραφή προσόντων και προϋποθέσεων, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (πχ 3 χρόνια). Στοχοθεσία για κάθε θέση και περίοδο. Ανακλητότητα. Μετά τη λήξη της θητείας επιστροφή στην προηγούμενη θέση εργασίας.

 • Υποβολή υποψηφιοτήτων. Βιογραφικά.

 • Σύνολο, τριών ομάδων κριτηρίων επιλογής με ποσοστώσεις. Αντικειμενικά (τυπικά προσόντα, ειδικά προσόντα, εμπειρία κλπ), υποκειμενικά (προσωπικότητα, συνέντευξη κλπ), γνώμη εργαζομένων υπηρεσιακής μονάδας

 • Αιτιολογημένη και δημοσιοποιούμενη επιλογή από επιτροπή. Αιτιολογημένη και δημοσιοποιούμενη επιλογή των τριών επικρατέστερων υποψηφίων για κάθε θέση. Η τελική επιλογή θα γίνεται από συμβούλιο τοποθετήσεων.

 • Όχι ανάθεση διαμόρφωσης οργανογράμματος και επιλογής σε ιδιωτική εταιρία.

Για κάποια σημαντικά συγκεκριμένα ζητήματα:

Προσβασιμότητα στο πόσιμο νερό-διακοπές υδροδότησης-κοινωνικό τιμολόγιο-ρυθμίσεις

Η ΕΥΔΑΠ πρέπει να γίνει η «αγαπημένη» εταιρία των πολιτών του λεκανοπεδίου και όχι ένα ακόμα φόβητρο (δίπλα στις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία, την εφορία, τη ΔΕΗ κλπ). Να γίνει η εταιρία που οι πολίτες θα γνωρίζουν και θα αναγνωρίζουν ότι διασφαλίζει την προσβασιμότητα στο ζωτικό ανθρώπινο δικαίωμα και όχι αυτή που τον απειλεί ότι κινδυνεύει να του στερήσει και την πρόσβαση στο κοινωνικό αγαθό του νερού (εκτός από την ταυτόχρονη δυσκολία ή στέρηση πρόσβασης που έχει σε χρήματα, μισθούς, συντάξεις, ρεύμα, μετακινήσεις κλπ). Να σταματήσουν οι χωρίς οικονομικά, κοινωνικά και υγειονομικά κριτήρια διακοπές υδροδότησης, ώστε να διασφαλίζεται η καθολική προσβασιμότητα στο πόσιμο νερό.

Αναγκαιότητα περιφερειακών κέντρων –ταμείων

Πρέπει να επανεξεταστεί η πολιτική και ο τρόπος εξυπηρέτησης των υδροδοτούμενων πολιτών και των πελατών. Η σκοπιμότητα και η αναγκαιότητα ύπαρξης του σημερινού πλήθους περιφερειακών και ταμείων είναι συζητήσιμος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ενισχυθούν οι τηλεφωνικοί και ηλεκτρονικοί τρόποι επαφής των πολιτών με την ΕΥΔΑΠ. Να μειωθεί η αναγκαιότητα φυσικής παρουσίας των πολιτών στην ΕΥΔΑΠ. Να διευρυνθούν οι εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής (τράπεζες, POS, site, ηλεκτρονικά, μερικές καταβολές κλπ).

Επιχειρησιακό κέντρο λειτουργίας

Ενώ γενικά, είναι αναγκαία η ύπαρξη μιας τέτοιας μονάδας, δε μπορεί να στηριχτεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά αν δεν προηγηθεί η διαμόρφωση ικανών ομάδων στελεχών που θα εμπλακούν, θα κατακτήσουν και θα αναβαθμίσουν τη λειτουργία όλων των δικτύων και εγκαταστάσεων και ειδικά του δικτύου ύδρευσης.

Λειτουργία δικτύου ύδρευσης

Ίσως το πιο επισφαλές κομμάτι (μαζί με την υδροληψία) στη δομή της εταιρίας. Υπάρχει τεράστια υστέρηση στη διαμόρφωση μια δομής και μια ομάδας εργαζομένων και στελεχών που θα αποκομίσουν την υπάρχουσα, σκόρπια και μερικώς καταγεγραμμένη, εμπειρία και θα μπορέσουν να συγκροτήσουν μια ομάδα λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης, ικανής να διασφαλίσει την απρόσκοπτη παροχή πόσιμου νερού σε όλη την Αττική. Ουσιαστικά, υπάρχει ανυπαρξία στελέχωσης και ολοκληρωμένου σχεδίου αντιμετώπισης της κατάστασης (τουλάχιστον γνωστό). Πρέπει να υπάρξει άμεσα τέτοια δομή και τέτοιο σχέδιο στη Διεύθυνση Δικτύου Ύδρευσης.

Διαμόρφωση τομέων ύδρευσης-αποχέτευσης

Η μείωση προσωπικού και η ταυτόχρονη επέκταση της ΕΥΔΑΠ σε όλη την Αττική, απαιτεί κεντρική συγκέντρωση δομών και προσωπικού, ώστε να διασωθούν κρίσιμες λειτουργίες για τη διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της εταιρίας.

Πρέπει να πάμε σε δομή κεντροποίησης αφενός κάποιων διαδικασιών, και αφετέρου περιφερειοποίησης-δορυφοροποίησης άλλων διαδικασιών. Ίσως πρέπει οι Τομείς, αφού απαλλαγούν από κάποιες αρμοδιότητες (Τεχνικές Ενέργειες- Νέες Παροχές- Επιβλέψεις), να διασπαστούν και να προσαρμοστούν σε πιο τοπικές, γεωγραφικά δομές.

Πάντως είναι ένα θέμα που χρήζει πιο εμπεριστατωμένης μελέτης για τα όρια, τη χωροθέτηση, τα κριτήρια και τον τρόπο μετάβασης σε μια νέα κατάσταση.

Αντίστοιχη μελέτη χρειάζεται και για τους Τομείς της αποχέτευσης (πχ Τομέας Ανατολικής Αττικής, Τομέας Δυτικής Αττικής).

Υπηρεσία Αυτοκατασκευών:

Η Υπηρεσία πρέπει να αλλάξει ρόλο και να μετασχηματιστεί σε μια ολοκληρωμένη κατασκευαστική μονάδα, με ενίσχυση της τεχνογνωσίας της σε όλο το εύρος των κατασκευαστικών και επισκευαστικών υδραυλικών επεμβάσεων που χρειάζεται μια εταιρία σαν την ΕΥΔΑΠ, ώστε να αποτελεί την εγγύηση άμεσης αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος ανακύψει στην κατάσταση ή τη λειτουργία των δικτύων.

Βασική Δομή του προτεινόμενου Οργανογράμματος.

 • H Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας Δικτύων &΄ Εγκαταστάσεων (ενσωματώνει και τη σημερινή ΔΕΠ) και μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ. Έχει έντονο τεχνικό χαρακτήρα αλλά με έμφαση στη χρήση του τεχνικού αντικειμένου για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Γίνεται σαφές ότι η ΕΥΔΑΠ υπάρχει για τους πολίτες και για τη διασφάλιση παροχής ποιοτικών υπηρεσιών ύδρευσης-αποχέτευσης στην κοινωνία της Αττικής.

 • Η (έως σήμερα) 2η τεχνική Γενική Διεύθυνση, γίνεται Βοηθητική Γενική Διεύθυνση με μικρές αναδιαρθρώσεις και αναβαθμίζει τα θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού. Ονομάζεται BΓΔ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.

 • Συγκροτείται Γενική Διεύθυνση που θα παρέχει όλη την αναγκαία υποστηρικτική λειτουργία (Διοικητική-Οικονομική-Λειτουργική-Τεχνολογική), η οποία ονομάζεται Γενική Διεύθυνση ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ.

 • Συγκροτείται νέα Βοηθητική Γενική Διεύθυνση, ονομαζόμενη ΒΓΔ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, η οποία ενσωματώνει τα Χημεία και δημιουργεί δύο νέες πολύ σημαντικές Διευθύνσεις (Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και Δεικτών &΄ Στατιστικής), καθώς υπάρχει ανυπαρξία δεικτών και μεγάλο πρόβλημα με τα στοιχεία και τα στατιστικά δεδομένα στην ΕΥΔΑΠ ενώ παράλληλα δίνεται έμφαση στη στροφή στην ποιότητα σε όλα τα επίπεδα. Υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &΄ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ.

Σύνολο θέσεων αυξημένης ευθύνης

Το σύνολο των θέσεων αυξημένης ευθύνης περιορίζεται σε λιγότερες από 100, αναλόγως της τελικής δομής:

2 Γενικοί Διευθυντές

2 Βοηθοί Γενικοί Διευθυντές

17 Διευθυντές

5 Αναπληρωτές Διευθυντές

70 Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

Τμήματα:

Αμέσως μετά την εφαρμογή της νέας δομής από επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης έως επίπεδο Υπηρεσίας, καθορίζονται τα Τμήματα σε όλο το εύρος της εταιρίας, και το προσωπικό που απαιτείται για τη καλή, ασφαλή και σύννομη λειτουργία τους.

Επιδόματα θέσεων αυξημένης ευθύνης

Αναπροσαρμόζονται τα επιδόματα αυξημένης ευθύνης. Θεσμοθετείται επίδομα Τμηματάρχη.

Μεταβατική Διάταξη

Για όσους από τους κατέχοντες θέσεις ευθύνης σήμερα, μετά την εφαρμογή του νέου οργανογράμματος βρεθούν εκτός θέσεων αυξημένης ευθύνης ή σε θέσης αυξημένης ευθύνης με μικρότερο επίδομα, προτείνεται να υπάρξει μια πρόνοια ευαισθησίας για ένα ικανό μεταβατικό διάστημα. Θα μπορούσε να υιοθετηθεί κάπως η λογική της «προσωπικής διαφοράς».

ΓΔ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Δ. ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ

Y Φραγμάτων & Ταμιευτήρων

Υ Εξωτερικού υδραγωγείου &΄ Ταχυδιυλιστηρίων

Y Συντονισμού &΄ Λειτουργίας Υδροληψίας

Δ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ

Y ΜΕΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ

Y ΜΕΝ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

Y ΜΕΝ ΜΑΝΔΡΑΣ

Y ΜΕΝ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ

Δ. ΔΙΚΤΥOY ΥΔΡΕΥΣΗΣ (Με έναν αναπληρωτή διευθυντή)

Αναπληρωτής Διευθυντής Λειτουργίας Δικτύου

Y Συντονισμού & Λειτουργίας Δικτύου Ύδρευσης (Με ένταξη και των υδρονομείων)

Y Η/Μ Εγκαταστάσεων

Y Υδρομετρητών & Τεχνικών Ενεργειών (Με συγχώνευση και των Τμημάτων μετρητών)

Υ Κατασκευών έργων δικτύου

Y Αυτοκατασκευών

Y Τομέας Αθήνας

Υ Τομέας Ηρακλείου

Τ Υποτομέας Μενιδίου

Υ Τομέας Πειραιά

Τ Υποτομέας Σαλαμίνας

Τ Υποτομέας Ασπροπύργου

Δ. ΔΙΚΤΥOY ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Με έναν αναπληρωτή διευθυντή)

Αναπληρωτής Διευθυντής Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης

Y Προληπτικής Συντήρησης Δικτύων

Y Συντονισμού & Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης (Συμπεριλαμβάνονται Η/Μ-ΤΕ/ΤΧ)

Y Α΄ Τομέας (Πειραιά)

Y Β΄ Τομέας (Αγ. Ανάργυροι)

Y Γ΄ Τομέας (Παπάγου)

Y Δ΄ Τομέας (Ηλιούπολη)

Y Ε΄ Τομέας (Αθήνα)

Δ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Y ΚΕΛ ΨΥΤΤΑΛΕΙΑΣ

Y ΚΕΛ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Y ΚΕΛ ΘΡΙΑΣΙΟΥ

Δ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (Με δύο αναπληρωτές διευθυντές)

Αναπληρωτής Διευθυντής Προσβασιμότητας στο Πόσιμο Νερό (Προσβασιμότητα-Περιφερειακά-1022)

Αναπληρωτής Διευθυντής Εσόδων (Καταμέτρηση, Έσοδα, Τιμολόγηση).

Υ Πρόσβασης στο Πόσιμο Νερό (έλεγχος παραπόνων, προτάσεις και εφαρμογή πολιτικής πρόσβασης, διακοπών, κοινωνικού τιμολογίου, ρυθμίσεων, διακανονισμών, κλπ)

Υ Τηλεφωνικής και Ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης 1022

Y Περιφερειακών Κέντρων (με τμήματα όσα περιφερειακά παραμείνουν)

Τ Α΄ Περιφερειακό Σατωβριάδου

Τ Β΄ Περιφερειακό Γαλατσίου

Τ Γ΄ Περιφερειακό Κηφισίας

Τ Περιφερειακό Μαρουσίου

Τ Περιφερειακό Αγ. Παρασκευής

Τ Περιφερειακό Ιλίου

Τ Περιφερειακό Γλυφάδας

Τ Περιφερειακό Καλλιθέας

Τ Περιφερειακό Νίκαιας

Τ Περιφερειακό Πειραιά

Τ Περιφερειακό Ελευσίνας

Τ Περιφερειακό Σαλαμίνας

Y Καταμέτρησης &΄ Ελέγχου Καταναλώσεων (με απορρόφηση των τμημάτων καταμέτρησης)

Y Διαχείρισης Εσόδων Ύδρευσης

Y Διαχείρισης Εσόδων Αποχέτευσης

Y Τιμολόγησης

Υ Σχέσεων με Ειδικούς Πελάτες (ΟΤΑ, δημόσιο, μεγάλους πελάτες)

ΒΓΔ ΕΡΓΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ &΄ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Δ. ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ &΄ ΜΕΛΕΤΗΣ)

Y Π/Σ/Μ Έργων Ύδρευσης

Y Π/Σ/Μ Έργων Αποχέτευσης

Υ Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Χρηματοδότησης Έργων (με Τμήμα ΕΣΠΑ)

Y Παραλαβής (Καταγραφής &΄ Αξιολόγησης) Δικτύων

 Δ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Y Κατασκευή Έργων Ύδρευσης

Y Κατασκευή Έργων Αποχέτευσης

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Υ Εξοικονόμησης Ενέργειας

Y Περιβαλλοντικών Μελετών &΄ Αειφορίας Υδατικού Πόρου

Τ Υδάτινης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (Καταγραφή-Συντήρηση-Ανάδειξη). Με έδρα τη λίμνη Μαραθώνα.

 

ΓΔ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ &΄ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

 

Δ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Y Προσωπικού

Y Μισθολογίου

Y Υγειονομικού (Με τρία τμήματα: Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Διοικητικό)

 Δ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Y Ασφάλειας-Καθαριότητας

Y Κτιριακών Εγκαταστάσεων (Με ένα τμήμα συντήρησης-επισκευής και ένα αρχείου εγκαταστάσεων-μελέτης-κατασκευών)

Y Μεταφορών (Με συγχώνευση της Οχημάτων-Μηχανημάτων)

Υ Γενικής Γραμματείας

Δ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Με έναν αναπληρωτή Διευθυντή)

Αναπληρωτής Διευθυντής Ελέγχου Πληρωμών

Y Κεντρικού Λογιστηρίου

Y Διαχείριση Ταμειακών Διαθεσίμων & Μετοχολογίου

Y Προϋπολογισμού &΄ Κοστολόγησης

Y Προμηθειών-Δημοπρατήσεων

Y Αποθηκών &΄ Παγίων

Υ Ασφαλιστικών Κινδύνων

  Δ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ &΄ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Y Υποδομών, Τεχνολογίας &΄ Ασφάλειας Βάσεων Δεδομένων

Y Τηλεπικοινωνιών &΄ Δικτύων

Y Ανάπτυξης &΄ Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων

Y Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS) (Με συγχώνευση του τμήματος Τοπογραφίας)

ΒΓΔ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ &΄ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Δ. ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Y Ελέγχου Ποιότητας Νερού

Y Ελέγχου Ποιότητας Λυμάτων &΄ Βιομηχανικών Αποβλήτων (συγχωνεύεται με την Ελέγχου Λεκανών Απορροής)

Τ Ελέγχου Ποιότητας Υλικών

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ

Y Εκπαίδευσης (Σχολή Μαθητείας)

Y Έρευνας & Ανάπτυξης Καινοτομιών

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

Y Οργανωτικής Διάρθρωσης & Επιχειρηματικής Ανάλυσης

Υ Διασφάλιση Ποιότητας Διαδικασιών (Εσωτερικών & Εξωτερικών) & ISO

Υ Στατιστικών Δεδομένων & Ελέγχου

Y Δεικτών & Τεκμηρίωσης

Υ Αρχείου & Προδιαγραφών (Έργων, Μελετών και Υλικών)

Υπάρχουν αυτοτελώς, υπαγόμενα απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο, στον Πρόεδρο ή στο Διευθύνοντα Σύμβουλο:

Δ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Υ. ΕΣΥΠΠ

Y. Νομικής Υποστήριξης

Y. Δημοσίων Σχέσεων (Ανακοινώσεις -Ιστοσελίδα- Επενδυτές)

T. Προσυμβατικού Ελέγχου

Τ. Γραμματείας ΔΣ

 • ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΣ

 • ΕΥΑΕ

Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

2 ΣΧΟΛΙΑ

 1. Παραθέτω μερικά σχόλια στη συνολική πρόταση για το οργανόγραμμα. Τα σχόλια δεν αφορούν τη δομή του οργανογράμματος, ούτε το συνολικό τρόπο επιλογής στελεχών για τις θέσεις αυξημένης ευθύνης, γιατί έχω καταθέσει και για τα δύο τις προτάσεις μου (είναι αναρτημένες στη διαβούλευση), αλλά κάποια επιμέρους ζητήματα.
  1. σχετικά με την “επιτροπή” επιλογής στελεχών για τις θέσεις αυξημένης ευθύνης: ποιοί και πόσοι θα αποτελούν την επιτροπή αυτή? θα είναι συνάδελφοι? ποιά θα είναι τα κριτήρια επιλογής των μελών αυτής της επιτροπής? και ποιός θα τους επιλέξει? πως θα διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα των μελών αυτών? Επειδή μιλάμε για συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και όχι μεταξύ ρομπότ, ποιός θα διασφαλίσει ότι οι Αινστάιν που θα επιλέξει η επιτροπή θα έχουν τρόπο εργασίας/συνεργασίας που θα ταιριάζει με τους άμεσους προϊσταμένους τους? Ποιος θα διασφαλίσει ότι δεν ξέφυγαν υποψήφιοι λιγότερο κατάλληλοι για καθηγητές πανεπιστημίου αλλά πιο κατάλληλοι στο να «τρέξουν» τη δουλειά? Και, αυτή η επιτροπή ποιούς θα επιλέξει? Όλους, από Γενικούς Δ/ντές μέχρι τμηματάρχες?
  2. σχετικά με τη “μεταβατική διάταξη” την οποία αντιγράφω: “Για όσους από τους κατέχοντες θέσεις ευθύνης σήμερα, μετά την εφαρμογή του νέου οργανογράμματος βρεθούν εκτός θέσεων αυξημένης ευθύνης ή σε θέσης αυξημένης ευθύνης με μικρότερο επίδομα, προτείνεται να υπάρξει μια πρόνοια ευαισθησίας για ένα ικανό μεταβατικό διάστημα. Θα μπορούσε να υιοθετηθεί κάπως η λογική της «προσωπικής διαφοράς»”. Κατά τη γνώμη μου η «πρόνοια ευαισθησίας» και μάλιστα για «ικανό μεταβατικό διάστημα» είναι έννοιες που η ΕΥΔΑΠ (εργαζόμενοι, Διοίκηση) οφείλει να έχει ΜΟΝΟ προς τις ευπαθείς ομάδες των καταναλωτών της καθώς και για περιστασιακά αναξιοπαθούντες συναδέλφους που αντιμετωπίζουν ατυχίες (υγείας κλπ). Ποιος μπορεί να χαρακτηρίσει αναξιοπαθούντα ένα πρώην Προϊστάμενο και πόσο μάλλον ένα πρώην Γενικό Διευθυντή? Εξάλλου, υπάρχουν αποφάσεις του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ ΑΕ που καθορίζουν όσα αφορούν τα επιδόματα θέσης αλλά και το «μετά την απομάκρυνση» και αυτές εφαρμόζονται χωρίς εξαιρέσεις –και σωστά- από τότε που λήφθηκαν μέχρι σήμερα. Ισως, αντί για τη «μεταβατική διάταξη» θα ήταν καλύτερα να περιληφθεί ολογράφως στις προτάσεις το ΓΕΓΟΝΟΣ ότι καμμία οργανογραμματική θέση δεν είναι ισόβια, ούτε γεννάει οικονομικές ή άλλες αξιώσεις.
  3. σχετικά με την υποπρόταση για τον τρόπο και τα κριτήρια στελέχωσης των θέσεων αυξημένης ευθύνης που λέει «μετά τη λήξη της θητείας, επιστροφή στην προηγούμενη θέση εργασίας». Αυτός κατά τη γνώμη μου είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος για να παγιοποιηθούν και να προσωποποιηθούν οι οργανογραμματικές θέσεις, μέσω μιας «βόλτας» σε κάποια άλλη θέση και μετά αγκύρωσης στην αρχική. Και, άραγε, αν η θέση προέλευσης είναι μια θέση ψυγείου που θα καταργηθεί, τότε που θα επιστρέψει ο «τυχερός»?

  Κατερίνα Κωνσταντοπούλου

 2. Στο βαθμό που πρόκειται για απόψεις είναι απολύτως σεβαστές,
  ασχέτως της συμφωνίας μας ή όχι. Στο βαθμό που είναι ερωτήματα και όχι σχόλια
  θα μπορούσαμε να πούμε τα εξής:

  1. Δεν υπάρχει τέλειο οργανόγραμμα και τέλεια λύση για την επιλογή.
  Δεν υπάρχει απόλυτη αντικειμενικότητα. Είμαστε άνθρωποι, και έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και όχι με ρομπότ. Πρέπει να υπάρξει μια διαδικασία και ένα συμβούλιο τοποθετήσεων, κύρους και αποδοχής, με διαφάνεια και δημοσιοποίηση. Πιθανοί τρόποι ορισμού ή επιλογής της επιτροπής: Κλήρωση, αρχαιότητα ανά κατηγορία και κλάδο, εκλογή κάποιων μελών, μεικτή επιτροπή (κλήρωση, ορισμός, εκλογή). Η ποσοστιαία συμμετοχή της γνώμης υφισταμένων και συνεργατών στα κριτήρια επιλογής μπορεί να βοηθήσει πολύ να επιλέγονται «managers» και όχι “καθηγητές πανεπιστημίου».

  2. Επί της ουσίας του σχολίου δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει αντίρρηση. Η συγκεκριμένη διάταξη αφορά στην μετάβαση από την «ισοβιότητα» που ατύπως (και κακώς) έχει καθιερωθεί για τις θέσεις ευθύνης στην ΕΥΔΑΠ, στην πλήρη εφαρμογή της «θητείας».

  3. Με την επιστροφή στην προηγούμενη θέση σαφώς και εννοούμε επιστροφή σε παραγωγική θέση και όχι παρκάρισμα σε θέση ψυγείου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ